Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Glykemiskt index är användbart i praktiken

Anette Järvi, Brita Karlström
och Bengt Vessby.


Sammanfattning
Betydelsen av en kost med lågt glykemiskt index (GI) är idag väldokumenterad vid typ 2 diabetes. I de europeiska kostrekommendationerna för personer med diabetes rekommenderar man en ökning av intaget av kolhydratrika livsmedel med ett lågt GI.
FAO/ WHO förespråkar en kost med lågt GI även till personer med hyperlipidemi och övervikt såväl som till friska. Tyvärr misstolkas GI-konceptet ofta. Detta kan leda till att en del livsmedel klassas som bra eller dåliga utifrån deras GI-värden, trots att de kanske har många andra näringsmässiga för- eller nackdelar.

GI-konceptet är användbart,men för att göra budskapet enkelt och för att undvika missförstånd och feltolkningar bör man hellre tala om "långsamma" och "snabba" livsmedel. Det är nödvändigt att alla som ger kostråd ser helheten och för ut matbudskapet på ett balanserat sätt. I dag är utbudet av produkter med lågt GI begränsat. Det är därför önskvärt med en fortsatt produktutveckling inom livsmedelsindustrin.

Abstract
Does the glycemic index concept work in practice? The importance of a diet with a low glycemic index (GI) is well documented in type 2 diabetes. An increased intake of carbohydraterich foods with a low GI is endorsed in the European dietary recommendations for patients with diabetes mellitus.
Recent recommendations by the FAO/WHO advocate the choice of low GI foods in persons with hyperlipidemia and obesity as well as in healthy persons. Unfortunately, the GI concept is sometimes misused, and some foods may be classified as more or less beneficial based on their GI-values only, in spite of many other nutritional advantages or disadvantages.

The GI concept is useful, but it may be preferable to speak about "slow" and "fast" carbohydraterich foods, as an integrated part of the whole diet.

The dietary recommendations have to be presented in a balanced way. Today, the choice of "slow" foods is limited and there is a need for industrial development of new low GI-foods.

Inledning
Begreppet glykemiskt index (GI) har blivit mycket uppmärksammat under senare tid såväl i fackpress som i massmedia. GI-begreppet introducerades dock redan 1981 (1). Även i denna tid-skrift har ämnet tagits upp vid flera tillfällen, bl.a. i nummer 1/96 och i nummer 4/97 inom ramen för sammanfattningar från SNF's konferenser om kolhydrater (2-5).
Betydelsen av glykemiskt index är idag väldokumenterad vid typ 2- diabetes (6).

I de europeiska kostrekommendationerna för patienter med diabetes (7) säger man att den största delen av energiintaget bör komma ifrån kolhydrater och enkelomättat fett. Man rekommenderar särskilt en ökning av intaget av kolhydratrika livsmedel med en hög andel lösliga fibrer och ett lågt glykemiskt index.
I Australien är GI-konceptet vedertaget vid kostrådgivning till personer med diabetes. Man använder sig av en mat- pyramid - "Healthy Food Pyramid", som kommer från The International Diabetes Institute (8). Basen i pyramiden är kolhydratrika livsmedel med ett lågt GI som skall vara den huvudsakliga energikällan. Den populärvetenskapliga boken "The GI factor - the glycemic index solution" (9), beskriver GI-konceptet utförligt med betoning på betydelsen för blodsockerkontroll, vikt-reduktion och vid idrottsutövning. I boken finns också en GI-tabell som är en samman-ställning av samtliga livsmedel som undersökts i olika studier avseende deras GI.
I de amerikanska näringsrekommendationerna för personer med diabetes säger man att 60-70% av energin bör komma från kolhydrater och enkelomättat fett (10). Fördelningen skall anpassas individuellt. Man ger ingen exakt rekommendation om mängd och typ av kolhydrater trots att olika kolhydratrika livsmedel ger olika blodglukossvar. Orsaken till detta är de studier som visat att en kolhydratrik kost kan höja triglyceriderna och sänka HDL- kolesterolet (11,12).

I dessa studier diskuteras dock inte kvaliteten på de kolhydratrika livsmedlen. Man menar att en rekommendation om ett ökat intag av livsmedel med lågt GI skulle kunna begränsa livsmedelsvalet betydligt.
I ett dokument från FAO/ WHO (13) framhåller man betydelsen av en kost med lågt GI till personer med diabetes, hyperlipidemi och övervikt såväl som till friska människor.

I denna artikel avser vi att diskutera om och hur man kan använda GI-konceptet i praktiken. Vi har mött många frågor om GI i vår patientkontakt, i vår undervisning och vid genomgång av litteraturen. Vad är glykemiskt index? Det kan finnas stora skillnader i blodglukos- och insulinsvar mellan olika livsmedel med samma kolhydratinnehåll. Detta beror på hur snabbt magsäcken töms och hur fort livsmedlen kan digereras och absorberas.

GI är ett begrepp som införts för att klassa livsmedel utifrån deras blodsockersvar, som jämförs med blodsockersvaret efter det att man ätit vitt bröd vilket har åsatts GI-värdet 100.
Man mäter ytan under blodsockerkurvan för olika testprodukter och relaterar den till blodsockerkurvan efter det vita brödet (Faktaruta 1 och Figur 1) (13). Ursprungligen användes glukos som referensprodukt.

GI-värdet för vitt bröd är lägre än för glukos. Om man har använder vitt bröd som referens måste därför GI-värdena multipliceras med 1,4 för att motsvara GI-värden med glukos som referens (13).


Faktaruta 1. Definition av GI. Ytan under blodsockerkurvan efter testprodukten i % av motsvarande yta efter en lika stor mängd kolhydrat från en referensprodukt (vitt bröd).

Nyttan med att räkna ut GI
Genom att beräkna GI för ett livsmedel eller en måltid kan man förutse den blodsockerhöjande effekten. Detta är framförallt tillämpbart vid studier där man jämför olika produkter eller måltider med varandra, i synnerhet stärkelserika livsmedel. GI bör användas vid jämförelse inom samma livsmedelsgrupp. GI är inget absolut mått och en jämförelse mellan olika livsmedelsgrupper blir ofta meningslös (13). GI kan till exempel vara användbart när man skall välja mellan olika sorters bröd eller när man skall välja mellan pasta, ris eller potatis.

Bestämning av GI
För att bestämma GI för en produkt används minst 6 försökspersoner, som skall äta referensprodukten, oftast vitt bröd, vid tre separata tillfällen (13). Det livsmedel som man vill bestämma GI på äts vid ett tillfälle. Blodglukos mäts upprepade gånger upp till 120 minuter. GI för det vita brödet sätts till 100 och sedan relateras ytan under blodsockerkurvan efter testprodukten till detta (13).

betydelsen av en kost med lågt GI till personer med diabetes, hyperlipidemi och övervikt 1,4 för att motsvara GI-värden med glukos som referens (13). Mängden av referens-produkten (vitt bröd) och testprodukten skall vardera innehålla 50 g tillgängliga kolhydrater, vilket motsvarar ca 100 gram vitt bröd.

NÄSTA


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan