Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Redaktörens spalt!


Bästa läsare

Årets Diabetesteam
Distriktsläkare Melcher Falkenberg med medarbetare i Kisa har utnämnts till Årets Diabetesteam. Ett stort antal ansökningar inkoM. Svensk Förening för Diabetologi har tillsammans med Svensk Förening för Sjuksköterskor med Diabetesvård och patient-föreningen Svenska Diabetes-förbundet värderat ansökning-arna. Många fina exempel på god diabetesvård finns. Priset som är på 40.000 SEK utdela-des med stöd av Eli Lilly AB 981008 i samband med höst-mötet i Stockholm. Se sidan 96 för mer information.

Årets Öppenvårdsteam
Anderstorps Vårdcentral i Skellefteå har lämnat in en ansökan, som värderats högst, och priset på 10.000 SEK utdelades 981008 med stöd av Glaxo Welcome AB. Patienten i centrum med livsstils-intervention diskuteras i projektet, som mer i detalj beskrivs på sidan 98.

Årets Pedagogiska pris
Lena William-Olsson har nyligen skrivit en uppskattad skrift om Diabetes och Psykologi. Typ 1 diabetes för patienter, anhöriga och personal av Ragnar Hanås har efter bara drygt ett år hunnit bli en klassiker. Den fick fina recensioner i DiabetologNytt
http:// www.diabetolognytt.nu/ aterkommande/recension.html

Lena och Ragnar erhöll 981008 Årets Pedagogiska pris på vartdera 10.000 SEK av Svensk Förening för Diabeto-logi med ekonomiskt stöd från Zenca AB.

Svenskt Diabetologiskt Nätverk SDN
I oktober sjösattes officellt en ny plattform för diabetologisk profession. Den nås från första sidan på www.diabetolognytt.com efter att man klickat på Diabetologiskt Nätverk till vänster på sidan.

Lösenordet för att komma vidare är med små bokstäver;

  1. userword nadir
  2. password nadir

Varje nätverk har sin egen redaktör. Mer information kring SDN finner Du på sidan 30.

Professionell kostrådgivning behövs!
I detta nummer slår vi ett extra slag för kostbehandlingen vid diabetes med flera aktuella artiklar. Dietisternas betydelse för de uppnådda behandlingsvinsterna i DCCT-studien publicerades 1993, även om detta dokument kom lite i skymundan av de andra många artiklarna som samtidigt släpptes.
DCCT-dietisterna hade en utökad roll, inkluderande en mera aktiv uppföljning av blodglukoskontroll och insulindoser, men också mera tid för varje patient.

Stöd till utökning av dietisttjänster
>Arbetet kring en förbättrad grundutbildning om 160 poäng för dietister och ett nystartat PR-arbete torde underlätta för dietisterna att bli mer synliga och intressanta för kunderna, landsting och kommuner, politiker och allmänhet. Rekommendationer kring hur många dietisttjänster som behövs inom sluten- och primärvård måste framöver klarare definieras. Pågående lobbyverksamhet kring legitimation av dietister måste också stödjas. Den nu i lag skyddade yrkestiteln är en bit på denna väg. Ordföranden i DRF Marlene Olivares-Dahlby önskas lycka till i sin viktiga uppgift att öka antalet dietist-tjänster. Professionen stöder dessa insatser varmt!

”Viagra” vid övervikt
>De viktigaste preventiva åtgärderna mot den dramatiska ökningen av diabetes och övervikt är en fråga om ändra kostvanor och öka motionsaktiviteterna. Sjukvården saknar i nuläget resurser att fullt ut klara denna uppgift med sin sjukvårdsbudget under 7%-nivån av BNP, snart lägst i Europa.
Ett läkemedelsföretag satsar just nu stort inför lanseringen av sin lipashämmare orlistat (Xenical®) i januari 1999, de överviktigas ”Viagra”. Detta blir ett paradigmskifte för nationell obesitasvård, en patientgrupp som landstingen egentligen mycket tidigare skulle tagit sig an med strukturerade preventiva vårdprogram. 10% viktreduktion innebär 30% mindre diabetesrelaterad kardiovaskulär mortalitet.
Den stora bristen på dietisttjänster i landet gör att diabetesansvariga sköterskor (DAL) nu blivit målgruppen för läkemedelslanseringen med kostinformation. Ställningstagande till receptförskrivning sker från i första hand distriktsläkare. BMI över 30 eller BMI över 28 med medicinska andra riskfaktorer som exempelvis diabetes är indikationen.

Diabetessjuksköterskan 15 år
Svensk Förening för Sjuksköterskor för Diabetes-vård SFSD firar i år sitt 15 års jubileum. DiabetologNytt gratulerar!

Sverige var först i världen med denna vidareutbildning för sjuksköterskor. Totalt finns i Sverige nu 700 diabetessjuksköterskor, men ytterligare 200 tjänster behövs för att leva upp till de riktlinjer som finns.

7.000 ex av Diabetolognytt
Sista numret av DiabetologNytt med det viktiga konsensusdokumentet kring Diabetsfoten spreds frodigt med utskick till alla verksamma distriktsläkare, samtliga diabetessjukskö-terskor, ett antal fotvårdare och ett stort antal sjukhusläkare.
”Diabetesfoten - nu vet vi vad vi skall göra!” kommer också att diskuteras på Riksstämman, som i år börjar tisdagen 24/11 kl 08.15 under Jan Apelqvists ledning.

Thanks!

Redaktionen tackar för alla fina bidrag!


Stig Attvall 981030
vetenskaplig sekreterare,
redaktör


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan