Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Rapporter
Nationella diabetesregistret


Rapport rån Jämtland
Ber att få lämna några synpunkter angående arbetet med det Nationella diabetesregistret i Jämtlands län. Hoppas det kan vara av intresse för Diabetolog Nytt. Jag har diskuterat med kollegor i primärvården och de instämmer i mina synpunkter. Vi tycker det är roligt att vi lyckats komma igång så bra med registreringen här i länet. Orsakerna tror jag kan sammanfattas på följande sätt.

Diabetesråd
Vi bildade tidigt ett lokalt diabetesråd bestående av diabetesintresserade läkare och sjuksköterskor från länssjukvård och primärvård. Vi har träffats regelbundet och följt upp hur registreringen har fortskridit i länet. Senare har också en representant från länets diabetesförening anslutits. Jag tror detta är viktigt då praktiskt taget alla patienter är positiva till att deltaga i registreringen och kan fungera som påtryckargrupp för registreringen. Information om registreringen har presenterats vid utbildningsdagar för pri-märvårdens läkare och sjuksköterskor. Informationen till sjuksköterskorna på hälsocentralerna är mycket viktig eftersom det oftast är sköterskorna som handhar den praktiska delen. I flera fall har vi också upplevt att sjuksköter-skorna är mer pådrivande än läkarna när det gäller att deltaga i registre-ringen.

Gott samarbete
Samarbetet mellan primärvård och länssjukvård fungerar bra i vårt län. Visserligen är länet stort ur geografisk synpunkt men vi har bara ett sjukhus och ca 30 hälsocent-raler. Nya rutiner och vårdprogram når lätt ut till hälsocen-tralerna och får snabbt genomslagskraft. Det gick därför snabbt att informera om införandet av diabetes registreringen. De flesta hälsocentraler i länet har inte haft någon detaljerad kvalitetssäkring för sina diabetiker. Det Nationella diabetesregistret ”krockar” därför inte med några etablerade kvalitetsrutiner på hälsocentralerna. Tidpunkten för införan-det av ett diabetesregister var därför ganska lämplig i vårt län. Genom att gå med i det Nationella registret får man nu automatiskt ett system för kvalitetssäkring. Vi har ju också genom Socialstyrelsens direktiv skyldighet att bedriva kvalitetssäkring för våra patienter.

Östersunds sjukhus
På diabetesmottagningen vid Östersunds sjukhus har vi ett eget system för kvalitetssäkring som är databaserat. Där ingår bl.a. de uppgifter som skall finnas med i det Nationella registret. Dessa uppgifter kan några gånger om året automatiskt överföras till den nationella registerdisketten. Därför medför registreringen knappast något merarbete för oss på sjukhusets diabetesmot-tagning. Om man får möjlighet att överföra data från sina egna lokala data-system till det Nationella registret kommer naturligtvis antalet registreringar att öka påtagligt. Vad jag förstår så arbetar man på Lunds datacentral med att lösa dessa problem. Den datajournal som används inom primärvården i Jämtlands län kan i dag tyvärr inte användas för överförande av data till det nationella registret.

Så fort som den första rapporten om utfallet vid de enskilda vårdenheterna är klar planerar vi ett möte där personal vid länets hälsocentraler skall inbjudas till en diskussion angående registreringen. Det är mycket viktigt att snabbt återföra resultaten till hälsocentralerna, så man känner sig motiverad att fort-sätta med registreringen.Tyvärr har det tagit lång tid att få fram de första resultaten, förhoppningsvis går det snabbare i fortsättningen.

Olov Wålinder, Överläkare
Diabetesmottagningen, Östersunds Sjukhus


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan