Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Ordföranden har ordet

Nytt gränsvärde: 6.1

Kära Vänner!

Välkommen åter till en stimulerande höst med hög aktivitet i förändringsarbetet. Den intensiva våren följdes av en het sommar och jag hoppas att alla haft möjlighet till några veckors vederkvickande semester.

Diabetesepidemi
Den massmediala bevakningen av SSSD i maj i Göteborg, ADA i juni i Boston och IDF i juli i Helsingfors fokuserades på den diabetesepidemi som väntar oss med en fördubbling av världens diabetiker under den närmaste 10-årsperioden. I Sverige räknar vi med en prevalens på 6-7% en bit in på 2000-talet. Tidig upptäckt av typ 2 diabetes genom screening är en av orsakerna. Vi vet att många typ 2 diabetiker får sin diagnos efter flera års sjukdom. Man har faktiskt beräknat att diagnosen ställs i genomsnitt 8-10 år efter den egentliga debuten. En annan orsak är den förbättrade överlevnaden som vi åstadkommer med våra behandlingsinsatser. Här inte att förglömma diabetessjukdomens närområde - det metabola syndromet, där gränssnittet är högst diffust och gränserna arbiträra. Som någon av diabetologins förgrundsgestalter uttryckt det - alla är vi diabetiker, några lite mer, andra lite mindre och en del har även förhöjt blodsocker.

6.1 mmol/l
Nu gäller nya diagnoskriterier. Förslaget att sänka nivån på faste B-glukos för diagnos från 6.7 till 6.1 mmol/l, för att bättre stämma överens med diagnoskriterierna i samband med OGTT, har nu sanktionerats av ADA (American Diabetes Association) och IDF (Internationella Diabetes Federationen). Enbart detta beslut ökar antalet diabetiker med uppskattningsvis 10%.

Nationella riktlinjer
De nationella riktlinjerna för diabetesvården har inneburit en vitalisering av förändringsarbetet inom klinisk diabetologi genom att skapa gemensamma mål för behandlingen. Vi har satt nationella standards och lagt en fast bas för vården. Nu gäller det att låta dessa riktlinjer få genomslagskraft i hela riket och bli bas för lokalt vårdprogramarbete. Vi såväl som Landstingsförbund och Socialstyrelse anser att vi måste vara offensiva i förändringsarbetet. Därför genomför vi nu 6 regionala konferenser, två före sommaren och fyra efter, för att få till stånd ett fruktbart samarbete mellan vårdens parter. Vi måste skapa medvetenhet om och lyhördhet för diabetesvårdens starkt förebyggande karaktär där tidig satsning ger mångdubbelt igen längre fram. Vi måste skapa system för den kvalitetsprocess som såväl hälso- och sjukvårdslagen som Socialstyrelsens nya föreskrifter kräver. Kvalitet och kvalitetsdokumentation är nyckelord idag.

Nationella Diabetesregistret
Det nationalla diabetesregistret är ett kraftfullt verktyg i den lokala kvalitetsprocessen. I dagarna distribueras utdata till 179 primärvårdsenheter, 36 medicinkliniker och 7 barnkliniker som rapporterat in drygt 23.000 patientdokument för kalenderåret 1995. Varje enhet kan jämföra sig med sin vårdnivå beträffande till exempel måluppfyllnad för HbA1c och blodtryckskontroll. Vi är övertygade om att vi är på rätt väg i kvalitetsarbetet och kommer att presentera förenklade rutiner för registrering vid registrets styrgruppsmöte i september. Målsättningen är då att varje vårdenhet behåller sina data för att kunna ha möjlighet till en ständig lokal bearbetning och att förenklad central insamling av data sker för den landstingsvisa och nationella sammanställningen och vårdnivåjämförelsen. Dessa rutiner kan träda i kraft först nästa år. Årets rapportering beträffande kalenderår 1996 skall ske enligt nuvarande regler.

Milstolpe
HbA1c metoden skall nu standardiseras. Det är alla berörda parter överens om. Detta är en milstolpe inom svensk klinisk diabetologi. Vi har allt för länge levt med missförhållandet att samma prov gett 1%-enhets skillnad på normalnivå och 2%-enheter på 8%-nivån mellan olika laboratorier. Kräv att Ditt laboratorium deltager i Equalis kvalitetssäkringsarbete - kräv att fortlöpande få ta del av resultatet.

Septemberhälsningar
Göran Blohmé
Ordförande


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan