Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

God diabeteskontroll är ekonomiskt lönsam


Av Professorna Bengt Jönsson, Ulf Smith och Urban Rosenqvist,
Läkartidningen 1997;34:2803-4, 2817-21

I detta nummer av Läkartidningen redovisar sköterskan Gunnel Ragnarsson Tenwall med medarbetare beräkningar av kostnadseffektivitet av en intensifierad behandling av nyupptäckts typ 2 diabtees, där kostnaderna mer än väl uppvägs av de minskade riskerna för olika diabeteskompli-kationer och liksom i DCCT studien på typ 1 finns sålunda här hälsoekonomiska vinster.

Beräkningsgrunder för senkomplikationer
Risker för tiden fram til debut av retinopati har smamanvägts genom en tolkning av SBU rapporten Retinopati vid diabetes. Inom gruppen nefropati har kostnader för albuminuri, dialys oc transplantation beräknats. Risken för en typ 2 diabetiker att få albuminuri har beräknats till 33 procent,medan risken för njursvikt som resulterar i dialys eller transplantation har uppskattas till 4.5 procent. Uppgiften baseras på Malmöhus läns landstings vårdprogram för diabetes, där risken för typ 2 diabetiker att drabbas av nefropati har angetts till 5-10 procent. Tiden fram till komplikationens debut har beräknats till 15 år för albuminuri och 20 år för njursvikt. Ett antagande har gjorts att dubbelt så många patienter behandlas med dialys som med njurtransplantation. För de patienter som får dialys har hälften antagits bli behandlade i hemmet och resterande på klinik. Kostnaden för albuminuri har beräknats som ett års hypertonibehandling med ACE-hämmare eller calcium-antagonister enligt rekommendationer för typ 2 diabetes. Hypertonibehandlingen har beräkntas omfatta tio år, immuno-suppressionen efter transplantation 5 år och dialys 5 år efter det första årets initiala behandling.

Fotproblem
Risken för en diabetespatient att få fotsår har uppskattas till 15-20 procent, genomsnittligt 17 år efter diabetesdebuten. Risken för amputation har beräknats till 6 procent. Med dessa utgångspunkter har neräkningarna grundats på 9 procents risk att för diabetespatienten att fotsår som läker primärt och 6 procents risk för fotsår som läker efter amputation. Diabetespatienten löper risk att drabbas av samtliga komplikationer, enligt de sannolikheter som har angivits. Den beräknade kostnaden för varje komplikation har därför summerats till en totalkostnad, skriver Ragnarsson-Tennvall, Rosenqvist och Nilsson i sin artikel i Läkartidningen.

Konklusion
I ledaren anger professorn i hälsoekonomi Bengt Jönsson, Stockholm och Ulf Smith, invärtesmedicin, Sahlgrenska, Göteborg, enligt den medicinska kommentaren, med utropstecken, att de medicinska resultaten från DCCT studien på typ 1 diabetes är imponerande: intensivbehandling av tp 1 diabetes ger i genomsnitt 15.3 års längre frihet från diabeteskomplikationer än om de behandlas konventionellt!

NyhetsINFO
Red DiabetologNytt


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan