Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Forskningsanslag


Av Christian Berne, Uppsala.

900.000 kronor finns disponibelt för diabetes-forskningsansökan

Stiftelsen för Vetenskapligt Arbete inom Diabetologi utlyser härmed anslag för diabetesforskning vid svensk institution och stipendier för diabetesforskning vid utländsk institution.

Forskningsanslag kan sökas som engångsstöd till projekt som bedrives av disputerad forskare i avsikt att uppnå docentkompetens inom klinisk eller preklinisk disciplin med anknytning till diabetes. Medel får utnyttjas till driftskostnader och kongressresor inom projektets ram men ej för tyngre apparatur (>kr 100.000:-), egen lön eller lön till gästforskare. Tillgängligt belopp kr 900.000:- kommer att fördelas på 1 - 3 anslag. Anslaget kan inte förnyas.

Vem kan söka?
    Stipendium kan sökas av disputerad forskare som under 6-12 månader på heltid avser att ägna sig åt forskning vid utländsk institution. Stipendiesumman, som avser levnadsomkostnader, kan uppgå till högst kr 25.000:-/mån och utbetalas halvårsvis. Stipendium är avsett att tillträdas tidigast den 1 januari 2000 och senast den 1 juli 2000. Vetenskaplig rapport skall lämnas inom 6 mån efter återkomsten till Sverige. Behörig att söka stipendium är den som avlagt doktorsexamen inom preklinisk eller klinisk disciplin vid svensk medicinsk fakultet högst tre år före ansökningstillfället.

Forskningsprogram
   
Till ansökan skall fogas sedvanlig redogörelse för pågående och planerad forskning, kostnadsberäkningar och, vid ansökan om stipendium, uppgift om bidrag ur andra källor samt intyg från den utländska värdinstitutionen att stipendiaten tillförsäkras arbetsplats och den utrustning som erfordras för forskningsverksamheten. Intyg utvisande att arbetsplats kan beredas även efter stipendiatens hemkomst skall bifogas från prefekt på egen institution. Det tilldelade stipendiet är avsett att användas för stipendiatens uppehållskostnader medan kostnader för resor och försäkringar ej kan täckas. Stiftelsen ansvarar således ej för stipendiatens eventuella kostnader vid sjukdom eller olycksfall under utlandsvistelsen.

    Ansökan insändes i 1 original och 5 kopior till Stiftelsen under nedanstående adress
senast den 15 augusti, 1999.


Ofullständig eller försent inkommen ansökan behandlas ej.
Forskningsanslag som ej rekvirerats inom 1 år efter utdelningsbeslutet återgår till Stiftelsen.
Beslut angående utdelning beräknas kunna meddelas i början av oktober 1999.
Närmare upplysning kan erhållas från Stiftelsen på nedanstående adress.

Stiftelsen för Vetenskapligt Arbete inom Diabetologi
c/o Docent Christian Berne
Medicinkliniken Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018 - 66 44 19
Fax 018 - 51 01 33
E-mail: Christian.Berne@medicin.uas.se

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan