Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Ordföranden har ordet

 


Kära Vänner!

Sommaren är för dörren med förhoppningar om en god och vederkvickande semester efter en ur diabetologisk synvinkel hektisk och innehållsrik vår. Vårmötet i Malmö 22-23 april gav oss rykande färsk information om genetikens betydelse för såväl diabetesdebut som komplikationsutveckling. En teologisk betraktelse över genetik och etik gav oss mycket att tänka på inför framtidens genterapi.

Stort tack till Carl-David Agardh och medarbetare för ett i alla avseenden lyckat möte med härlig gemenskap och en kulinarisk högtidsstund på torsdagkvällen på Svaneholm slott.

Diabetesnefropati
Detta nummer ägnas bl.a. åt diabetesnefropati, en alltid aktuell diabeteskomplikation som vi ständigt behöver fokusera på. Denna komplikation kommer smygande och varken syns eller känns förrän tillståndet avancerat till betydande funktionsnedsättning och förlust av viktig tid ur behandlingssynpunkt.

Regelbundenundersökning varje år av mikroalbuminuri-utsöndringen i urinen är ett enkelt och billigt sätt att identifiera de individer som med stor sannolikhet kommer att utveckla manifest nefropati, ett tillstånd som obehandlat har sämre prognos än många tumörsjukdomar.

Tidig och adekvat behandling med ACE-hämmare redan innan blodtrycksstegring, kombination med loopdiuretika vid funktionsnedsättning samt tillskott av en betablockare och/eller kalciumantagonistv id behov för optimal tryckkontroll kan, tillsammans med god metabol kontroll, förhindra en förväntad kraftig ökning av dialysbehovet hos äldre typ 2 diabetiker. Vi måste ha en hög beredskap att möta en sådan utveckling. Tidig förebyggande behandling är kostnadseffektiv och enkel att ge.

   Viktiga kvalitets-indikatorer för diabetesvården är prevalens av nefropati respektive mikroalbuminuri samt måluppfyllnad vad gäller målblodtrycket 140/85; vid typ 1 diabetes liksom vid etablerad nefropati är målblodtrycket 130/80.

Kvalitetsindikatorer
I takt med diabetesvårdens datorisering och krav på redovisning av måluppfyllnad framstår det allt tydligare att vi inom professionen måste enas om lämpliga kvalitetsindikatorer utöver ovan nämnda beträffande nefropati samt att vi är överens om hur dessa definieras och mäts.

    Svensk Förening för Diabetologi kommer att leda detta arbete så att vi med gemensamma krafter kan komma till ett snabbt konsensus. Endast med en stark och enad front kan vi hävda oss gentemot våra IT-leverantörer. Vi måste ställa krav så att våra IT-system anpassas till våra behov av kvalitetsdokumentation och redovisning av måluppfyllnad samt bli plattformsoberoende - annars får vi istället finna oss i att enbart anpassa oss efter IT- leverantörens koncept.

   Nationella Diabetesregistret Bearbetning pågår av material från kalenderår 1997 som samlats in under 1998 och som skulle vara levererat till Lunds datacentral senast i mars i år. Som alltid kommer det in material även efter deadline varför utleverans av data kan bli något försenad.
Från och med detta kalenderår finns även frågor om mikroalbuminuri och lipidbehandling vilket ytterligare befäster vårt register som ett viktigt kvalitetsinstrument.

Diabeteshjärtkärlåret 1999
   UKPDS-studien visar med all önskvärd tydlighet att optimering av enbart metabol kontroll och blodtrycksbehandling inte räcker till för att åstadkomma någon mer betydande reduktion av hjärt-kärl- sjukdom hos diabetiker. Vi måste även vara mer aggressiva beträffande lipid-behandling, ASA-profylax och rökslutsinsatser. Denna multi-faktoriella riskfaktorintervention kräver resurser och engagemang, inte minst inom primärvården där flertalet typ 2 diabetiker sköts.

Låt oss fräscha upp våra kunskaper på området vid konferensen ”Hjärtsjukdom vid typ 2 diabetes”.
Denna går av stapeln i Stockholm 9-10 september på Norra Latin - ett samarbetsprojekt mellan Svensk Förening för Diabetologi, Svenska Hypertonisällskapet, Svensk Förening för Medicinsk Angiologi och Läkare mot Tobak. Låt 1999 bli hjärtats år inom diabetologin.

Höstmötet
   Föreningens höstmöte med titeln ”Diabetes och hjärna” inklusive en temadag om ”Diabetes - en utmaning till bättre konsultation och pedagogi” hålls i Umeå 28-29 oktober med Jan Eriksson som huvudansvarig och Peter Nilsson som medarbetare.

Boka in detta spännande möte redan nu i din agenda.
Programmet kommer att fokusera på neuroendokrina mekanismer och insulinresistens, den cerebrala funktionen samt på inlärningsprocessen.

Trevlig sommar önskar
Göran Blohme´ Ordförande


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan