Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Hur exakta är patienternas blodsockermätare?


Av Solbritt Carlsson, Margareta Pihl
och Per Reichard, Stockholm


Bakgrund
Diabetescentrum på Södersjukhuset har ungefär 1700 diabetiker. Av dessa är det knappt 400 som har typ2 diabetes. Diabetescentrum på Södersjukhuset består av en diabetesmottagning och en dagavdelning. Under 90-talet kom många olika blodsockermätare ut på marknaden, vilket gjorde att konkurrensen ökade och priserna sjönk hastigt. Det blev därför många diabetiker som köpte blodsockermätare.
    Ganska snart märktes att blodsockermätarna visade olika blodsockervärden. Under en period testades därför patienternas blodsockermätare på dagavdelningen. Ett kapillärprov skickades till kemlab. samtidigt som en bloddroppe från samma stick testades på den egna blodsockermätaren för jämförelse. Ingen analys eller uppföljning gjordes av resultaten.

    Idag är det ett fåtal på diabetescentrum som använder sig av BM-tester (kostnadsfria 1981) och urinsockertester (däremot ketodiabur för kontroll av syror). Det är mot denna bakgrund intresset väcktes för att göra en mer noggrann utvärdering av de mest aktuella blodsockermätarna som används av våra diabetiker.

Urval
Efter kontakt med företagen som tillverkar blodsockermätarna fick vi levererat mätare till vårt förfogande. Mätarna var nya och således helt oanvända.
Följande blodsockermätare valdes ut:
* Accutrend Alpha - Boehringer Mannheim (finns numera ej kvar på marknaden)
* Accutrend Sensor - Boehringer Mannheim
* Glucometer Elite - Bayer
* Precision - Medi Sense
* One Touch II - Lifescan/Novo Nordisk
* Gluco Touch - Lifescan/Novo Nordisk

Metod 1
HemoCue valdes till referensmetod, dels på grund av att det är en helblodsmetod med hög analysprecision och dels att det var praktiskt möjligt att använda den på Diabetescentrum. Mätområde 0-22.2 mmol/l. Kapillärblod har använts vid provtagning i vår utvärdering.
   
Kvalitetskontroll av Hemo Cue har gjorts regelbundet med kontrollkuvett samt Euro-Trols kontrollösningar. Dessutom görs regelbunden kvalitetskontroll av kemlab. på Södersjukhuset med utprovat hästserum. HemoCue som är en helblodsmetod jämförs med kemlab. SÖS, som endast mäter plasmaglukos med glukokinasbaserad metod (Hitachi nr ) hänsyn har tagits till plasmametodens ca 12% högre värde i resultatanalysen. Undersökningen omfattade 47 patienter, mest typ2 diabetiker, på dagavdelningen på Diabetescentrum.

Provtagningen
   
Provtagning är utförd i rumstemperatur under stabila förhållanden av en och samma person.
Från samma provtagningsstick droppades blod på HemoCue och samtidigt togs 100 mikrograms pipettrör med blod till särskilda provtagningsrör med tillsats av heparin som antikoagulans och natriumfluorid som glykolysinhibitor till kem.lab. Provet lämnades direkt till kemlab. Överenskommelse hade gjorts att provtagningsröret till kemlab. skulle analyseras inom 2 timmar. Provtagningstid angavs såväl som analystid. HemoCue påverkas bl.a. av låga och höga hematokritvärden men detta har inte kontrollerats i utvärderingen.mycket osannolika hos dessa patienter.

Resultat
    Av de 47 provtagningarna var det 37 värden som låg över 10 mmol/l. HemoCue visade god korrelation med lab. Värdena på lab, som anges i P-glukos, var 13% högre vid HemoCue-värden upp till 10 mmol/l och 5% högre vid högre värden.

Metod 2
    Efter urval av 6 olika blodsockermätare testades typ1och typ2 diabetiker på dagavdelningen. Totalt togs 119 prover (typ2 mest förekommande). Från varje provtagningsstick droppades blod på HemoCue och samtliga mätare ingående i utvärderingen. Provtagningarna utfördes av en och samma person. De blodsockervärden vi samlade indelades i 3 grupper. 1. lågt område, blodsockervärde mellan 0-5 mmol/l (30 prover) 2. normalt område, blodsockervärde mellan 5-10 mmol/l (33 prover) 3. högt område, blodsockervärde >10 mmol/l (56 prover)

    Gluco Touch är den enda mätaren på marknaden som visar plasmavärde vilket tagits hänsyn till i resultatanalysen. De övriga blodsockermätarna är avsedda att mäta plasmavärde, men kalibreras om med hjälp av en omvandlingsfaktor antingen i mätaren eller genom kodning av teststickorna för att ge ett helblodsvärde. För varje provtagning beräknades skillnaden mellan mätvärdet för respektive mätare och HemoCues mätvärde. Medelvärden och standardavvikelser för dessa skillnader beräknades för varje mätare inom respektive mätområde.Resultat
    Sex blodsockermätare jämfördes med Hemo Cue. Alla mätare utom Gluco Touch anger, liksom HemoCue, helblodsvärden. Plasmaglukos anges oftast som 12% högre än värdet i helblod. Generellt för samtliga mätare gäller att de största skillnaderna förekommer inom det normala området, därefter inom det höga och minsta skillnaden inom det låga området. Skillnaden (medelvärde (mmol/l) och standardavvikelse SD) mellan blodsockervärden erhållna med olika blodsockermätare och HemoCue I olika blodsockerintervall:
Tabell 1. Enskilda värden (utom för den korrigerade Gluco Touch) framgår av diagrammen. Mätarna visade oftast högre värden vilket patienterna måste veta. De som använder Gluco Touch måste också informeras att deras mätare visar P-glukos, vilket är högre än B-glukos.

Diskussion
    Nästan alla värden < 5 mmol/l var högre än med referensmetoden HemoCue. Detta kan naturligtvis invagga patienterna i en falsk säkerhet, när blodsockervärdena närmar sig hypoglykemi. Många av våra patienter tror också att mätarna ger ett mer exakt värde jämfört med BM-stickor bara för att de visar decimaler. Undersökningen gav följande reflektion: Hur informerar vi patienter som tänker skaffa blodsockermätare eller som redan har en eller kanske flera.

Viktig information till patienter som använder blodsockermätare :
    - Att det angivna blodsockervärdet som visas på mätaren är ett cirkavärde.
    - Att lära sig använda sin egen blodsockermätare och inte jämföra med andra mätare.
    - Att testvärden under 5 mmol/l kan vara falskt förhöjda, vilket minskar möjligheten att tidigt upptäcka lågt blodsocker.
    - Att det är viktigt att ha rätt mätteknik (ex. rätt blodmängd, rätt temperaturförhållanden ) och att kalibrera mätaren vid        varje påbörjad förpackning med teststickor.
    - Att informera om att Gluco Touch skiljer sig från andra blodsockermätarna genom att visa plasmavärde istället för        helblodsvärde.
    - Att kontrollera den egna mätaren med exempelvis HemoCue någon gång per år i samband med ett sköterske - eller läkarbesök.

Vad styr egentligen patientens val av mätare?
Hur mycket påverkar vi som personal?

    Faktorer som vi personal tror är av betydelse: Blodsockermätarens utseende, vikt, tid, minne, handhavandet t.ex. antal moment, säkerhet, kostnad, fodral, dataanslutning, blodmängd på teststickan, teststickornas förpackning (burk eller folieförpackning). Enligt vår erfarenhet vill patienterna ha blodsockermätare som är små, enkla och kräver lite blod. Patienternas val styrs säkert av olika faktorer, som kräver en ny undersökning, t.ex. en enkätundersökning Vår erfarenhet är att flera testvärden tagna direkt fortlöpande efter varandra ofta ger olika resultat. Nuvarande mätare har inte större precision än så. Detta har vi inte undersökt närmare.

Referenser
• 1991 gjordes en utvärdering på HemoCue i Dalby. Blod från diabetiker och icke diabetiker i primärvården Dalby testades på Hemo Cue och på YSI (Yellow Springs Instrument).
Utvärdering av Hemo Cue med kapillärblod genomfördes 1996 av klin kemlab Linköping med en ny metod (gas chromatograpy-mass spectrometry-kvalitetskontroll).

• HemoCue har hög precision enligt en undersökning i Dalby 1991. ”HemoCue, a new instrument capable of analysing blood glucose with high precision” Bitzèn P-O, Olsson S, Tryding N, Scherstèn B. Department of Community Health Sciences, Lund Univerisity.

• En undersökning i Linköping 1997 visar också att HemoCue har en hög precision. ”Accurate and precise isotope dilution mass spectrometry method for determining glucose in whole blood ”. Hannerstad U, Lundblad A. Clinical Chemistry 43: 5: 798-800 (1997).

Undersköterska Solbritt Carlsson
Diabetessköterska Margareta Pihl
Docent Per Reichard
Diabetescentrum Södersjukhuset
Stockholm
[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan