Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Recensioner

Diabetes and Pregnancy


Av Christian Berne.

Recension för Läkartidningen.
Diabetes and Pregnancy. An International Approach to Diagnosis and Treatment, edited by Anne Dornhorst and David R.Hadden.
John Wiley & Sons

Bokförlaget John Wiley & Sons har under 90-talet satsat på diabetes med ett flertal utgåvor, bl a om insulinresistens, diabetes hos äldre, och obesitas. Böckerna är i behändigt format, 300-400 sidor, med kapitel skrivna av olika författare.Kvaliteten på denna utgivning har i allmänhet varit mycket hög, både ur praktisk/klinisk och vetenskaplig synpunkt. Boken om diabetes och graviditet utgör inget undantag i detta avseende. Två ledande brittiska läkare och redaktörer med mångårig erfarenhet inom området har samlat en högt kvalificerad panel av författare till de 24 kapitlen.

Europeisk standard för graviditetsdiabetesbehandling
Graviditet har traditionellt haft en stor tyngd i diabetesverksamheten både beroende på att vi här först lärde oss betydelsen av mycket god glukoskontroll och intensiv insulinbehandling och på den dramatiska förbättringen av graviditetsutfallet som blivit följden. Därför har böcker om diabetes och graviditet regelbundet utgivits, många i USA. Den terapeutiska attityden har i de senare avvikit ganska kraftigt från den svenska. Det är därför med glädje man hälsar en ny bok med en relativt stark europeisk prägel.

Viktiga områden behandlas
Skötseln av diabetes under graviditet kan i stort sett sägas ha "satt sig" under det senaste decenniet. Behandlingsprinciper och kontrollrutiner har etablerats och i dagens läge handlar mycket om att bibehålla en hög kvalitet. Icke dessto mindre ger boken bakgrund och substans till viktiga områden som retinopati under graviditet, graviditet komplicerad av nefropati och obstetrisk kontroll. Viktiga områden som behandlas första gången är behovet av särskilda resurser för sämre ställda grupper i storstadsområden. Det tangerar delvis problematiken med den höga frekvensen av typ 2 diabetes och graviditetsdiabetes hos invandrare. Ett något mera kontroversiellt område är screening, diagnos och behandling av graviditetsdiabetes där flera författare sätter fokus på valet av rätt nivå för omhändertagandet av denna sjukdom. Den viktiga frågan om den ökade risken för framtida diabetes och prevention av framtida diabetes tas upp i två välskrivna kapitel.

Senaste nytt om patofysiologi
Rörande patofysiologi finns intressanta bidrag om graviditetsmetabolism och missbildningar, det senaste skrivet av Ulf Eriksson från Uppsala som ägnat flera decennier av forskarmöda åt klarlägga orsakerna till missbildningar vid diabetes. De aktuella frågorna om låg födelsevikt som riskfaktor för diabetes och hjärtkärlsjukdom behandlas i ett kapitel liksom allra sist en diabetisk mammas vedermödor och glädjeämnen under en graviditet.

Välskriven, intressant och uppdaterad
Det är oundvikligt att en volym av detta slag kommer att innehålla ett par, tre kapitel som skulle kunna undvaras men det förtar inte intrycket av att boken är välskriven, intressant, innehåller en uppdaterad och omfattande referenslista till varje kapitel och således kan rekommenderas till dem som är aktiva inom området, både som diabetologer och obstetriker.

Christian Berne, doc, överläkare
Med klin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala,
e-mail: christian.berne@medicin.uas.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan