Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Ordföranden har ordet

Kära Vänner!

Hög aktivitet
Aktiviteten i svensk diabetesvård är hög, mycket hög, vilket inte minst framgår av detta nummer av DiabetologNytt samt av Föreningens IT-satsning. En orsak till detta är den nationella samling som skett i samband med utarbetandet av de nationella riktlinjerna för diabetesvården.

Diabetes har utsetts till ett pilotområde
Socialdepartementet och Landstingsförbundet är överens om att årets Dagmarpengar skall användas till att utveckla, stärka och dokumentera vården för stora kronikergrupper. Diabetes har utsetts till ett pilotområde för den förändringsprocess som sjukvården är mitt uppe i och departementet har mycket tydligt markerat att patientens medinflytande i vården skall stärkas genom ökad satsning på patientutbildning. Endast en väl utbildad diabetiker har möjlighet att deltaga i formuleringen av behandlingsstrategier och behandlingsmål. Den individuella överenskommelsen är ett pedagogiskt instrument som tydliggör såväl vårdteamets som patientens roll samtidigt som förutsättningar skapats för tydliga och för patienten förståeliga rutiner för komplikationsscreening och behandling. Redan nu pågår ett intensivt arbete att skapa motsvarande nationella riktlinjer för en rad andra kroniska sjukdomar som till exempel reumatoid artrit, stroke, psykos, höftledsartros mm. Svensk diabetologi ligger först i spåret - genom ett högt tempo i förändringsarbetet kan vi utnyttja favören och därmed ha möjlighet att påverka processen.

Regionala konferenser
Just nu fokuseras vårt intresse på 6 regionala konferenser, som genomförs under maj-juni i år förutom i Stockholmsområdet, där konferensen hålls efter sommaren. Landstingsförbundet och Socialstyrelsen inbjuder, i samarbete med lokala samverkansnämnder - i västsverige Kommunalförbundet Västra Götaland - till dessa möten för att tydliggöra den nationella satsningen samt att stimulera till regionalt och lokalt kvalitetsarbete. Departementets mycket tydliga markering i Dagmaröverenskommelsen med Landstingsförbundet gör det nödvändigt att sjukvårdshuvudmännen skapar en väl fungerande diabetesvård med tonvikt på komplikations-screening, förebyggande behandling samt dokumentation. Till dessa regionala konferenser kommer folkvalda beslutsfattare, lokala och regionala admi-nistratörer, patientföreningen samt professionen att inbjudas. Jag ser fram emot stimulerande och givande möten.

Viktig diabetologisk postgraduateutbildning
Även om dagarna för många av oss är fyllda med möten och konferenser som rör organisatoriska problem får vi inte glömma den postgraduateutbildning som är en förutsättning för att svensk diabetologi skall ligga i topp.

SSSD och Höstmöte
Kanske vi ses i Göteborg 23-25 maj, då Skandinvaiska Sällskapet för Diabetesforskning, SSSD, har sitt årliga möte med en rad prominenta föredragshållare som belyser diabetologins profilområden. Jag hoppas att just Du kommer till Föreningens höstmöte i Karlstad 8-9 oktober, då Per-Olof Olsson och hans medarbetare bjuder på ett spänannde 2-dagsmöte som bland annat belyser farmakologisk behandling av typ 2 diabetes och samarbetsstrategier primärvård-sjukhusanknuten specialistvård. Boka in dessa dagar redan nu i Din agenda.

IDF
Varför inte lägga en semestervecka i Finland i sommar i samband med den Internationella Diabetes Federationens, IDF, möte i Helsingfors 20-25 juli. Du kommer då att träffa 8-10.000 diabetologer och andra diabetesintresserade yrkeskategorier.

Trevlig sommar!

Göran Blohmé
Ordförande


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan