Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Diabetesincidensstudien i Sverige (DISS)


Antalet fall av diabetes i åldrarna 15-34 år verkar minska i Sverige

Av doc Göran Sundkvist.

Sedan 1983 har vi i Sverige kontinuerligt och prospektivt registrerat alla nya fall av diabetes i åldrarna 15-34 år i den sk Diabetesincidens-studien i Sverige (DISS-studien). DISS-studien har visat att det finns en klart manlig övervikt (kvoten män / kvinnor = 1,8) hos patienter som insjuknar med Typ 1 diabetes i åldrarna 15-34 år (1). 1987-88 genomförde en fall kontroll studie varvid blodprov för analys av Ö-cellsantikroppar (ICA; Islet cell antibodies) togs. Resultaten visade att frekvensen av autoimmunitet (ICA-positivitet) bland unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1 diabetes var lägre än hos barn (69% vs 83%) men även att förekomsten av ICA var oväntat hög vid diagnostillfället hos unga vuxna med typ 2 diabetes (23%) (2). Uppföljning av detta material pågår för närvarande. I denna uppföljning tas inte bara blodprover för analys av autoantikroppar för att faställa deras betydelse för utvecklingen av diabetes utan även förekomsten av diabeteskomplikationer klarläggs.

K-DISS
Denna uppföljningsstudie kallas K-DISS (Komplikations-DISS) och ansvariga för denna studie är Göran Blohmé och undertecknad. Under 1992-93 insamlades också blodprov från nydiagnostiserade fall i DISS-studien. Syftet med 92-93 års studie är att från ett populationsbaserat nationellt perspektiv följa utvecklingen av autoimmunitet hos unga vuxna diabetespatienter från diagnostillfället 1992-93 till sekelskiftet genom årlig uppföljning. Carina Törn har i Diabetolog Nytt Nr 3 1996 i detalj beskrivet uppläggningen av 92-93 studien.

Figur1

Nya fall
Fig. 1 visar totala antalet nya fall av diabetes i åldrarna 15-34 år sedan 1983 då DISS-studien startade. Som framgår av Fig. 1 registrerades 500 fall per år under de första två åren och sedan har omkring 400 fall per år registrerats. En validitetsstudie har visat att 86 % av alla fall med nydiagnostiserad typ 1 diabetes återfinns i DISS-registret (3). Fig. 1 visar också att f.o.m. 1994 har det skett en dramatisk reduktion i antalet nya fall av diabetes i åldrarna 15-34 år; endast omkring 300 fall per år har registrerats sedan 1994 (de extremt låga antalet fall 1996 kan bero på att alla fall ännu ej hunnit registreras). DISS gruppen har ingående granskat materialet och funnit att antalet fall har minskat generellt i hela Sverige. Orsaken till denna minskning av nya fall av diabetes hos unga vuxna måste nu klarläggas. Naturligtvis kan orsaken vara minskad vilja till rapportering (konkurrens med lokala register och / eller det Nationella diabetesregistret ?). DISS-gruppen anser dock att eftersom antalet fall minskat generellt i hela Sverige har troligen antalet fall av diabetes i de aktuella åldrarna verkligen reducerats.

Registrera! Analysen är fri!
För att klarlägga om förändringen i incidensen av diabetes hos unga vuxna är tillfällig, vill DISS-gruppen genom denna artikel påminna våra diabetologer om DISS-studien så att alla fall av diabetes i åldrarna 15-34 år verkligen blir registrerade. Vi kommer också för att klarlägga om trendbrottet gäller Typ 1 eller Typ 2 diabetes f.o.m. hösten 1997 åter introducera blodprovstagning för att genom analys av autoantikroppar (ICA, GAD-ak och IA2-ak och genmarkörer) skärpa klassifikationen. Utan analys av autoantikroppar kan man ej säkert skilja Typ 1 från Typ 2 diabetes (4, 5). Undertecknad kommer att vara huvudansvarig för denna nya studie. Kostnaderna för dessa analyser kommer naturligtvis ej drabba den sjukvårdsinrättning som sänder blodprovet utan kommer att belastas DISS-studien. Med anledning av den nya studien kommer nya blanketter och provtagningsanvisningar att utsändas till landets diabetesmottagningar och primärvårdsmottagningar i slutet av sommaren.

Upplysningar
Om någon önskar ytterligare upplysningar om DISS-studien, kontakta gärna Din regionsansvarige (Jan Eriksson, Med klin, Umeå, Lars Wibell, Med klin, Uppsala, Jan Bolinder, Med klin, Huddinge, Hans Arnqvist, Endokrin klin, Linköping, Göran Blohmé, Diabetescentrum, Göteborg och Göran Sundkvist, Endokrin klin, Malmö).

Referenser:

  1. Östman J, Arnqvist H, Blohmé G, Lithner F, Littorin B, Nyström L, Sandström A, Scherstén B, Wall S, Wibell L: Epidemiology of diabetes mellitus in Sweden. Results of the first year of a prospective study in the population age group 15-34 years. Acta Med Scand 220:437-445, 1986
  2. Landin-Olsson M, Karlsson FA, Lernmark Å, Sundkvist G, the Diabetes Incidence Study in Sweden Group: Islet cell and thyrogastric antibodies in 633 consecutive 15-34 yr- old patients in the Diabetes Incidence Study in Sweden. Diabetes 41:1022-1027, 1992
  3. Littorin B, Sundkvist G, Scherstén B, Nyström L, Arnqvist H, Blohmé G, Lithner F, Wibell L, Östman J: Patient administrative system as a tool to validate the ascertainment in the Diabetes Incidence Study in Sweden. Diab Res Clin Pract 33:129-133, 1996
  4. Gottsäter A, Landin-Olsson M, Fernlund P, Lernmark Å, Sundkvist G: Beta-cell function in relation to islet cell antibodies (ICA) during the first three years after the clinical diagnosis of diabetes in Type II diabetic patients. Diabetes Care 16:902-910, 1993
  5. Gottsäter A, Landin-Olsson M, Lernmark Å, Fernlund P, Sundkvist G: Islet cell antibodies are associated with ß-cell failure also in obese adult onset diabetic patients. Acta Diabetol 31:226-231, 1994

Göran Sundkvist, docent,
överläkare, Endokrinologiska kliniken,
Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö,
e-mail goran.sundkvist@endo.mas.lu.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan