Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
AV
KARL-JOHAN MALMQVIST,
DISTR. LÄKARE

Diabetesvården inom Primärvården på Tjörn

Målsättning och syfte med arbetssättet är dels att Tjörns diabeter skall ha mycket hemnära vård av god kvalité samt att kunskapen och intresset för diabetessjukdomen, skall ha en bred förankring inom Tjörns primärvård. Distriktsläkare Karl-Johan Malmqvist vid Tjörns vårdcentral i Kållekärr beskriver sin verksamhet.

För att uppnå syftet, har god kontakt och samarbete etablerats med medicinkliniken i Kungälv. En vid medicinkliniken tjänstgörande diabetessköterska besöker var och en av de fyra distriktssköterske-stationerna på Tjörn, en gång per månad och har så gjort i drygt tre år. Vid dessa besök förmedlar diabetessköterskan sitt kunnande och erfarenhet till distriktssköterskorna, men hon träffar också enskilda patienter tillsammans med distriktssköterskorna för uppläggning av behandlingsstrategi för den enskilde patienten. Den fortlöpande kontrollen och finjustering av metabolismen samt patientunder-visning utföres sedan av distriktssköterskan.

Protokoll
Som en garanti för vårdens innehåll, ifylles vid vart besök ett protokoll med uppgifter om B-glukos-värden, patientens egna och tagna vid besök, HbA1C, kreatinin, blodtryck, mikro-albuminuri, aktuell medicinering, komplikationer, BMI, senaste ögonbottenfoto samt eventuell nikotinanvändning. Som stöd för arbetet på sikt, har distriktssköterskan också en checklista med 17 frågeställningar och bifrågor. En utvärdering av enklare slag har gjorts dels av den medicinska kvalitén vid en genomgång av samtliga protokoll, dels diabetikernas uppfattning om arbetssättet vid en enkätundersökning. Protokollgenomgång visar att den metabola kontrollen i populationen inte avvikter stort från andra diabetekerpopulationer där uppföljning görs. Frekvensen av egenkontroller av B-blukos var förbluffande låg men beror förhoppningsvis på en underrapportering vid protokollförning. I 42 fall av 167 har ögonbottenfotografering kommit till stånd, tack vare det standardiserade protokollet, checklista i kombinationen med det struktuerade arbetssättet.

Kostnadseffektivitet
Vidare är arbetssättet kostnadseffektivt. Distriktssköterskan har tidigare kontrollerat och gett råd och stöd till Tjörns diabetiker på ett icke standardiserat sätt och det nya arbetssättet har inneburit en viss men dock icke markant ökad arbetsinsats. Överblicken över såväl populationen som den enskilde diabetikerns situation, har avsevärt förbättrats. Distriktssköterskorna har visat stor vilja och entusiasm för arbetet och har under åren upparbetat kompetens inom området. På distriktssköterskornas initiativ har en enkätundersökning gjorts som visar en god tillfredställelse hos diabetikerna av arbetssättet. Arbetssättet är också kostnadseffektivt. Diabetessköterskans insatser är ca 5 tim/vecka inom Tjörns primärvårdsområde som närmar sig 15 000 individer. November 1995 handlades 167 diabetiker inom organisationen.

God vård med garanti
Sammanställningen visar att en god vård med garanti för vårdens innehåll kan erbjudas i vårdens periferi nära patienten, om detta sker med kompetensstöd och undervisning från diabetessköterska till den närmaste vårdgivaren (distriktssköterska). Arbetssättet är också kostnadseffektivt. Diabetessköterskans insatser har varit c:a 4-5 timmar/vecka jämfört med ett behov av c:a 20 tim/vecka om vården bedrivs vid traditionell diabetetsmottagning.

Karl-Johan Malmqvist,
distr. läkare
Vårdcentralen, Tjörn


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar]
Till Förstasidan