Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Ordföranden har ordet

Kära Vänner!

Välkommen åter från en förhoppningsvis vilsam sommar till en garanterat händelserik höst!

Sjukvård i förändring
Omstruktureringen av Sjukvårdssverige tar ny fart i jakten på kostnadseffektivitet med nedläggningar, sammanslagningar och utlokalisering inom olika vårdområden som följd. Samtidigt ökar kraven på kvalitetsutveckling och dokumentation.


Rund - 4.205 K

Diabetesvården är rustad
Diabetesvården kommer att stå väl rustad i det fortsatta förändringsarbetet - om vi bara vill och gemensamt anstränger oss. Socialdepartementet och Landstingsförbundet har nämligen utsett diabetesvården till ett pilotområde för att få till stånd en nationell samling kring en stor, väldefinierad patientgrupp i syfte att skapa en kvalitativt god vård oberoende av bostadsort och med möjligheter till dokumentation av vårdinsatserna. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att på kort tid ta fram ett nationellt vårdprogram och förslag till en individuell vårdplan och flera av föreningens medlemmar har gjort unika insatser för att på kort tid skapa dessa instrument.

Nationellt vårdprogram
Det nationella vårdprogrammet bygger på ett antal State of the Art dokument, som nu mynnat ut i kliniska riktlinjer. Dessa anger standard för vården. Varje landsting skall sedan med utgångspunkt från det nationella vårdprogrammet utforma egna program.

Individuell vårdplan
Den individuella vårdplanen skall ge varje patient kunskap om vilka insatser som vederbörande är i behov av/berättigad till. Svenska Diabetesförbundet har gjort en stor insats i utformningen av den individuella vårdplanen.

Nationella Diabetes Registret
Det nationella vårdprogrammet och den individuella vårdplanen skall följas upp av det Nationella Diabetes Registret.. Det är en gigantisk uppgift för diabetesverksamma läkare och sköterskor runt om i landet att sjösätta detta kvalitetsregister och se det som en naturlig del i den kvalitetsuppföljning som hälso- och sjukvårdslagen föreskriver. De regionala koordinatorerna träffades den 26/8 för att gemensamt diskutera hur vi skall få maximal aktitvitet i registreringen. Även om registrets ledning och landets koordinatorer har höga ambitioner beror det på Dig som diabetesansvarig läkare eller sköterska om registret skall bli en framgång. Låt registreringsarbetet bli det enzym, som berikar det lokala samarbetet kollegor emellan!

Unik möjlighet
Med ett nationellt vårdprogram, en individuell vårdplan samt ett väl fungerande nationellt kvalitetsregister har vi en unik möjlighet att försvara diabetesvårdens plats i en krympande sjukvårdsekonomi. Låt oss gemensamt försvara det goda internationella rykte som svensk diabetesvård har!

Önskar Dig en fin höst!

Göran Blohmé
Ordförande


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar]
Till Förstasidan