Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Redaktören

Bästa Kollega!

Välkommen till ett nytt nummer av DiabetologNytt!

INFO-behov
Informationen ramlar över oss i allt snabbare tempo. Ibland lite ostrukturerad. Tiden rusar samtidigt iväg. Som diabetesansvarig läkare måste vi regelbundet uppdatera oss.

Senaste nytt
DiabetologNytt vill presentera för Dig svensk diabetologi hösten 1996, ge Dig senaste nytt, färska rapporter och en del nyskrivna artiklar liksom värdefull medlemsinformation. Diabetesfronten exponeras. Det är redaktionens förhoppning att Du kommer att få nytta av tidningen. Vi tackar för alla fina bidrag från DiabetologNytts läsekrets! Tidningen bygger på engagerade kollegors medverkan. Samtidigt hälsas Du välkommen med Ditt bidrag eller spontana synpunkter för att göra DiabetologNytt änuu bättre. Insänt material kan vara i digitaliserad form i Word- eller på annat standardformat på diskett eller e-mail. Deadline för bidrag är 961215. Nästa nummer ges ut i jan -97.

Avhandlingar
Aktuella avhandlingars spikblad finns i slutet av DiabetologNytt. Du som är doktorand eller handledare välkomnas att skicka avhandlingen till redaktionen.

Elektronisk version av DiabetologNytt
DiabetologNytts redaktionella texter lagras elektroniskt i Pagemaker®. Visst material publiceras också på internet under adressen http://www.medicallink.se/medlink/
press/DIABETOLOGNYTT/ettan.html.
Denna www-sida avses uppdateras 1:e och 15:e varje månad. Den ger Dig senaste nytt. Härifrån kan Du via modem digitalt "ta hem" materialet, bearbeta det och utnyttja det fritt

Förberedelser inför ett diabetologiskt nätverk
Saknar Du tillgång till internet och e-mail? Har Du behov av ett data-fax-modem? Utnyttja priskriget på datamarknaden. Du får nu aktuella e-mail- och internet-program till bra pris.

Nationella Diabetes Registret har kommit igång!
Vid koordinatormötet i Stockholm 26/8 rapporterade ett tjugotal koordinatorer från hela Sverige om sina erfarenheter. Svenska Diabetesförbunder representerades av två ledamöter.
I Referensgruppen för Diabetes Registret ingår Anders Ericsson från patientorganisationen, Kerstin Lindahl från föreningen för diabetesverksamma sköterskor, Gunnar Carlgren och Björn Olsson från SFAM, Ulf Adamson från Endokrinologföreningen, Anders Nilsson och Göran Blohmé, den senare registeransvarig, från Svensk Förening för Diabetologi (SFD). Registret ägs av professionen.

Patientorganisationen bör finns med lokalt. Frivillighetsprincipen betonades. Ingen samkörning ned andra register kommer att ske.
Landstingen har med få undantag ställt sig bakom och även rekommenderat inrättandet av detta register. Redan nu har 5 000 patienter registrerats från flertalet landsting, varav 56% från öppenvården. De flesta använder pappersregistrering framför diskett. Datorkraften är lokalt begränsad. Dataansvarig i Lund har lovat att utarbeta metoder för datakompatibilitet med andra befintliga dataregister.
Flera koordinatorer rapporterade om stort intresse för diabetesregistrering från engagerade sjukhus- och allmänmedicinspecialister. Registret kommer att tillföra värdefull kunskap i synnerhet när materialet aggregeras till olika vårdnivåer resp landsting. Den enskilda mottagningens data kommer endast att vara tillgängligt för denne, men då att jämföras med vården för motsvarande vårdnivå. Detta bör ha en kvalitetsdrivande effekt.

Redaktionen önskar Dig en god läsning!

Stig Attvall
Redaktör


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar]
Till Förstasidan