Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
PRACTICAL PSYCHOLOGY - 26.741 K

Recension - DiabetesPsykologi

Barbara Anderson och Rickard Rubin "Practical Psychology", utgiven av American Diabetes Association (ADA) 1660 Duke Street Alexandria, VA 22314 USA.

En ny bok finns sedan par månader tillbaka; pris 29 US dollar. Den diskuterar ett viktigt ämne. Sista 10-20 åren har vi sett tekniska landvinningar inom diabetesvården. Nu finns också en ökad kompetens kringbeteendekunskap. Boken delas in i 4 avsnitt;

  1. rekommendationer för barnfamiljer med diabetes
  2. guidelines avseende behandlingsregimer,
  3. rekommendationer för att hantera komplexa och kroniska beteendestörningar och
  4. guidelines för att förhindra speciella problem i patientläkar-relationen, emotionella response från patienten, patient burn-out och provider burnout.
Det finns goda råd att hantera de utmaningar som möter diabetesteamet, problem såsom hypoglykemi, brist på motivation, brist på fysisk aktivitet, övervikt och rökning.

Barn och diabetes
Framgångsrik behandling av barn innebär att man har ställer lagom höga mål i sin ambition i behandlingen, där även självklart social, emotionell och utbildning skall kunna gå hand i hand med diabetesråden. Blodsockermålen måste vara realistiska. Diabetes care är en familjeangelägenhet, som engagerar samtliga inom familjen direkt eller indirekt. Det är viktigt att diskutera känslor med patienten och deras föräldrar och "ask good questions" såsom "what is the hardest thing for you right now about managing your diabetes?" och "Is there anything I can do to help?" Föräldrar har ofta en tendens att ställa frågor på ett samtidigt fördomande sätt i tonen, undvik "What did you eat?"när blodsockret var högt ..., och fokusera på "Success"! samt var specifik i Din kontakt, bidra till att bygga upp en emotionell styrka.

Äldre och diabetes När det gäller äldre; förstå patientens perspektiv av åldrande. Var medveten om att äldre ser diabetes som en del av åldrandet, och att man då kanske ser diabetes som mindre allvarlig - och i mindre behov av egen behandling! Överhuvudtaget är en individs uppfattning om sig själv förutsättningen för att kunna gå vidare som terapeut. En studie som refereras visar, att den faktor som hade störst betydelse för att få patienten att tänka på kost och fysisk aktivitet var patientens egen uppfattning om effektiviteten av diskuterad åtgärd och graden av tillfredsställelse kring diabetesteamets utstrålning av förmåga! The key point är att även äldre patienter vill känna att vårdnadsgivaren lyssnar på patienten - och att hennes uppfattning tas seriöst. Det är viktigt att aktivt fråga patienten hur diabetes påverkar hennes liv och livsföring, och vilken diabetes care som är besvärlig(ast). Tänk på att problem med syn och hörsel allvarligt försvårar för patienten att förstå Dig i Din kommunikation. Tänk på att ta bort störande ljud, hjälp patienten med hörapparat, tala så att patienten kan se Ditt ansikt och då lättare förstå Dina råd! Låt patienten diskutera med Dig sin oro kring diabetes, uttrycka sin okunskap, skuldkänsla och var medveten om att patienten gärna vill tillfredsställa Dig som terapeut utan att egentligen alltid förstå det Du pratar om, ställ feedback frågor. Var medveten om att ekonomiska problem kan försvåra för patienten - ställ ödmjuka frågor kring detta, då ekonomin kan svårgöra för patienten att följa kostregimen.

Små realistiska mål - börja ödmjukt
"Set small, realistic goals", "make one or two changes at a time". Var medveten om att äldre är rädda att gå från insulin till tabletter - börja därför med en liten dos medellångverkande insulin samtidigt som patienten står kvar på sina tabletter, kanske i lägre dos - börja successivt; patienten vänjer sig då lättare vid den nya regimen, vid sina insulinsprutor och blodsockertagning. "Ask the patient to try insulin for 1 month to find out if he or she feels better!" Inkludera familjem; i många fall är familjen den eller de som står för management av diabetes. Depression är 3 gånger mer vänligt hos äldre och var medveten om detta problem. Eating patterns och life style diskuteras mycket ingående med flera olika tankemodeller.

Väsentlig INFO om hypoglykemi
Hypoglykemikapitlet är mycket läsvärt, speciellt kapitlet om "helping patients reduce severe hypoglycemia". Hba1c under 6% bör undvikas med tanke på sämre adrenerg svar med risk för utveckling av unawareness. Det är viktigt att varje patient får lära sig vilket symtom på hypo som är hennes bästa indikator på lågt blodglukos. I tillägg till klassiska adrenerga symtom måste patienten också lära sig att känna av neuroglykopena symtom och monitorera egna emotionella förändringar sekundärt till lågt blodglukos, speciellt vid unawareness och vid frekventa hypoglykemi-indicenser. Man slår fast, att
1) frequent low blood glucose increases the risk of severe hypoglycemia,
2) Low BG leads to recurrent low BG,
3) recurrent low BG results in fewe autonomic symtoms och
4) nocturnal low BG can progress to severe hypo-glycemia.
5) Kosten; kolhydrater höjer blodsockret på 30-60 min, fett fördröjer metabolismen, protein har en minimal effekt på BG, glukos höjer BG inom 15 min och kolhydrater "should peak before insulin peaks"!
6) Self-care routine; low BG is frequently caused by disruptions in routines, keep diaries to identify sensitivity (blodglukos och symtom vid skilda BG nivåer)!"

Help patients manage change Sista kapitlen handlar om "help patients manage change" och att "manage provide feelings!" Kosten definieras med att promenad 1 mile innebär förbränning av 100 kcal, och om patienten går 10 mile varje vecka innebär detta att 1 000 kcal förbränns, samma mängd om cykling 15 min, kratta löv 20 min eller spela tennis 15 min.

Goda råd kring rökslut
Rökslut får ett eget helt kapitel;
1) var auktoritär,
2) ta upp frågan vid årskontrollen,
3) var en katalysator,
4) diskutera viktökningen och att patienten ökar obetydligt ca 3 kg, men återgår till sin tidigare vikt före rökstart.
Även finns det ett program för de patienter som just slutat röka, när patienten har gjort rökslut i 1 vecka och för ex-smokers efter 1 år! Triggersituation är viktigt att diskutera, och undvik triggers; gå en promenad istället för att sitta på ändan av bordet tillsammans med rökarna vid en paus. Organisera Din personal så att de har samma uppfattning, hjälp dem själva till ett rökslut för att reflektera betydelsen av rökslut för den diabetiska patienten.

Eating disorder upptäcks om man tänker på diagnosen Tidiga tecken på eating disorders tas upp;
1) frekventa diabetiska ketoacidostillfällen,
2) förhöjt Hba1c,
3) Oro-ångest över att väghas,
4) frekventa och allvarliga hypoglykemier,
5) Non-complicance (kommer ej på besök, har glömt sin BG-bok),
6) Brittle diabetes,
7) Delay in puberty or sexual maturation or failure to grow,
8) Överkonsumtion av kost eller alkohol.
Överväg att beställa boken från ADA!

Stig Attvall
Diabetescentrum,
Sahlgrenska


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar]
Till Förstasidan