Medlemstidning f–r Svensk F–rening f–r Diabetologi
AV
BJÖRN ELIASSON
STIG ATTVALL

IT-Nytt

DiabetologNytt på Nätet!
DiabetologNytt finns nu också i en elektronisk digital upplaga på internet på WWW-adressen: (Observera stora bokstäver i slutet av adressen) "http://www.medicallink.se/medlink/press/
DIABETOLOGNYTT/ettan.html". Syftet med detta initiativ är att sprida information om aktuell debatt, forskning och utveckling inom diabetes-fältet till föreningens medlemmar och även till andra läkare i avsikt att rekrytera nya medlemmar till Svensk Förening för Diabetologi. Internet är ett utomordentligt medium för att sprida information till Föreningens medlemmar. En finess är att den information man vill endast ska nå medlemmarna kan låsas in bakom lösenordsskydd. Varje medlem i Svensk Förening för Diabetologi kommer genom ett separat utskick få ett eget password för att kunna komma in i medlemsskyddad specifik information på DiabetologNytts www-sida. Exempel på handlingar, som kan göras tillgängliga på internet och DiabetologNytts www-sida är stora dokument, utredningar, färska kliniska och vetenskapliga konferens-rapporter, vårdprogram, och de olika datafiler (självklart tomma på patientdata) som är nödvändiga för registreringen till Nationella Diabetes Registet. Det nationella vårdprogrammet för diabetesbehandling av vuxna finns för intresserade läkare sedan två månader såsom ett 10-sidigt remiss- och faktaunderlag på www-sidan "http://www.medicallink.se/medlink/press/
dokument/vardprogmeny.html"
.
Var och en som är intresserad kan därför delta aktivt i diskussionen, ta del av detta, ge synpunkter till Svensk Förening för Diabetologi inför framtagande av det slutgiltiga dokumentet. Detta blir färdigt under oktober. Det slutgiltiga Vårdprogrammet kommer då att finnas på DiabetologNytts www-sida under "Aktuell INFO för medlemmar". Kontakt är också tagen med Barndiabetesföreningens representant Otto Westphal för att få tillgång till motsvarande service för svenska barndiabetologer. Deras vårdprogram är nu också snart färdigt. Sture Sjöblad i Lund är den som sammanställer barndiabetologernas vårdprogram på diskett. Datafiler för registrering till Nationella Diabetes Registret kan genom redaktionens försorg förpackas i Macintosh- (binhex; hqx) och Windows-format (zip) och genom att klicka på dessa dokument i Din WWW-läsare kommer de att överföras över nätet till Din dator. När de ligger på Ditt skrivbord kan de packas upp genom att använda därför avsedd programvara, t.ex. Stuffit Expander för Mac, eller WinZip för Windows. Dessa programvaror kan hämtas hem från ftp://ftp.sunet.se.
(Eller från Tucows. )

EASD 96
I samband med EASD i Wien 2-5/9 erbjöds Du som medlem i Föreningen en ny service i samarbete med DiabetologNytt och Boehringer-Lilly. Du kunde då dagligen på internet på DiabetologNytts www-sida "INFO för medlemmar" ta del av senaste nytt från EASD konferensen med hjälp av ett speciellt utskickat password. Kollega Anders Frid, Lund, stod för EASD-rapporterna, som skickades direkt via e-mail till DiabetologNytts www-server. Pressläggningstiden blev på så sätt noll. Informationen blev tillgänglig för användaren i samma ögonblick som den kom upp på Internet och den kunde nås av alla medlemmar i hela Sverige. För de av oss som saknade Internet-tillgång eller som även ville ha faxservice, erbjöds hotline fax-service. 150 utnyttjade denna möjlighet. Föreningens medlemmar kan nu genom mass-mediala erbjudande köpa prisvärda modem, internet- och modem-abonnemang. Genom tidigare fax-enkät vet vi, att endast 7% har tillgång till modem och internet av Föreningens medlemmar, men att ytterligare par % har tillgång till detta på sitt arbete. Samtidigt finns hos lika många läkare ett stort intresse av att inom närmaste tiden koppla upp sig med Internet med de möjligheter detta innebär med e-mail och datfax.

Digitala Länkar
Mängden information tillgänglig på Internet ökar exponentiellt med tiden, och i alla upptänkliga forum listas företckningar på länkar till www-adresser inom olika områden. En utmärkt sådan förteckning och genomgång av Internets funktioner och de olika sätten att ansluta sig på, publicerades nyligen i Archives of Internal Medicine (Medical resources and the Internet, av Kramer och Cath, 1996;156:833-42). BMJ tar upp Internet i en bra artikel "Guide to the Internet" av Mark Pallen (BMJ 1995;311:1552-6). Här diskuterar man, att medicinska och vetenskapliga elektroniska publikationer på Internet kan ge viss "anxiety". Material kan fritt distribuerat utan peer review - men för läsaren framgår det helt klart om en artikel är referee-bedömd. Någon tveksamhet behöver inte finnas. Ett annat större problem är att www-sidor, som man hänvisar till i sina referenser, kan flyttas från sin adress och web-servrar kan läggas ned. Detta gör det svårt att citera data från Internet till skillnad från "BMJ där läsare", enligt BMJ-artikeln, "hundra år senare med lätthet kan finna en skriven artikel". I BMJ-artikelns referenslista finns dock referenser till 30 skilda www-sites! I denna artikel finns också en bra förteckning över nuvarande medicinska diskussionsgrupper, Newsgroups. Usenet är, liksom www, en delmängd av Internet. Globalt finns en mängd så kallade News-servrar, som sinsemellan överför information, Newsgroups, så att innehållet är det samma överallt. Med de vanligaste web-läsarna, Netscape Navigator och Microsofts Internet Explorer, kan man koppla in sig på dessa diskussionsgrupper, om man vet deras adress och, följa och delta i den diskussion som försigår där. Innehållet kan dock vara mycket varierande och av varierande kvalitet, men det kan vara god underhållning och understundom mycket intressant att närvara en stund. Exempel på Newsgroups med allmän diabetes-anknytning är: misc.health.diabetes
alt.support.diabetes.kids


Visible Human - 6.983 K
Svensk Förening för Diabetologi avser att under hösten sjösätta en egen diabetologisk diskussionsgrupp med ett diabetologiskt nätverk för diabetesaktiva läkare. Mer information kring detta kommer senare i höst. På ADA i San Fransisco delade ett läkemedelsföretag ut disketter med skärmsläckare som reklam, men det följde också med en annan diskett med en fil med en rad olika WWW- och Usenet-länkar med diabetologisk inriktining som man enkelt kan installera på sin dator. Många av dessa är ganska intressanta, t.ex.:
http://www.nlm.nih.gov/research/
visible/visible_human.html


http://www.healthgate.com/HealthGate/
MEDLINE/search.shtml
(Gratis Medline-sökning!)
Internet tar datavärlden med storm. Ju mer man surfar, desto mer inser man vilka möjligheter som erbjuds.


New England Journal of Medicine - 10.299 K

Brittish Medical Journal - 2.669 K
Tidskrifter på Internet
Många medicinska tidskrifter, inte bara DiabetologNytt, kan nu nås via www. Än så länge publiceras i allmänhet inte deras hela innehåll på nätet. Man serveras en aptitretare, innehållsf-örteckningar och kanske abstrakt, eller artiklarna i nästa nummer av den aktuella tidskriften. Tidningarna kommer ut varje vecka. De finns på internet cirka 2-3 dagar före officiell utgivning! Exempel:
NEJM: http://www.nejm.org/
BMJ: http://www.bmj.com/bmj/
AHA: http://journals.at-home.com/amhrt
Lancet: www.thelancet.com

AIDA (An Educational simulator of Insulin and Dietary Adjustment in IDDM)
The Lancet berättade den 1/6-96 i en liten anmälan om ett utbildningsprogram om insulindoseringar vid IDDM, AIDA ("An educational simulator of insulin and dietary adjustment in IDDM"). Detta program är gratis och kan laddas hem från adressen: http://www.pcug.co.uk/~diabetes/aida.htm På denna adress finns allmän information om programmet, liksom en liten demo-version samt den skarpa versionen inklusive ett fyrtiotal olika fallbeskrivningar. Syftet med programmet, som tyvärr bara finns i DOS-version med ganska hopplöst gränssnitt, är att undervisa om insulin-doseringar och dess konsekvenser för blodsocker-profilen. Redaktionen har bara kort hunnit testa programmet som förvisso verkar vara bra. Idéen med programmet är mycket intressant och AIDA kommer säkerligen att få många efterföljare. Lancet har en mycket fin och surfvärd "Introduktion till Internet". Här finns "The origins of the Internet and how it has developed", "the key terms explained", "basic internet facilities, "webwatching", etc - och vänder sig till speciellt läkare. Adressen är: http://www.elsevier.com/locate/trendsguide

Fax-it - Diabeto-Fax
För att tillfredsställa Föreningens medlemmar, som utnyttjar IT i form av framförallt fax, avses under hösten en extra medlemsservice byggas upp. Vi vet från andra enkäter, att samtliga läkare har tillgång till fax på sitt arbete. Enstaka har även skaffat sig en egen hem-fax, som ligger på den ordinarie telefonen och kopplas in automatiskt "vid behov". Flertalet är också inkopplade på AXE-tfn-system med möjlighet att få extra tjänster, ex vis väderfax för olika kuststräckor. Under hösten kan Du på Din AXE-tfn ringa ett speciellt 020-tfn-nr och där navigera vidare genom en dataröst och ange med en sifferkod vilken INFO Du vill ha från Föreningen. Efter ett par minuter finns informationen i Din egen fax eller Din fax på arbetet beroende på vilket fax-nummer Du anger. Kostnaden är motsvarande en tfn-markering. Redaktionen avser lägga in specifik INFO, ex vis specialistutbildningsinnehållet för blivande specialister i endokrinologi och diabetes, ansökningsformulär till kurser, abstract-formulär till olika konferenser, etc, etc. Mer information kommer längre fram om denna utökade service för Dig såsom medlem.

NätNytt
Högsta Hönset hittas utan index numera under adress Socialstyrelsen. Här kan man hitta mycket, bl.a. 8-sidor information om nationella kvalitetsregister inkl Nationella Diabetesregistret. En utförlig beskrivning finns om tanken bakom nationella kvalitetsregister och den framtida inriktningen. Det register, som fått mest utbetalda medel från SoS, är Registret över öppen hjärtkirurgi med 1990-1994 1 445 000 SEK med 1994 ytterligare 400 000 SEK. SoS framför entydligt, att det är professionen som äger registret, och att SoS och Landstingsförbundet är enbart till att stimulera uppbyggnad av register, ex vis Nationella Diabetesregistret. SBU finns lätt tillgängligt med SBU rapporter i sammanfattning. På SBU hemsida finns pågående projekt med alla publicerade resultat, som direkt on-line kan beställas via e-mail. Foto, namn och akademisk position finns angivet för medlemmarna i Advisory Group och SBU Board. Fina länkar till andra www-sites finns från SBU. http://www.sbu.se För den läsare, som är intresserad av www-sidor med diabetesanknytning, finns på DiabetologNytts www-sidor under ämnet "Diabetes på Internet" ett 50-tal klickbara www-sidor, såsom American Diabetes Association (ADA), Canadian Diabetes Association, Diabetes Health Economics Study Group, Diabetes Monitor, Diabetes Net, National Institute of Diabetes vid National Institutes of Health (NIH), Joslin Diabetes Centre - och lika många diabetologiska web-sites till. Flertalet av dessa uppdateras varje vecka. Här finns en del matnyttigt, för såväl klinikern som den vetenskapligt aktive läsaren.

Internet och Datorstöd i Diabetesvården
I SPRI-rapport 422, Klinisk kemi i Primärvården, informeras läsaren i kapitlet "Fortbildning och synpunkter på klinisk kemi i primärvården" om utbildning inom laboratorietjänster och särskilt diabetesområdet. Internationellt har forbildning via Internet startat, exempelvis vid: Allmänmedicin, Norge och Laboratoriemedicin, USA. Det finns anledning att tro att fortbildning via Internet i framtiden kommer att bli en stor artikel. I Sverige finns det redan företag som har som affärsidé att bedriva interaktiv undervisning via www. Exempelvis kan sådan undervisning gå till så att man på ett frågeformulär på en www-sida fyller i svar i tomma fält. Dessa svar överförs till den undervisande datorn som rättar och ger lämplig information i retur över nätet till studenten hemma vid sin dator. Ett nytt företag med denna affärsidé är West i Göteborg med adressen http://194.22.126.7/west11/default.html. En intressant sammanställning inom ämnet "Datorstöd vid Utveckling av Diabetesvård" föreligger i en färsk konferensrapport med samma namn från SPRI. Den är skriven av Martin Fahlén, Knut Fahlén, Sven-Gunnar Karlander och Anders Odén, och avhandlar aspekter på datorisering av sjukvården i allmänhet och diabetesvården i synnerhet. Kontaktperson är Martin Fahlén, Faxnummer 0303-24 95 44. Martin Fahléns eget datasystem för diabetesjournal, DiabBase, som används av flera diabetesmottagningar, enligt uppgift är 16 000 patienter registrerade, och med kompatibilitet i sin sista version med Nationella Diabetes Registret, finns beskrivet på internet under adressen http://pentux.ub.gu.se/cgi-bin/medodbi.cgi. Införandet av datoriserade journalsystem går sakta hos oss i Sverige, speciellt på sjukhusmottagningarna. Tillgängliga system i funktion utvecklas successivt, ofta lokalt och med egna datalösningar. Mot bakgrund av SPRI-konferensrapporten slås man av behovet av en nationell och internationell standard för all datorisering av diabetesvården. Riktlinjer för datoriseringen av journalen har utarbetats av SPRI (SPRI-rapport 416, Användarnas krav på datorstödd vårddokumentation). Man kan se Nationella Diabetes Registret som ett viktigt steg på vägen mot standardiseringen och kvalitetssäkringen av svensk diabetesvård.

Svenska Läkaresällskapet finns på nätet
Svenska Läkaresällskapet har nu också en hemsida på internet. "http://www.swedemedsoc.se". Här finns information om olika aktiviteter, länkar till andra internetresurser av medicinskt intresse, möjlighet att komma i kontakt med sällskapets kansli samt anmäla adressändring. Alla sällskapets sektioner har möjlighet att disponera servern för att producera egna hemsidor. I skrivande stund har 5 sektioner eget material. I början av september startade ett diskussionsforum med möjlighet för sektionens medlemmar att delta i egna diskussionsarenor. Du kan nu också registrera Dig till Riksstämman i nov och beställa flyg eller tåg och rumdirekt via DiabetologNytts på sidan "Diabetiska möten" under INFO för medlemmar.

Senaste Nytt!
E-maila eller skriv ett fax då Du har något diabetologiskt att rapportera från ett vetenskapligt eller kliniskt möte, eller ge en forsknings- eller diabetesrapport som Du vill publicera elektroniskt. Hör av Dig!

Red
bjorn.eliasson@medicine.gu.se
stig.attvall@medicine.gu.se
fax 031 27 00 87


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar]
Till F–rstasidan