Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
AV
DAN KG ANDERSSON,
ALLMÄNLÄKARE, DR. MED. VET.

Europeisk primärvårdsgrupp bildad för St Vincentarbetet

Ett stort steg framåt i arbetet med att förbättra diabetesvården i Europa togs under pingsthelgen i Lissabon, när St Vincent Declaration (SVD) Primary Care Diabetes Group bildades. Upprinnelsen till bildandet skedde i Aten våren 1995, då det andra mötet för uppföljning av 1989 års St Vincentdeklaration avhölls. Distriktsläkare Dan Andersson, Laxå, rapporterar.

En arbetsgrupp bestående av allmänläkare och diabetessjuksköterskor i primärvård började i Aten att diskutera behovet av en fastare struktur för att stödja diabetesvården i de länder i Europa där omhändertagandet av diabetespatienter i primärvård antingen saknas helt eller är behäftat med stora brister. I flera länder föreligger organisatoriska och traditionella hinder för att behandla diabetespatienter i primärvård. På kort sikt ansåg arbetsgruppen det som mindre troligt att man skulle kunna uppnå ett bredare europeiskt primärvårdsengagemang i diabetesvården genom ökad representation av allmänläkare i de ordinarie nationella St Vincent-arbetsgrupperna. I flera länder finns allmänmedicinen inte representerad i dessa nationella arbetsgrupper.

Från svensk sida deltog Lars Bäcklund, f.d. distriktsläkare i Huddinge, nu verksam på enheten för ögonbottenfotografering vid Sabbatsbergs sjukhus, och Lena Insulander, diabetessjuksköterska från Stockholm. Fortsatta informella kontakter mellan några drivande deltagare i Atenmötet resulterade i att WHO accepterade att stå fadder för en särskild primärvårdsgrupp för St Vincentarbetet. En organisationskommitté bildades med uppdrag att genomföra ett invigningsmöte under våren 1996. Till sammankallande utsågs dr Arun Baksi, consultant från England och redaktör för Practical Diabetes, en "primärvårdstillvänd" engelsk diabetestidskrift. I arbetsgruppen ingick också, förutom de ovan nämnda svenska representanterna, Tor Claudi, Norge, Line Kleinebreil och Jean-Marie Cohen, Frankrike, Maria Rosa Gallego, Portugal, Enric Hernandez, Spanien, Paul Cromme, Holland och Cheryl Cowley, England.

Organisationskommittén hade fått i uppdrag att till mötet inbjuda primärvårdsrepresentanter med intresse för att utveckla St Vincentdeklarationen i primärvård. Önskemålet var att så många europeiska länder som möjligt skulle vara representerade. Detta lyckades inte helt då det hade varit svårt att få fram deltagare från en del av de forna öststaterna. Till mötet kom ett 60-tal intresserade. De utgjordes av cirka 40 allmänläkare och några diabetessköterskor, ett antal kollegor från internmedicin och endokrinologi, samt några officiella representanter från WHO i Köpenhamn och från industrin.

Från Sverige kom tidigare nämnda Lars Bäcklund och Lena Insulander samt Kjell Andersson, ST-läkare i allmänmedicin, Vårby vårdcentral och undertecknad. Under två intensiva dagar diskuterades i olika arbetsgrupper först frågor om organisation av diabetesvården i primärvård, begreppet "shared care", hur patienternas ställning kan stärkas, på vilket sätt primärvården kan bidra till att målen för St Vincentdeklarationen uppfylls, om det går att fastställa en minsta godtagbar kvalitet för diabetesbehandlingen i primärvård och vilka medlemmarna i diabetesteamet är och vad de bidrar med. Andra dagens diskussioner handlade mera om vilka åtgärder som borde vidtas med SVD Primary Care Diabetes Group som bas, "action plan". Ämnen som berörde informationsteknologi, samverkan med andra institutioner och organisationer på nationell eller internationell nivå, publicering av primärvårdsbaserade forskningsresultat från diabetesområdet, hur gruppen kan utverka stöd och sponsring, vilka formulär eller datamallar som behövs för att kunna monitorera vården och inte minst kvalitetsutveckling av diabetesvården stod på dagordningen.

Ett allmänt intryck efter grupparbetena och redovisningarna var att möjligheterna att bedriva en god diabetesvård i primärvård skilde sig åt enormt mellan olika delar av Europa. I västeuropa och särskilt i Norden, men även på flera håll i sydeuropa är möjligheterna mycket goda, i östeuropa är det på sina håll (Rumänien) i stort sett förbjudet för allmänläkare att sköta diabetespatienter och i centraleuropa utgör de marknadsekonomiska krafterna (konkurrensen om patienterna) ett stort problem när det gäller att samarbeta mellan olika specialiteter i diabetesvården. En av de viktigaste uppgifterna för invigningsmötet var att välja styrelse för SVD Primary Care Diabetes Group. Omröstningen blev en spännande procedur och den leddes med pondus och esprit av Arun Baksi. Till valda styrelsemedlemmar utsågs Paul Cromme (ordförande), Holland, Maria Rosa Gallego, Portugal, Enric Hernandez-Huet, Spanien, Line Kleinebreil, Frankrike, Leo Pas, Belgien, Mary Pierce, England, Liubuse Valkova, Tjeckien, alla allmänläkare, samt Cheryl Cowley, England, diabetessjuksköterska. Allmänläkarna Tor Claudi, Norge och Jörg van Huebbenet, Tyskland utsågs senare av styrelsen att komplettera denna för att få en god regional representation. Den förberedande organisationskommittén under ledning av Arun Baksi hade utarbetat ett förslag till konstitution. Denna antogs enhälligt av mötet.

Mål
Målen för SVD Primary Care Diabetes Group formulerades på följande sätt:

  1. To achieve the aspirations and objectives of St. Vincent Declaration.
  2. To promote the interests of people with diabetes, and especially of those with particular needs.
  3. To encourage evidence based practise by the primary care team, including the implementation of appropriate standards.
  4. To promote the integration of diabetes care amongst health professionals.
  5. To promote the awareness of, and interest in, diabetes within primary care.
  6. The provide a forum for discussion between The Group and national organisations dealing with diabetes care, and to promote common objectives in each country.
  7. To contribute to the deliberations and discussions pertaining to diabetes within other organisations.

Medlemskap i gruppen
Medlemskap i gruppen är öppet för all hälso- och sjukvårdspersonal, som arbetar med diabetes i primärvård, efter ansökan till gruppens sekreterare dr Jörg-Elmar von Hübbenet, Manshardstrasse 117a, D-22119 Hamburg, Tyskland. Medlemskap kan också beviljas hälso- och sjukvårdspersonal som inte tillhör primärvården, förutsatt att de nomineras av minst två medlemmar och av styrelsen. Vid mötet beslöts också att sekretariatet för SVD Primary Care Diabetes Group skall ligga hos WHO i Köpenhamn. Kirsten Staehr-Johansen från WHO var närvarande vid invigningen och hälsade gruppen välkommen i WHO-gemenskapen.

Sammanfattning
Som sammanfattning på mötet kan sägas att bildandet av en särskild Primärvårdsgrupp för S:t Vincentdeklarationen är ett logiskt och nödvändigt steg om en förbättrad diabetesvård skall bli verklighet för alla de patienter som inte har tillgång till specialister inom "secondary care". Dessutom innebär den förväntade ökningen av antalet diabetespatienter i Europa i framtiden, ett stort behov av att alla vårdgivare utvecklar sina kunskaper och strategier inom diabetesområdet. Det är uppenbart att primärvården i de olika europeiska länderna är mycket olika rustad vad gäller förmågan till insatser inom diabetesområdet. I SVD-gruppens regi kan välfungerande länder i väst- och sydeuropa stötta och ge draghjälp till andra sämre lottade östeuropeiska nationer.

Dan K G Andersson
Allmänläkare, dr. med. vet.
Primärvårdens utvecklingsenhet
Box 1613
701 16 Örebro


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar]
Till Förstasidan