Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Recension: Rapsodiskt om diabetes


Recension av Åke Sjöholm
Karolinska sjukhuset
Solna

Recenserad bok:
Gaston R. Zahnd och Claes B. Wollheim, editors. Contributions of physiology to the understanding of diabetes. Ten assays in memory of Albert E. Renold. 171 sidor. Springer Verlag, 1997. ISBN 3-540-61385- 4.

bild

Om patofysiologi
Denna bok utgöres av tio stycken vitt skilda bidrag kring olika aspekter på den mångfasetterade diabetes-sjukdomens patofysiologi, levererade av olika auktoriteter inom huvudsakligen europeisk diabetologi. Boken kan sägas vara en 10 år försenad festskrift till minnet av Albert E. Renold (1923-1988), en verklig gigant inom europeisk diabetesforskning och därtill en av grundarna av europeiska diabetesfederationen.
Diabetes mellitus är en av de stora folksjukdomarna i västvärlden och tenderar dessutom att öka i incidens, speciellt i de skandinaviska länderna. Sjukdomen utgör ett massivt socioekonomiskt problem, varför forskningen kring dess orsaker, förebyggande och behandling varit föremål för intensiva forskningsinsatser.

Den här refererade boken under schweizisk redaktion är uppdelad i 10 kapitel, inkluderande 38 figurer och 7 tabeller. De olika medarbetarna presenterar här sina hypoteser och käpphästar, vissa mer enkelspåriga än andra. Efter att ha hört samma personer presentera motsvarande på diabeteskongresser under flera år, förvånas man över hur stationära och rigida modellerna är. Man frapperas också över att vissa författare i stort sett verkar ha duplicerat texten från egna tidigare alster, vilket naturligtvis lätt låter sig göras med ordbehandlarens benägna bistånd.

Basal betacellsfysiologi
Bokens första sektion innehåller olika aspekter på den insulinproducerande ß-cellens fysiologi. Inledningsvis finner man en kärnfull och auktoritativ beskrivning av hur nobelpristagaren Martin Rodbell under ett sabbatsår i Renolds laboratorium gjorde sin epokgörande upptäckt av GTP-bindande proteiner som kopplingsfaktorer i cellulär signalöverföring. Tyvärr saknas en beskrivning av den funktionella betydelsen av malonyl-CoA som regulator av ß-cellens lipidmetabolism. Den fundamentala betydelsen av denna molekyl i ß-cellens stimulus-sekretionskoppling har genom färska studier visat sig vara större än man tidigare trott.
I övrigt bjuds här på tre kapitel som kort sammanfattar hur insulingenens uttryck regleras av glukos och cykliskt AMP, betydelsen av intercellulär kommunikation mellan angränsande ß-celler samt elementära mekanismer som kontrollerar ß-cellens substrat-metabolism och kalciumhantering.

Verkningsmekanismer
Nästföljande sektion avhandlar mekanismerna för insulinets verkan i de perifera målcellerna, inkluderande insulinreceptorns signalsystem och effekterna av insulin på glukostransportproteiner av olika typer. Denna del framstår dessvärre redan som föråldrad, och den intresserade läsaren kan säkerligen skaffa sig mer aktuell information på annat håll. bild

Diabetes
Jörn Nerup sammanfattar i ett välskrivet, om än något dogmatiskt, kapitel sin rådande syn på etiologin till insulinberoende diabetes. En god och översiktlig inblick ges i cellmedierad autoimmunitet via cytokiner (t.ex. interleukin-1) och kvävemonoxid, där kunskapsutvecklingen de senaste åren varit snabbt accelererande. Häpnadsväckande nog saknas dock någon som helst beskrivning av typ-2 diabetes, vilken ju är 10 gånger mer prevalent. Vare sig primär ß-cellslesion eller perifer insulinresistens diskuteras sammanhållet någonstans, vilket är lika tråkigt som förvånande. Visserligen omnämns att vissa MODY-former orsakas av mutationer i glukokinasgenen, men inte att andra varianter av samma sjukdomsentitet är associerade med mutationer i genen kodande för hepatocyt-tillväxtfaktorn.

Målgrupp
Denna kortfattade bok vänder sig till forskningsorienterade kolleger vid endokrinologiska och internmedicinska kliniker. Bokens främsta nytta synes vara som bredvidläsningslitteratur för kolleger inom internmedicin och diabetologi. Dess kvalitet är dock knappast över genomsnittet och i vissa delar alldeles för ytlig för min smak. Pga sitt behändiga format lämpar den sig dock som översiktslitteratur inom området experimentell diabetologi. Emellertid riskerar dess innehåll naturligtvis att snabbt bli obsolet, och man frågar sig hur mycket av dessa sanningar som står sig om fem år.
Ett bättre sätt att skaffa sig överblick över forskningsfältet torde vara en Medline-baserad datasökning av översiktsartiklar.

Doc Åke Sjöholm
Karolinska sjukhuset
Solna
Ake@crch.hawaii.edu
[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan