Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Ordföranden har ordet

 


Kära Vänner!

1999 blir en ny utmaning för landets diabetesteam med fokusering på kvalitetsdokumentation och mätning av måluppfyllnad. Vi har nationella mål och bra mätinstrument inom flera av våra viktiga profilområden. Redovisning av måluppfyllnad kommer att bli ett allt viktigare instrument för att tillgodose diabetologins behov av sjukvårdsresurser.

Diabetesansvarig sköterska
Begreppet diabetesansvarig sköterska (DAS) har, liksom begreppet diabetesansvarig läkare (DAL), blivit allmänt accepterat under föregående år. DAS har en nyckelroll inom primärvården med ansvar för patientutbildning och hjälpmedelskunskap. En DAL bör finnas på varje vårdcentral och husläkarmottagning och blir då en resursperson i vårdkedjearbetet som skall knyta samman hela kedjan från den kommunala hemsjukvården via primärvården till sjukhusens specialistmottagning.

Detta nummer av DiabetologNytt har diabetessjuk- sköterskan som ett av flera temata. Jag vill gratulera Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård till lyckosamma 15 år och önska lycka till i fortsättningen. Diabetes-sjuksköterskan har en mycket viktig roll i det fortsatta arbetet att kvalitetsutveckla diabetesvården genom möten och andra utbildningsaktiviteter.


Strukturomvandling
Svensk sjukvård är stadd i ständig utveckling och omstrukturering, nu senast genom bildandet av två nya storlän Skåne och Västra Götaland. Vi har ansvar för att diabetespatienternas berättigade krav på god och lika vård oberoende av vårdnivå och bostadsort tillgodoses även inom dessa stora organisationer där t.ex. strategiska beslut om diabetesvården för 1.5 miljoner västsvenskar kommer att fattas i Skövde. Detta kräver god sammanhållning och väl upparbetade informationskanaler mellan storlänens diabetologer.


Hjärta-kärl
Låt 1999 bli startår för en intensiv riskfaktorintervention på typ 2 diabetesområdet. Tänk på att diabeteskollektivet svarar för 20-30 % av sjukvårdsinsatserna på våra hjärtinfarktavdelningar och vid by-passkirurgi. God metabol kontroll och väl behandlat blodtryck, ofta med flera läkemedel, räcker inte till för att åstadkomma ett acceptabelt resultat när det gällar såväl primär som sekundär hjärt-kärlprevention. Rökslut, lipidintervention och ASA-profylax är viktiga ingredienser som tillsammans med fysisk aktivitet kan leda till målet. Utnyttja tillfället att uppdatera Dina kunskaper på området vid någon av de många möten som kommer att hållas under året.


Vårmötet i Malmöbild
Föreningens vårmöte hålls i Malmö 22-23 april och fokuserar på genetiken vid diabetes och dess komplikationer. Vid mötet kommer även diabetesvårdens organisation i det ny Skåne-landstinget att diskuteras. Kom ihåg att vi har årsmötesförhandlingar den 22 april som avslutas med en högtidsföreläsning om genetik och etik av Carl-Henrik Granström, Uppsala. Boka även in Dig på middagen på Svaneholms slott på kvällen med kollegial samvaro i härlig miljö.

Väl mött i ett vårfagert Malmö!

Göran Blohmé
Ordförande

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan