Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Nationella Diabetes Registret 1999NDR är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. Under de två första åren registrerades 38 000 patienter från 280 vårdenheter. Vi har fått många positiva synpunkter på utdatarapportens användning i det lokala kvalitetsförbättringsarbetet. Vi vill här redogöra för nyheter och förbättringar i programvaran samt ge en del annan behövlig information.
I en strävan att decentralisera registrets hantering och öka registrets användbarhet har vi under 1998 infört en ny programvara kallad Lokala NDR.

Lokala NDR består av:
* Registerfunktion
* Statistikfunktion
* Grafikfunktion
* Sökfunktion
* Tio egna variabler

Funktioner
Tack vare de inbyggda funktionerna kan Du fortlöpande ta fram den statistik som Du själv önskar och dessutom just när Du själv behöver den. Möjligheterna att selektera fram egna statistiska sammanställningar har förbättrats i den nya versionen (1999). Du kan göra grafik av Din statistik för de variabler som finns i den aggregerade sammanställningen.

Sökfunktionen har lagts in för att man skall kunna ta fram speciella patientgrupper inför, till exempel, en rökavvänjningssatsning, eller finna patienter till klinisk prövning med specifika inklusionskriterier, etc.

De tio egna variablerna (fem numeriska och fem ja/nej alternativ) skapar möjlighet till klassiskt kvalitetsarbete. Ditt team väljer ut parametrar som just ni tycker är väsentligast. Du kanske är intresserad av de numeriska värdena på blodfetterna. Eller Du har många utomnordiska invandrare med åtföljande praktiska hanteringsproblem. Kanske vill Du använda registret för en kontroll av att patienterna verkligen har varit på ögonfotoscreening. Etc.
Än så länge har vi endast gett möjlighet för tio egna variabler. Några datatekniska hinder för fler variabler finns inte. Möjligen kan det finnas principiella hinder. Om önskemål finns får detta diskuteras i registrets styrgrupp.

Två programversioner, basversion och nätverksversion
Vi har under året sålt närmare 200 programlicenser. Dessutom har vi på begäran levererat 60 000 registreringsblanketter, varför vi tror att antalet registrerade patienter kommer att stiga avsevärt för 1998 och i synnerhet 1999.
Basversionen är egentligen ett enanvändarprogram, men kan läggas på en mindre server och användas från ett fåtal datorer, dock inte samtidigt. Då en dator arbetar med programmet är det blockerat för övriga enheter. I juridisk-ekonomiska termer betraktas detta som en fleranvändarversion, varför kostna den beror på det antal enheter som Du anger att programmet skall betjäna.

Nätverksversionen är en fullfjädrad nätverksversion som förutsätter att det finns en SQL Server. Med denna version kan alla uppkopplade datorer arbeta samtidigt med programvaran. SQL Server är en vanlig databas som torde finnas i de flesta sjukvårdsdistrikt, varför vi inte tror att detta krav skall begränsa användningsmöjligheterna.

Prislista
1 användare 950 kr
2 användare 1 600 kr
3-5 användare 2 500 kr
6-10 användare 4 500 kr
11-20 användare 8 000 kr
21+ användare 15 000 kr

Den som tidigare har skaffat enanvändarversionen kan införskaffa ny version för ett belopp motsvarande prisskillnaden. Exempelvis betalar en enhet med 3-5 användare som redan har den gamla versionen 2 500 - 950 =1 550 kr för att få en uppdaterad version.

Blankettregistrering
Möjligheten att registrera på blankett kommer att finns kvar även om vi av driftekonomiska och rationella skäl hoppas att de flesta kommer att använda programvaran.
Blanketten kan hämtas på Internet (http://www.ldc.lu.se/ndr/) eller också
beställas från Nationella Diabetesregistret, Att: Anders Nilsson, via fax, epost eller brev, se adress nedan.

Registreringar gjorda under 1998
Det är hög tid att skicka in registreringar gjorda under 1998 gällande förhållanden under 1997. Du som har programversionen Lokala NDR följer instruktionerna i programvaran och skickar in disketten till LDC. Har Du registrerat på blankett buntas dessa ihop (ett ex per patient) och skickas rekommenderat till LDC.

bildAdress:
Nationella Diabetes Registret
LDC
Box 783
220 07 LUND

Vi behöver ha in blanketter och disketter absolut senast den 15:e mars 1999. Datumet är för att vi ska ha en rimlig chans att kunna ha all distribution av utdata avslutad före 1:e juni 1999. Huvudskälet till att tidigare utdatarapporter blivit starkt försenade har varit att vi inväntat eftersläntrande enheter. Detta kommer vi inte att göra i år.
Alla enheter vare sig man har blankettregistrerat eller registrerat i Lokala NDR kommer att få sin utdatarapport per post på samma sätt som tidigare. Den aggregerade rapporten kommer att publiceras på Internet under adress: http://www.ldc.lu.se/ndr/
Där kan Du även finna all annan behövlig information, blankett- och programbeställningar etc.

Personnummer
Vi har en pågående diskussion om avidentifierng av personnumret vid inskickandet av enhetens databas. Diskussionen är ännu inte avslutad varför vi fortfarande måste kräva personnummer.

Vi kommer emellertid pröva intresset hos större enheter (>500 patienter) att leverera sin databas i avidentifierad form. Dessa enheter har ofta patienternas godkännande att registrera i den lokala databasen, men inte i det nationella registret. Eftersom det här rör sig om många patienter vore det värdefullt att få in även dessa i NDR:s databas.
Om Du vill delta med Din databas på detta sätt ber jag att Du skickar ett epost till: lennart.bensryd@ldc.lu.se.

Med förhoppning om fortsatt framgångsrik registerutveckling

Anders Nilsson och Göran Blohmé,
registerhandläggare respektive registeransvarig NDR

Nationella Diabetes Registret
E-post: anders.nilsson@nvs.ltskane.se
251 87 HELSINGBORG
Fax 042 - 10 16 89


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan