Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Ordföranden har ordet

 


Ordföranden och Redaktören har ordet

Kära Vänner!

God fortsättning på det nya årtusendet.
Svensk Förening för Diabetologi går stärkt in i det nya millenniet med en rad aktiviteter på såväl lokal och regional som central nivå.Vi saknar verkligen inte eldsjälar inom diabetologin.För- eningen har nu 2500 medlemmar varav 900 är associerade vilket visar att vårt breda utbud av rykande färsk information inom diabetologins många olika fält, dels i DiabetologNytt dels på nätet,engagerar och intresserar hela diabetesteamet.

Riksstämman 1999
Diabetesdagen på riksstämman blev en stor framgång med fullsatt auditorium på stämmans första symposium ” Diabetes och hjärt -kärlsjukdom -nu vet vi hur vi skall behandla !
”Detta symposium arrangerades i samarbete med Svensk Förening för Kardiologi vilket stryker under betydel- sen av ett utvidgat samarbete med våra hjärtkollegor för såväl primär och sekundär prevention som aktiv handläggning i samband med kardiovaskulära incidenter.Hjärt - kärlkomplikationerna svarar för en ökad andel av komplikationskostnaderna vid diabetes där t.ex.25 - 30 %av hjärtinfarktpatienter har diabetes och lika stor andel av bypass-kirurgiska ingrepp/PTCA görs på diabetiker.

Riksstämmans övriga diabetesprogram var välbesökt och välarrangerat liksom kvällens minisymposium ”Metabola syndromet
-en ny diagnos med nya behandlingsmöjligheter ”.

Hör gärna av er med förslag inför nästa Riksstämma som hålls i Göteborg 29/11 -1/12 2000.

Vårmötet i Stockholm 13 och 14 april 2000
  Vårmötet hålls på Huddinge sjukhus och fokuserar under dag 1 på framtida behandlings-och kon- trollstrategier vid typ 1 diabetes och under dag 2 bl.a.på övervikts- problematiken vid typ 2 diabetes.
Boka in dessa två spännande dagar redan nu i agendan liksom vår traditionella symposiemiddag på torsdag kväll på Moderna museet
-Se avsnitt.

Årets avhandling
    Inte mindre än 23 avhandlingar hade styrelsen att ta ställning till när 1999 års förtjänstfulla avhandling inom diabetesområdet skulle utses.Robert Brännström vid Institutionen för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm valdes för sin avhandlingen:Metabolic signals and the ATP-sensitive potassium channel in the pancreatic betacell.

Kom till vårmötet på Huddinge så får du höra honom berätta om sitt arbete.Se avsnitt.

Nationella Diabetesregistret
    Registret har under sitt tredje år,registreringsår 1998 - kalenderår 1997 -,blivit en stor framgång med deltagande av 75 %av landets medicinkliniker som deltagit med uppskattningsvis 50 % av sina patienter eller totalt drygt 26 000 patienter.
En fjärdedel av barnklinikerna har deltagit.Vad gäller primärvården går det lite trögare men knappt 15 000 pri märvårdspatienter ger ändå en bra bild av dagens primärvårdsdiabeti- ker.Flertalet landsting finns representerade.

I kommande läkartidningsartikel ges en närmare analys av utfallet men några korta kommentarer kan ges.HbA1c nivån har under de tre registreringsåren sjunkit med 0.5 %-enheter. Detta kan delvis bero på att den standardisering av HbA1c-metoden,som alla intressenter kom överens om våren 1997 hunnit genomförts åtminstone på vissa håll.Emellertid varierar enskilda klinikers median -HbA1c från 6.5 %till 8 %-enheter runt ett median HbA1c för hela landet på 7.3 % vilket måste tolkas så att många laboratorier vid utgången av 1997 fortfarande inte hade genomfört sin standardisering.

Det finns all anledning för de kliniker som ligger långt från genomsnittet att efterhöra sitt laboratoriums Eqalisresultat och vid behov agera för standardisering. En annan stor skillnad som framkommer i materialet är ande- len diabetiker som behandlas för högt blodtryck liksom graden av måluppfyllelse inte minst hos de patienter som har incipient eller manifest nefropati.Här finns alla anledning till självrannsakan och översyn av behandlingsrutinerna mot ökad intensitet i behandlingen.
Se avsnitt.

Ny organisation för NDR
Ledningen för nationella diabetesregistret (NDR)har tillsammans med styrgruppen och SFD diskuterat hur vi skall komma vidare för ett ökat engagemang i registret.

Vi har beslutat att dela in registret i tre underavdelningar - Med NDR,Barn NDR och Pri- märvårds NDR med var sin arbets- grupp som bevakar sitt respektive område.Vi hoppas att detta skall öka förståelsen för behovet av kva- litetsregister i den lokala kvalitets- säkringsprocessen och ge ökad vi-känsla.

Kvalitetsindikatorer
    Det föreligger ett stort behov av gemensamma kvalitetsindikatorer och definition av dessa.Vi måste tala samma språk när vi jämför våra resultat.Styrelsen arbetar nu fram ett policydokument om kvalitet i diabetesvården efter remissomgång på vår hemsida under Dagens Diabetes.

Vi hoppas att Du tar tillfället i akt och tycker till så att vi blir överens i dessa frågor.

Höstmötet i Göteborg 19 och 20 oktober 2000
Boka in Svensk Förenings för Diabetologi höstmöte redan nu i din agenda.Ett välmatat program om lipider och diabetes kommer att presenteras.

Psykologi &Pedagogik 2000
Diabetestemat i år blir ett viktigt profilområde;diabetes,psykologi och pedagogik.

Göran Blohmé
Ordförande

Stig Attvall
Redaktör och vetenskaplig sekreterare


Deltagarstyrd problemorienterad diabetesundervisning

    På medföljande videoband får vi under 20 minuter följa två personer med diabetes i patientgrupper med deltagarstyrd,problemorienterad undervisning.Den ena personen har diabetes typ 2 och den andra diabetes typ 1.Videon producerades för tio år sedan och är högaktuell då patientundervisning nu framstår som en självklar integrerad del i diabetesbehandlingen.
   
    Personer med diabetes är en stor resurs för såväl vårdpersonal som medpatienter vilket kan tas till vara i gruppundervisning.I programmet redovisar distriktsläkaren,docent Melcher Falkenberg,professor Ulla Riis och diabetessjuksköterskan Birgitta Hellstrand uppläggning och innehållet i den pedagogiska modellen.
    Deltagarstyrd,problemorienterad diabetesundervisning har utvärderats vetenskapligt (1).Patienterna ger uttryck för positiva erfarenheter och förbättrad relation till sjukdomen och dess behandling.

Patientundervisningen bedöms vara en mycket viktig faktor som grund för de positiva resultat som redovisats från diabetesvården vid vårdcentralen i Kisa (2,3).Förhoppningen är att Du ska inspireras av den pedagogiska modellen och starta gruppundervisning för personer med diabetes tillsammans med Ditt diabetesteam.

Melcher Falkenberg
Docent,Distriktsläkare

Referenser

1.Falkenberg M,Elwing B,Göransson B,Hellstrand B,Riis U.Problem Oriented Participatory Education in the Guidance of Adults with Non-Insulin-Treated Typ II Diabetes Mellitus.Scand J Prim Health Care 1986; 3:157 -64.

2.Falkenberg M.Metabolic control and amputations among diabetics in primary health care -a population based intensified program gouverned by patient education.Scand J Prim Health Care 1990;8:25-9.

3.Falkenberg M.Primärvårds-och populationsbaserad tertiär-,sekundär-och primärprevention avseende typ 2 diabetes.Kisamodellen.Socialmedicinsk Tidskrift 1997;2-3;74-6.[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan