Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordförandespalten

Det har hänt mycket inom vår förening under hösten och vintern. I september var Nationella Diabetesteamet (NDT), dvs paraplyorganisationen som innefattar vår förening tillsammans med föreningen för diabetessjuksköterskor (SFSD), barndiabetesläkarna, diabetesdietisterna och patientföreningen för diabetes, på Europas Diabetologförenings årliga möte (EASD) i Berlin och representerade Sverige. Vi hade ett bås där vi visade upp Sverige och svensk diabetesvård. Vi hade några postrar om Sverige i allmänhet och diabetes i synnerhet, en poster med presentation av föreningarna i NDT samt en poster med Nationella Diabetesregistret (NDR). Utställningen uppskattas så till den milda grad av vissa deltagare att de tog med sig hem de mera souvenirliknande föremålen.  Det vetenskapliga programmet på EASD var som vanligt både kvalitativt och kvantitativt fylligt. Den okontrollerade incidensökningen av Typ 1 diabetes hos barn som vi sett under de senaste 15 åren ser ut att plana av, vilket rapporterades från flera länder. Om detta är en tillfällighet eller ett trendbrott återstår att se och det gäller därför att ha fortsatt hög uppmärksamhet på fortsatt incidens. För typ 2 diabetes kretsar mycket aktiviteter och utvecklingsarbete kring nya behandlingsprinciper och kartläggning av befintliga terapier. Särskilt intresse ägnas åt GLP-1 analoger och de kommande nya SGLT2 inhibitorerna som hindrar reabsorptionen av glukos i njuren.

bild1
Svenska Båset på EASD bemannat av Britt-Marie Karlsson (SFSD), Mona Landin-Olsson (SFD), Lars Berg (SFSD) och Stefan Jansson (SFD)

I oktober hade föreningen sitt höstmöte på Müchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm. Mötet arrangerades i samarbete med diabetesbarnläkarna vilket var spännande eftersom multidisciplinerade möten ofta öppnar upp ögonen för andra lösningar på samma problem. Programmet innehöll information och råd kring fysisk aktivitet, debatt för och emot HbA1c som diagnostisk metod samt för- och nackdelar med gastric bypass-operationer. 
Eftersom SFD firade 25 år var middagen extra festlig och hedersledamoten i SFD Lars Wibell, mäster inom diabetologin, gav en resumé över diabetesvården under de senaste 50 åren. I det perspektivet så är det otroligt mycket som har hänt.
Under andra dagen debatterades behandling vid ketoacidos där barnläkarna har ett mycket mera noggrant protokoll att följa vid behandling eftersom vätskemängderna och elektrolytförändringarna är mera kritiska hos små barn. Vid överföring från Barn- till Vuxenklinik så finns olika modeller och några sådana presenterades. Barn blir ju sent vuxna nuförtiden och stannar lång tid i den sk adolescensen och speciella mottagningar för dessa unga vuxna borde inrättas. Barn som har diabetes och samtidigt har sociala eller psykiska svårigheter behöver specifika hjälpåtgärder annars får man aldrig rätsida på deras blodsocker. Graviditet hos kvinnor med typ 1 diabetes förlöper oftast bra dock med stora insatser från kvinnorna för att hålla bra blodsocker. Problemet med stora barn kvarstår emellertid och kan bli ett bekymmer vid förlossningen.

I oktober ordnade Soffia Gudbjörnsdottir i NDR´s regi ett möte om graviditetsdiabetes, dvs den diabetes som uppstår under senare delen av graviditeten och sedan försvinner efter partus. Det var ca 30 diabetologer, gynekologer, diabetessköterskor och barnmorskor som hade möjlighet att medverka. Det första som visade sig var att alla gör olika både vad gäller diagnostik och behandling.  Dessvärre finns ingen klar konsensus för vare sig screening procedur eller vilka cut-off värden som ska gälla. Ett gemensamt nationellt kvalitetsregister vore i detta fall mycket bra. Det är också olika vem som har huvudansvaret för kvinnorna, på vissa håll är det diabetologen i andra fall obstetrikern. Uppföljningen av dessa kvinnor är på de flesta håll obefintlig eller mycket begränsad. Detta måste åtgärdas eftersom risken att dessa kvinnor drabbas av diabetes senare är mycket hög. Det bestämdes att alla tills nästa möte skulle inventera och beskriva sina behandlingsmodeller och fundera över lämpliga kvalitetsindikatorer för uppföljning av kvinnorna, graviditeterna, förlossningsutfallet och barnen. Vi kan sedan utifrån befintliga program mäta utfallet och förhoppningsvis identifiera den bästa modellen. Ett andra möte kommer att hållas i början av 2013. Vill man vara med kontaktar man Soffia.

Världsdiabetesdagen den 14 november uppmärksammades på flera håll i landet. SFD deltog i en workshop på Nalen i Stockholm arrangerad tillsammans med Dagens Medicin, där man diskuterade hur diabetesvården kan bli bättre. Det var många politiker i ledande ställning som var där, inte minst socialminister Göran Hägglund, och vi hoppas att våra synpunkter kan påverka våra beslutsfattare i rätt riktning. Dagen följdes av en debattartikel i Aftonbladet och medverkan i morgonsoffan i Tv4 för Britt-Marie Carlsson, ordförande i SFSD.

Det är snart dags för ”Diabetesforum”, ett arrangemang som Nationella Diabetes Teamet anordnar tillsammans. Det kommer att bli ett mycket bra program. Om ni fortfarande inte har anmält er så gör det på www.diabetesforum2013.se

Med hälsning från ett vintrigt Skåne

Mona Landin-Olsson
Ordförande SFD

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com