Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

stip1

Årets Diabetesteam 2009

Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av Eli Lilly Sweden AB ett
stipendium om 30 000 kr för att uppmärksamma ett förtjänstfullt diabetesteam.

Vinnare av stipendiet offentliggöres i mars 2010 vid EndoDiabetes 2010.

Årets diabetesteam utses av en kommitté bestående av representanter från Svensk
Förening för Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Diabetesvård,
och Svenska Diabetesförbundet.

En fritt formulerad ansökan om max 2 A4-sidor bör framhålla aktuella förbättringar
av signifikant betydelse för diabetesvården som åstadkommits genom teamarbete.
Ansökan kan utformas av alla personalkategorier inom diabetesteam vid såväl
primärvårdsenheter, eller motsvarande, som sjukhus.

Det är möjligt och välkomnas för utomstående att nominera tänkbara mottagare
till detta stipendium. Nomineringar bör innehålla uppgifter i enlighet med ovan.
Ansökan eller nominering insändes i tre kompletta exemplar, med poststämpel
senast 24 februari 2010 (poststämpel) till vetenskaplige sekreteraren under adress:

Överläkare Michael Alvarsson
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

 

Vid frågor kontakta via e-post: michael.alvarsson@karolinska.se

stip1

stip1

Utmärkt diabetologisk uppsats 2009

 

Stipendium för utmärkt svensk vetenskaplig uppsats inom diabetesområdet
utdelas i mars 2010 vid EndoDiabetes 2010 med stöd av sanofi-aventis.
Stipendiesumman är 20.000 kr.

Behörig att söka stipendiet är den som står som första författare av diabetologisk
uppsats som publicerats i vetenskaplig tidskrift under 2009. Den sökande skall ha fyllt
högst 45 år under 2009. Arbetet skall ha utgått från svenskt forskningsinstitution.

Priskommittén består av ordföranden och vetenskaplige sekreteraren i Svensk Förening
för Diabetologi samt två andra vetenskapligt bevandrade medlemmar, vilka utses av
föreningens styrelse.

Bland de sökande utses en vinnande uppsats som utmärks av utomordentligt hög
vetenskaplig kvalitet och som har stor potentiell klinisk relevans för diabetesvården.

Ansökan med personuppgifter samt 4 kopior av artikeln (lämpligen särtryck)
skall insändas senast 24 februari 2010 (poststämpel) till vetenskaplige sekreteraren
under adress:

Överläkare Michael Alvarsson
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

 

Vid frågor kontakta via e-post: michael.alvarsson@karolinska.se

stip1

stip1

Stipendium för
förtjänstfullt kvalitetsarbete inom diabetesvården

 

SFD har erhållit ett obundet ekonomiskt stöd på 30.000 kr från GlaxoSmithKline AB.
GSK stödjer SFD i syfte att främja kvalitets- och förnyelsearbete liksom
kompetensutveckling inom typ 2-diabetes.

SFD:s styrelse har beslutat att använda detta stöd till att utlysa tre stipendier inom
terapiområdet typ 2-diabetes. Stipendierna utgörs av kongressdeltagande under 2010.

Stipendierna är avsedda för kompetensutveckling inom diabetesområdet för kliniskt
verksamt diabetesteam, som arbetar med diabetesvård och som är medlem av SFD.
Ämnen kan vara kvalitets- eller förnyelsearbete som formulerats i en
ansökan om max två A4-sidor.

Stipendiekommittén består av Michael Alvarsson, vetenskaplig sekreterare SFD,
och Soffia Gudbjörnsdottir, registerhållare NDR och styrelseledamot SFD.

Det är möjligt och välkomnas för utomstående att nominera tänkbara mottagare.
Ansökan eller nominering insändes i tre exemplar med poststämpel
senast 24 februari 2010 till:

Överläkare Michael Alvarsson
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

 

Vid frågor kontakta via e-post: michael.alvarsson@karolinska.se

 

stip1

Bengt Schersténs
Minnesfond
för allmänmedicinsk diabetesforskning

Bengt Scherstén var Sveriges förste professor i allmänmedicin vid en universitets-institution förlagd till Dalby i Skåne. Genom flera år arbetade han för att utveckla diabetesforskning inom svensk primärvård. Vid Bengt Schersténs bortgång 2009 insamlades ekonomiska medel med syfte att användas för en utlysning av ett stipendium till gagn för diabetesforskning med allmänmedicinska förtecken.
Ett stipendium på 20.000 kr kan sökas av läkare verksam inom allmänmedicinen för ett kliniskt projekt med diabetesanknytning för utdelning vid SFD:s Vårmöte 2010.

En stipendiekommitté är utsedd att granska inkomna ansökningar med sista ankomstdatum 2010-03-01. Ansökan (inget formulär) tillsammans med en projektplan om max. 10 sidor inklusive bilagor, skall elektroniskt sändas till:

SFD vetenskaplige sekreterare:

Michael Alvarsson, Stockholm, e-mail: michael.alvarsson@karolinska.se

Stipendiekommittén består av:

Michael Alvarsson, docent, SFD sekreterare Mona Landin-Olsson, professor, SFD ordförande Peter M Nilsson, professor, specialist i allmänmedicin 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com