Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Nationella Riktlinjer

Den 13 januari publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Riktlinjearbetet, som sträckt sig över 3 år, har mynnat ut i 185 rekommendationer.
Det handlar om åtgärder som diabetesvården både bör satsa mer på, men också sådana som bör undvikas och utmönstras. Till vår hjälp har Socialstyrelsen sammanfattat de centrala rekommendationerna i en powerpoint-fil (under fliken Centrala rekommendationer), som man kan ladda ned. Likaså finns det möjlighet att söka i riktlinjerna (under fliken Sök i riktlinjerna).
Under samma flik kan man även ladda ner alla tillstånd och åtgärder i excel samt det vetenskapliga underlaget för alla rekommendationer. Det finns möjlighet att ladda ned ett dokument med kvalitetsindikatorer för god diabetesvård som inkluderar bl a riktlinjespecifika indikatorer för uppföljning.
Sammanfattningsvis ger detta kunskapsunderlag diabetetsvården en gedigen grund att arbeta utifrån. Även om nog många tycker att de nya riktlinjerna inte innebär någon revolution av diabetesvården, utan tänker att det är väl så här vi arbetar för det mesta, så vet vi efter det här arbetet i betydligt högre grad än tidigare, vilken evidensbas som vårt arbete bygger på.
Tanken med det här projektet har varit att hjälpa vården att prioritera olika åtgärder och man har därvidlag delat in åtgärderna enligt prioritet 1-10 (lägsta-högsta prioritet), icke göra (evidens finns för att inte göra) och FoU (evidens saknas för bedömning).
Implementeringsarbetet av dessa riktlinjer måste givetvis samordnas med det kvalitetsarbete som sker inom ramen för NDR för att följa upp följsamheten till rekommendationerna.
På lokal nivå finns det all anledning att diskutera vilka åtgärder som ska prioriteras (eller inte) i vardagsarbetet. Kort sagt, om ni inte redan har gjort det så är

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvarden

värt ett besök!

Michael Alvarsson
Vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Diabetologi
Docent, bitr. överläkare
Kliniken för Endokrinologi,
Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com