Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Ett nytt år har gjort sitt intåg och fulla av entusiasm ser vi fram mot nya utmaningar. Bytet av HbA1c enheter från MonoS % till IFCC´s mmol/mol verkar att ha förlöpt komplikationsfritt på de flesta ställen och både diabetologer och kliniska kemister kan andas ut. Själv tycker jag man behöver tänka en stund och mer eller mindre i smyg omvandla till gamla enheter för att få känsla för om det aktuella HbA1c är bra eller dåligt. Jag använder mig både av omvandlingsticka/snurra och den utmärkta hemsidan www.hba1c.nu som snabbt ger exakt omvandlingsvärde. Patienterna vill också gärna veta vad deras HbA1c motsvarar i ”gamla” värden.

Höstmötet

Sedan förra DiabetologNytt så har SFD höstmöte gått av stapeln i oktober i Lund och var välbesökt med 310 registrerade deltagare. Det var som väntat livliga diskussioner om målrelaterad ersättning, ledtal för bemanning för adekvat diabetesvård, körkort vid diabetes, HbA1c och diabetesvård i skolan. Liksom diabetessköterskeföreningen så föredömligt tagit fram ledtal för sin verksamhet i öppen och slutenvård så redovisade några ledamöter i SFD´s styrelse motsvarande siffror för läkare. Dessa sammanställningar för ledtal för diabetesläkare på sjukhus och i primärvård finns publicerade i detta nummer. I dessa tider av hårt ansträngd ekonomi inom vården är det viktigt att verkligen dissekera fram vad tiden används till. Man blir alltid lika häpen över hur mycket tid som åtgår till aktiviteter som inte syns såsom dokumentation, registrering etc. I detta nummer återfinns även inlägg om körkort och HbA1c som kan anses summera det som togs upp på mötet.

ordf
SFD höstmöte ägde rum i Lunds sporthall Arena vilket gav gott om svängrum för besökarna.

Vårmötet

Vårens SFD-möte kommer att hållas i Karlstad och det spännande programmet lockar med sessioner om omhändertagande av kvinnor med gestationell diabetes, användande av HbA1c i diagnostiken av diabetes, indikationer för och användning av kontinuerligt blodsockermätning (CGM) och diskussion om blodtrycksgränser. Det finns fina flyg- och tågförbindelser till Karlstad och vi hoppas på många deltagare. Information om mötet, komplett program, reseförbindelser, hotellbokning och anmälningsblankett går att hitta på http://www.sfdmoten.org

Blodtrycksgränser

I Läkartidningen har det rasat en debatt om blodtrycksgränser för diabetiker. Vårt nuvarande målblodtryck på 130 systoliskt har ifrågasatts och gräns på 140 mm Hg har framförts som en gräns baserad på bl a Accord studien. De studier som ligger till grund för diskussionen kan tydligen tolkas olika och i nuläget har vi i styrelsen inte funnit grund för att framföra andra rekommendationer än de Socialstyrelsen för närvarande står för, dvs <130/80 mm Hg. Alla verkar dock överens om att den bästa nyttan har man av att sänka blodstryck som ligger över 140 mm Hg, medan sänkning i intervallet 130-140 inte ger lika stor utdelning. Blodtrycksgränserna kommer sannolikt att diskuteras mycket framöver,
bl a vid vårmötet i Karlstad.

Världsdiabetesdagen

Världsdiabetesdagen den 14 november uppmärksammades med flera imponerande arrangemang runt om i landet. Själv deltog jag i ett seminarium i Lund och var konsultdoktor i samband med blodsockertester bland allmänheten. Nationella teamet (Svensk Förening för Diabetologi, Svensk Förening för Diabetessköterskor (SFSD), Dietistförbundet, Sektionen för diabetologi i Barnläkarföreningen och Svenska Diabetesförbundet) hade tagit initiativ till en mediakampanj om diabetes och detta ledde till både filmsnuttar med intervjuer inlagda på Youtube, intervjuer för TT och flera tidningsartiklar om diabetes.

sno
Årets snörika vinter ger goda tillfällen för skidturer överallt i landet.

NDR

NDR har presenterat data från 2010 och registret är nu uppe i 300 000 registrerade patienter vilket motsvarar en täckningsgrad på 70% vilket är mycket glädjande. I NDR ser man en oroande trend mot ökande HbA1c värden under de senaste åren. Huruvida detta är en reell ökning eller har andra förklaringar vet man inte i nuläget. Medelblodtrycket fortsätter att sjunka långsamt medan LDL nivån som tidigare sjunkit nu verkar att plana ut.

Resultaten redovisades och diskuterades med representanter från såväl sjukhus som primärvård från nästan alla län i Sverige i Göteborg i januari. Även här debatterades blodtrycksgränser och i denna diskussion framkom det att mätning av blodtryck görs väldigt olika på olika ställen och någon standardisering finns inte. Hälften använder automatisk apparatur och andra hälften har manuella blodtrycksinstrument. För de manuella tenderar man att rapportera i avrundade 5 mm Hg steg. En del tar sittande andra liggande blodtryck. Vissa tar 2-3 mätningar och rapporterar medelvärdet andra gör endast en mätning. Man beslöt att tillsätta en grupp för standardisering av blodtrycksmätningen.

Det råder ett ökande intresse för kvalitetsregister från Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen och forskningsinstitut. Från Socialstyrelsen har man beslutat om en översyn av kvalitetsregistren i syfte att ge registren stabilare ekonomiska förutsättningar, bättre dataplattformar och hjälp med att leva upp till högt ställda krav på sekretess, säkerhet och kvalitet. I gengäld vill man ha ett bättre utnyttjande av registren för förbättringar av omhändertagande, kvalitetsuppföljning, hälsoekonomisk analys och forskningsresultat.

Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder

Blickar vi framåt så har vi närmast Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder att se fram emot. Detta dokument innehåller mycket som berör fetma, metabolt syndrom och typ 2 diabetes. Råden riktar in sig på prevention av tobak och alkohol och befrämjande av ”nyttig” mat och motion. Även om förslagen inte innehåller några stora nyheter så har man på ett föredömligt sätt försökt finna vetenskapliga stöd för de råd man går ut med i syfte att förbättra folkhälsan. SBU´s utredning om kosten kommer att resultera i nya kostråd och förhoppningsvis även specifika kostråd vid diabetes. Vidare har vi att invänta TLV´s nyss igångsatta utredning avseende blodsockerapparater och teststickor och hoppas att resultatet inte innebär negativa ekonomiska effekter för våra redan hårt drabbade patienter.

Slutligen så önskar jag er en fortsatt vit, lagom kall och kort vinter och ser fram mot att träffa er i maj då solen lyser dygnet runt i Karlstad.

Mona Landin-Olsson
ordförande SFD

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com