Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Att mäta blodtryck

blod

Blodtrycksmätning är en av de vanligaste undersökningar som görs inom sjukvården och betraktas därför som ”enkel” att utföra.

Blodtrycksmätningen skall vara standardiserad, dvs. att blodtrycket mäts på samma sätt varje gång.

Utrustningen skall vara kontrollerad, kalibrerad 2 gånger per år, gäller både klocka, slangar, ventiler och manschett.

Auskultatorisk blodtrycksmätning

 • - Informera patienten om blod-trycksmätningen.
 • - Välj rätt manschettstorlek ( mät ev. armomfånget) placera armen i hjärtnivå och manschettens undre kant 2 cm ovan armbågsvecket.
 • - Vid första blodtryckskontrollen mäts blodtrycket i båda armarna. Skiljer det mer än 10 mm Hg väljer man armen med det högsta värdet.
 • - Låt patienten vila liggande eller sittande i 5 min i ett tyst och lugnt rum (väljer man sittande skall det vara en stol med ryggstöd och armstöd).
 • - Räkna patientens pulsfrekvens.
 • - Placera stetoskopet över arteria brachialis, palpera pulsen och pumpa snabbt upp manschetten 20-30 mm Hg över palpapel puls.
 • - Släpp ut luften långsamt 2 mm Hg/pulsslag
 • - Läs av till närmaste 2 mm Hg
 • - Avläs det systoliska blodtrycket när fösta pulsslaget hörs (fas I)
 • - Avläs det diastoliska blodtrycket när ljudet helt försvinner (fas V)
 • - Anteckna det systoliska och diastoliska blodtrycket.
 • - Mät alltid blodtrycket 2 ggr, första är orienterande, andra mätresultatet är det som är giltigt.
 • - Mät stående efter 1 min hos äldre, diabetiker och vid misstanke om ortostatisk hypotension.
 • - Vid upprepande mätningar är det viktigt att släppa ut all luft ur manschetten och vänta ca 1 min före nästa mätning. Skulle pulsslagen försvinna under mätningen får man aldrig pumpa upp manschetten under pågående mätning, utan man får börja om från början.

Problem vid mätningen

Svårt att höra

Töm armens vener genom att låta patienten lyfta armen rakt upp några sekunder. Man kan även testa att pumpa upp snabbare eller låta patienten knyta handen 10 gånger. Vänta 1 min före nästa mätning.

Om det diastoliska blodtrycket hörs ned till 0

Kan bero på att manschetten sitter för hårt eller stetoskopet trycks för hårt mot blodkärlet. Det kan även vara förkalkning i kärlen eller ökat blodflöde som vid oro, anemi eller graviditet.

Venstas

Beror på för långsam uppumpning viktigt att låta trycket gå ner till noll mellan mätningarna.

Vanliga felkällor

 • - Patienten talar – Blodtrycket blir för högt
 • - Ej tyst rum – Patienten har svårt att slappna av, svårt att höra rätt.
 • - Stetoskopet trycks för hårt mot kärlet – Svårt att höra rätt.
 • - För snabb sänkning av manschettrycket, risk för att det systoliska underskattas och det diastoliska överskattas.
 • - Åtsittande kläder – Hårt åtsittande kläder på överarmen kan ge venstas
 • - Fel manschettbredd – För stor manschett ger för lågt blodtryck, för liten manschett ger för högt blodtryck.
 • - Manschetten sitter för hårt – Svårt att höra.
 • - Armen ej i hjärtnivå – Ger fel värde. Ligger armen för högt blir trycket för lågt och ligger armen under hjärtnivå blir trycket för högt.
 • - Armen ej avslappnad – Svårt att höra rätt.

 

Orsak till varför blodtrycket varierar

Högre blodtryck

 • - Ej vilat innan
 • - Talar under mätningen
 • - Nyligen rökt
 • - Är stressad
 • - Har druckit kaffe
 • - Har vitrockshypertoni

 

Lägre blodtryck

 • - Nyligen ätit

Hemblodtrycksmätning

Rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering( SBU ) har nu kommit som styrker användandet av hemblodtrycksmätning.

För de patienter som önskar använda sig av hemblodtrycksmätning är det viktigt att vi undervisar hur man mäter blodtrycket på ett korrekt sätt. Rekommenderar en validerad och kalibrerad mätare. Enklast och bäst är en oscillometrisk mätare med överarmsmanschett.

Kvalitetssäkring

För att fastställa hur stabil utrusningen är skall varje mätare ha en loggbok där åtgärder och kalibrering registreras. Kan du inte kalibrera själv skall blodtrycksmätaren skickas en gång om året till Medicinsktekniska avdelningen på närmaste sjukhus eller serviceorganisation för kalibrering. Blodtrycksmätaren får inte ha större felgräns än + 3 mm Hg.

Lagar om apparatur för blodtrycksmätning

Vi har ett regelsystem för apparatur för blodtrycksmätning. Regelverket består av flera olika lagar och träde i kraft fullt ut 14 juni 1998. Krav har införts på att all ny utrustning skall vara CE-märkt ( CE innebär att produkten är godkänd som medicinteknisk produkt enligt EU-direktiv). Lagen för medicinska produkter innebär att man inte får ta blodtrycksmätaren i bruk om den inte är lämplig för sin användning, oavsett om de är gamla eller nya och CE-märkta. Alla nya blodtrycksmätare som köps, lånas eller leasas av kliniken måste numera vara CE-märkta. Är det en egentillverkad produkt, skall denna ha ett igångsättningstillstånd oberoende av om den används kliniskt eller i forskningsarbete.

Referenser

- Thulin T. Läkartidningen Nr 14 2004 volym 101. Viktigt känna till felkällor vid blodtrycksmätning

- Lindgärde F. Thulin T. Östergren J .Kärlsjukdom Vaskulär medicin 2009 ISBN 978-91-44-05384-4 Upplaga 3:1

- Apparatur och teknik för hemblodtrycksmätning. Rapport från första internationella konferens om hemblodtrycksmätning, Versailles Paris 4 juni 1999. Blodtrycket 2000; vol 16 (no 2)

- Måttligt förhöjt blodtryck.Uppdatering av SBU-rapport nr 171/1 2007

- Hemblodtrycksmätning SBU Alert-rapport nr 2010-04

- Kahan T. Nyström F. Hypertoni och 24-timmars mätning av blodtryck 2009 ISBN 978-91-44-04797-3 Upplaga 1:1

- Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården SOSFS 1994:20

- Ansvar för medicinska produkter SOSFS 2008:1

- Lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584

Författaren föreläser gärna i ämnet.

Inger Norvinsdotter Borg

Leg. sjuksköterska
inger@blodtrycksutbildning.se
www.blodtrycksutbildning.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com