Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Vinnare av stipendium 2009 års kvalitetsarbete gick till Proxima Diabetes- och endokrinmottagning

Förtjänstfullt kvalitetsarbete inom diabetesområdet 2009 blev Proxima Diabetes- och endokrinmottagning på Nacka Närsjukhus. Stipendiet delades ut i samband med SFD höstmöte 2010 och med stöd av GlaxoSmithKline AB.

prox
Diabetesteamet vid Proxima, Nacka Närsjuhus framför Stig Lindbergs keramikutsmyckning i sjukhusets entré.

Från vänster till höger: Eva Forbes, läkare, Berit Björling undersköterska, Christina Wittborg, fotterapeut, Eva Buskas Svan, diabetessjuksköterska, samt Marie Balte diabetessjuksköterska.

Diabetes teamet vid Proxima AB Nacka Närsjukhus, Diabetes och Endokrinologmottagning sköter ca 600 patienter med diabetes varav hälften har typ 1 diabetes och hälften typ 2. Många av våra patienter med typ 2 diabetes kommer på remiss och kan efter en period återgå till inremitterande. Vad gäller våra patienter med typ 2 diabetes har nästan alla insulinbehandling och flertalet har riskfaktorer och/eller komplikationer till diabetessjukdomen. Efter att ha skaffat oss erforderlig pedagogisk kompetens bedriver vi också gruppundervisning för personer med diabetes. Vid mottagningen går också ca 200 patienter med andra endokrina sjukdomar. Teamet består av en läkare, två diabetessjuksköterskor, en fotterapeut, en undersköterska, en dietist och en kurator.

Samtliga patienter registreras minst årsvis i Nationella Diabetesregistret (NDR). Vi registrerar även de patienter som kommer via remiss från primärvården och som återgår till inremmiterande efter en kortare eller längre period. Genom att trycka ut diabetesprofilen och diskutera denna med patienten upprättas individuella vårdplaner för alla. Vid förändringar i medicineringen görs en ny uppföljning efter en tid och resultaten återkopplas direkt till patienten genom nyregistrering i registret. Vi har alla gemensamma och tydliga mål för vården av våra patienter utifrån de Nationella riktlinjerna och lokala PM. Vi utvärderar enhetens resultat varje månad och sedan år 2007 har vi sett en förbättring av HbA1c och blodtryck.

Nämnas kan att HbA1c för patienter med med debutålder under 30 år med HbA1c under 6,5 % har ökat från 30 till 33 % motsvarande siffra för patienter med debutålder över 30 år så har Hba1c mindre än 6,5 % ökat från 45 till 55%. Via NDR söker vi regelmässigt upp alla patienter med HbA1c över 7,5 %. Diabetessjuksköterskan har sedan freventa kontakter med patienten via besök, e-mail eller telefon på detta sätt ägnar vi mer tid åt de patienter som behöver det. För ett par år sen fann vi att våra patienters blodtrycksnivåer låg för högt. Därefter har vi skaffat två apparater för att mäta 24 tim blodtryck. Vi gör 24-tim blodtrycksmätning på alla våra patienter som ej når blodtrycksmålet. Apparaterna kopplas på av diabetessjuksköterskorna och patienten får dagen efter träffa läkaren för att diskutera ev förändring av medicinering. Vi frågar också alla våra patienter om ev förekomst av sömnapne. Vid misstanke om detta görs sömnapneutrednig, Vi planerar att lägga till en valfri fråga om sönmnapne i NDR. Numera har våra patienter acceptabelt blodtryck (129/73 för samtliga). Även blodfetter kontrolleras regelbundet och där har vi nått ner till bra nivåer, LDL 2,3 mmol/l ( jämfört 2,6 mmol/l med landet i övrigt).

Patienter med svängande blodsocker erbjuds att genomföra kontinuerlig glukosmonitorering via CGMS eller Guardianmätning. De senaste åren har vi också startat 25 insulinpumpar. Vi använder också oss av Diasend för att få en bättre uppfattning om testfrekvens, medelglukos och uppnådda målvärden (vilket ska dokumenteras i journalen). Vi satsar inte bara på teknik utan har haft god hjälp av att ha tillgång till kurator för de patienter som behövt detta.

I anslutning till årskontrollen försöker vi också lägga in kontroll av fotstatus vilket vår fotterapeut gör. Alla våra patienter får sina fötter undersökta minst en gång per år. Fotterapeuten kan vid behov skicka patienten vidare för att erhålla fotbäddar eller skor. Däremot remitterar vi patienter vidare till fotsårsmottagning med multidiciplinär kompetens om de har fotsår.

Eftersom vi är ett så litet team försöker vi utnyttja var och ens kompetens på bästa sätt. Undersköterskan sköter bokningar och förbereder alla patienter inför årskontrollen med att ta blodtryck, vikt, midjemått. EKG tas på alla patienter med typ 2 diabetes och även på patienter med typ 1 diabetes som har en ökad kardiovaskulär risk. Att använda undersköterskan till dessa uppgifter innebär att diabetessjuksköterskorna får mer tid att fokusera på patienternas aktuella problem tex högt HbA1c och kan därmed ha tätare kontakt med patienten. Vid nyinsjuknande i diabetes får patienten snabbt träffa diabetessjuksköterskan som också kan remittera till kurator och dietist. Diabetessjuksköterskorna har både individuella besök men också gruppbesök tex för patienter som har insulinpump. Alla patienter som har haft en allvarlig hypoglykemi följs upp. Vi försöker se till att en anhörig följer med för att få information och instruktioner om det skulle inträffa igen.

Eftersom vi är en liten klinik, behöver vi nätverk och där har vi samarbete med Södersjukhuset. Vi har också samarbete med barn och ungdomskliniken vid Sachska barnsjukhuset för att underlätta överförandet av ungdomar och unga vuxna till vår mottagning.

Vid veckovisa möten försöker vi hela tiden hålla oss uppdaterade och höja vår kompetens och där kan vi också diskutera olika patienfall.

Vi upplever att vi har stöd i organisationen. Vi är ett öppet och positivt team vilket påverkar stämningen på vår arbetsplats och förhoppningsvis kommer våra patienter till godo.

 

Eva Forbes
Överläkare, docent
diabetes och endokrinmottagningen
Proxima Nacka närsjukhus,

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com