Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Rapporter


ADA -99 Insulin resistance, - its etilogical role and importance for the progress of type 2 diabetes
ADA ´99, Alternative treatments popular among diabetics
Stents help diabetic patients who require coronary revascularization
Berzelius-symposium: Diet and the metabolic syndrome
Symposierapport: Typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom

1) Diabetes - definitioner, epidemilogi och risker 
2) Diabetes - hypertoni
3) Diabetes - lipidrubbning
4) State-of-the-art-föreläsning
5) Diabetes - hjärtpåverkan - tyst ischemi
6) FalldiskussionADA, San Diego, juni -99

Av Åke Sjöholm, Stockholm

Vid amerikanska diabetesfederationens (ADA) årsmöte i San Diego 17-24 juni, vari undertecknad hade möjligheten att deltaga, presenterades ett flertal nyheter av betydande klinisk signifikans och med potentiell betydelse för behandling och prevention av såväl typ-1 som typ-2 diabetes.

Bl.a. rapporterades en dramatiskt ökad incidens av typ-2 diabetes hos amerikanska barn och ungdomar.
Jag presenterar nedan valda kliniska höjdpunkter från mötet.


Inledning
   Detta möte var som vanligt välorganiserat för de 9,000 delegaterna vilket i diabetessammanhang är ovanligt mycket. Ett flertal »state-of-the-art»-sessioner varvades med konventionella föreläsningar och plenarsymposier. Även posterprogrammet var gediget, och abstractsamlingen finns tillgänglig på Internet (1).
    Programmet var massivt under samtliga kongressdagar, men deltagandet av miss USA, Nicole Johnson (som även har diabetes), bidrog onekligen till att hålla också det medicinska intresset vid liv. Kongressen kom att domineras av den kraftiga ökning av typ-2 diabetes som sker i västvärlden, och vilken är resultatet av den insulinresistens orsakad av övervikt och fysisk inaktivitet som den västliga livsstilen bidragit till. Strax efter millenieskiftet beräknas antalet överviktiga amerikaner överskrida 100 miljoner. Av dessa kommer mer än 15 miljoner att utveckla diabetes mellitus, vilket gör att man med rätta kan tala om en global epidemi av typ-2 diabetes associerad med övervikt i den industrialiserade världen.

Glitazoner
   Den grupp läkemedel för behandling av typ-2 diabetes som dominerade mötets sessioner var tvivelsutan de s.k. thiazolidinedionerna som för enkelhetens skull brukar kallas »glitazoner». Dessa preparat, vilka kan tillföras peroralt, fungerar genom att bl.a. förstärka känsligheten för insulin i de perifera målcellerna och används således f.f.a. i insulinresistenta tillstånd (2,3). Det amerikanska läkemedelsverket FDA lät under mötets gång meddela att den första generationens glitazon, troglitazon (i USA marknadsförd under namnet Rezulin), avregistrerats från indikationen monoterapi vid typ-2 diabetes. Anledningen härtill kan spekuleras i men hänför sig säkerligen till de fall av levertoxicitet, varav några med letalt förlopp, som rapporterats.

    Mot bakgrund av detta, och de nyare glitazoner med gynnsammare biverkningsprofil som lanserats, kommer troglitazon inte att introduceras i Europa och rimligtvis försvinner drogen helt från den globala marknaden inom kort. Två andra generationens glitazoner tilldrog sig å andra sidan desto större intresse: rosiglitazon (Avandia) marknadsförd av SmithKline Beecham med 100-200 gånger mer potens än troglitazon (4), samt pioglitazon (som fortfarande granskas av FDA) producerad av japanska Takeda i allians med Eli Lilly (1). Dessa glitazoner kan användas i monoterapi, eller tillsammans med sulfonylurea och/eller metformin. Såväl rosiglitazon som pioglitazon saknar kliniskt mätbar leverpåverkan och kan även interferera i atherosklerosprocessen genom att påverka nivån av oxiderat LDL-kolesterol som ju stiger vid dåligt kontrollerad diabetes.

    Mycket riktigt noterades, förutom en antihyperglykemisk effekt, också sänkta nivåer av triglycerider efter behandling med glitazoner (2,3). Detta är potentiellt betydelsefullt eftersom 20-50 % av patienter med NIDDM, huvudsakligen kvinnor, uppvisar hypertriglyceridemi som ju är en signifikant riskfaktor för uppkomsten av ischemisk hjärtsjukdom. Även om glitazonerna inte påverkar totalkolesterol i någon större utsträckning, så inverkar substanserna gynnsamt i så måtto att de ökar HDL-kolesterol samt minskar LDL- och VLDL-kolesterol parallellt med motsvarande förändringar i cirkulerande lipoproteiner (3).

    Under euglykemiska förhållanden ger inte glitazonerna hypoglykemi, till skillnad från vad som är fallet med sulfonylurea-preparat. Detta indikerar att feedback-kontrollen mellan glukos och insulin fungerar. På detta sätt reducerar de facto glitazonerna insulinnivåerna vilket kan skydda den insulinproducerande ß-cellen från funktionell utmattning och motverkar dessutom den deletära viktökning som hyperinsulinemi medför. Kvantitativt ökar glitazonerna insulinkänslighet och glukosupptag med ca 40 % i lever, muskel och fettväv, således dubbelt så effektivt som metformin.

    Förutom effekterna på hyperglykemi, insulinbehov och dyslipidemi, förefaller glitazonerna också påverka andra betydelsefulla riskfaktorer för coronar hjärtsjukdom i gynnsam riktning: I flera studier har noterats en sänkning av blodtryck, även hos överviktiga men normotensiva personer med nedsatt glukostolerans, liksom en sänkning av graden av mikroalbuminuri (1-3). Dessutom påverkades fibrinolyssystemet positivt, bl.a. med en sänkt nivå PAI-1 (plasminogenaktivator-inhibitor 1) (1-3). Terapeutiska nivåer av rosiglitazon hämmar tillväxten av glatta muskelceller, vilket kliniskt kan innebära attenuering av glomeruloskleros och minskad risk för atheroskleros och restenos i kranskärl (1).

   Den flitige C. Ronald Kahn beskrev också att den insulinproducerande ß-cellen påverkas av autokrint eller cirkulerande insulin i en positiv feedback-loop, samt att även ß-cellen vid typ-2 diabetes är insulinresistent precis som fettväv och muskulatur. Huruvida glitazonerna i den nya generationen påverkar den diabetiska ß-cellens insulinresistens i gynnsam riktning skall givetvis bli utomordentligt intressant att studera. Tidigare data med troglitazon gav vid handen att den skyddade ß-cellen från lipotoxicitet i vissa djurmodeller.

Snabbverkande perorala antidiabetika
   I denna grupp noteras repaglinid, marknadsfört av Novo-Nordisk i USA under handelsnamnet Prandin och i Sverige som Novonorm; samt nateglinid (A-4166) som av Novartis givits det suggestiva namnet Starlix. Båda preparaten ges peroralt och fungerar genom att, liksom sulfonylurea, stimulera insulinfrisättningen från pankreas ß-celler. Den terapeutiska arsenalen vid typ-2 diabetes har länge hämmats av att de existerande läkemedlen, sulfonylurea och metformin, haft långa anslagstider vilket begränsat patientens livsföring.    Nyligen registrerades dock i Sverige repaglinid, som är snabbverkande och har kort duration vilket således kuperar postprandiell hyperglykemi. I en studie vid mötet (1) undersöktes effektiviteten och säkerhetsprofilen hos repaglinid hos kostbehandlade diabetiker. Endast smärre hypoglykemiska episoder noterades (17 % vs 2 % i placebogruppen), som dock ej krävde glukagoninjektioner eller sjukhusvård. Drogen skärpte som väntat även det metabola läget, och kan tillåta typ-2 diabetiker en mer flexibel livsstil liksom det snabbverkande lispro-insulinet (Humulin) gjort livet enklare för typ-1 diabetikerna.

En annan randomiserad multicenterstudie, presenterad av Mona Landin-Olsson och medarbetare, undersökte effekterna av repaglinid givet tillsammans med nattinsulin hos dåligt reglerade typ-2 diabetiker med sekundärsvikt (1). Här kunde man intressant nog påvisa en signifikant förbättrad metabol kontroll jämfört med sulfonylurea/metformin. Vid mötet presenterades även data in vivo med den konkurrerande substansen nateglinid, ett aminosyraderivat som liksom repaglinid är kortverkande och stimulerar tidig insulinfrisättning (1). Resultaten som framkom visade att nateglinid sannolikt har ännu snabbare tillslag och kortare effektduration än repaglinid, vilket leder till mindre utsläpp av insulin som p.g.a. kinetiken ger bättre glukoskontroll än glipizid eller repaglinid (1). Dessutom minskades risken för hypoglykemier.

    Man studerade även vävnadsspecificiteten hos nateglinid. En nackdel hos flertalet sulfonylurea är ju att de även påverkar hjärtats jonkanaler, vilket kan tänkas aggravera myokardischemi. Resultaten som rapporterades visade att nateglinid hade likvärdig affinitet som repaglinid och glibenklamid för ß-cellens ATP-reglerade kaliumkanaler, men genomgående lägre aviditet för hjärtats kaliumkanaler än repaglinid och glibenklamid (1). Om detta ger genomslag i kliniken, i form av färre ogynnsamma effekter vid koronarinsufficiens med nateglinid, återstår emellertid att se.

    Sammanfattningsvis erbjuder både repaglinid och nateglinid säkra och snabbverkande egenskaper men, av tillgängliga data att döma, nateglinid förefaller vara överlägsen såväl vad gäller farmakokinetik som vävnadsspecificitet.

Dramatiskt ökad incidens av typ-2 diabetes hos barn och ungdomar
   Problemet insulinresistens belystes i ett nytt perspektiv genom alarmerande rapporter om en ökad incidens av typ-2 diabetes hos nordamerikanska barn och ungdomar (1, abstracts # 350, 361, 730, 731). Denna sjukdom, som tills helt nyligen var en raritet hos ungdomar, diagnosticeras nu allt oftare hos barn och tonåringar. Såväl amerikanska som canadensiska studier indikerar ett klart samband med obesitas och insulinresistens, m.a.o. vad vi i Europa kallar det metabola syndromet. Med tanke på syndromets övriga komponenter, d.v.s. hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom, är det givetvis oerhört väsentligt att tidigt diagnosticera och behandla sjukdomen hos dessa barn. Eftersom tydliga kliniska symtom oftast saknas, till skillnad från kardinalsymtomen vid typ-1 diabetes, bör varje läkare liberalt mäta fasteblodsocker hos barn i riskzonen, d.v.s. med obesitas, tung hereditet eller tecken till insulinresistens (t.ex. acanthosis nigricans).

Prevention av typ-1 diabetes
   Möjligheter att intervenera i den autoimmuna reaktion som leder till ß-cellens destruktion och uppkomsten av typ-1 diabetes belystes också vid mötet. En intressant approach är DNA-immunisering. Exempelvis demonsterades att tillförsel av plasmider uttryckande själv-antigener kan förebygga utbrottet av autoimmun diabetes (1). Förutsättningen verkar dock vara att man noggrant selekterat vilka antigen som ska användas för att kunna inducera en regulatorisk repertoir av T-celler (1). En annan studie inriktade sig på GAD-65 (glutamatsyradekarboxylas), ett viktigt antigen såväl i human typ-1 diabetes som i den genetiskt spontandiabetiska NOD-musen. I denna studie visades sammanfattningsvis att undertryckande av GAD-uttrycket i NOD-musens endogena och transplanterade ß-celler, genom användande av antisense-oligonukleotider, förmådde förhindra utbrottet av autoimmun diabetes genom att blockera bildningen av diabetogena T-celler (5). Om dessa resultat kan reproduceras hos människa, öppnar sig givetvis en gigantisk möjlighet att vaccinera mot typ-1 diabetes hos riskpatienter, exempelvis GAD-positiva individer.

    Kliniska studier pågår. Eftersom GAD är ett enzym involverat i ß-cellens substrat- och energimetabolism, kan man emellertid fundera över vad som sker med insulinsekretionen om man slår ut enzymet i syfte att förebygga diabetes. I detta sammanhang kan nämnas att ca 15 % av patienter kategoriserade som typ-2 diabetes, är GAD-positiva och således med tiden blir insulinkrävande då ß-cellerna slagits ut. Denna subform av diabetes brukar kallas LADA (latent autoimmune diabetes in the adult). Autoimmun diabetes hos åldringar och typ-2 diabetes hos barn, således. Detta visar att det är dags att tänka om vad gäller klassifikation av diabetes i typ-1 eller typ-2, vilket nu visat sig vara alltför förenklat.

Glukagonlika peptider
   Den kroppsegna glukagonlik peptid 1 (GLP-1) är en potent och fysiologisk viktig glukoinkretin, vars frisättning från tarmen förefaller defekt vid typ-2 diabetes (6,7). Genom att specifikt stimulera glukosreglerad insulinfrisättning från pancreas via cAMP-beroende mekanismer, reducera hungerkänslor och födointag, minska ventrikelns tömningshastighet, öka den perifera insulinkänsligheten samt undertrycka den deletära hyperglukagonemi som utmärker typ-2 diabetes, utgör GLP-1 ett utomordentligt lovande behandlingsalternativ som antidiabetikum vid typ-2 diabetes. Speciellt överviktiga patienter med dålig metabol kontroll och »tablettsvikt» torde vara betjänta av GLP-1. Framtagandet av långverkande GLP-1-analoger samt hämmare av GLP-1’s nedbrytning, vilka båda kan tillföras peroralt, utgör en mycket attraktiv strategi för att behandla NIDDM eller förhindra övergången mellan nedsatt glukostolerans och overt diabetes (1). Den snabba nedbrytningen av GLP-1 i plasma, medierad via enzymet dipeptidyl-peptidase IV, erbjuder givetvis problem när GLP-1 skall tillföras som läkemedel vid typ-2 diabetes. Peptidens nedbrytningsprodukter verkar även antagonistiskt på GLP-1-receptorerna.

    Med anledning härav, har man intresserat sig för den farmakologiska potentialen hos hämmare av dipeptidyl-peptidase IV (7). Ett flertal studier bekräftar att peroral tillförsel av specifika inhibitorer av dipeptidyl-peptidase IV kan totalt blockera den snabba nedbrytning som GLP-1 normalt undergår och därigenom dessutom förhindra syntes av den receptorantagonistiska kataboliten. Dessutom kan dessa inhibitorer, givna utan samtidig administration av exogent GLP-1, normalisera hyperglykemin och diabetestillståndet i spontandiabetiska utan tecken till takyfylaxi eller andra uppenbara biverkningar (1, abstract # 90 och 1192). Givet den korta halveringstiden hos nativt GLP-1, har man syntetiserat mer långverkande analoger med möjlighet till peroral tillförsel. Exendin-4 (AC-2993) isolerades ursprungligen från spottkörtlar från ödlan Heloderma suspectum och är en ca 5,000 gånger mer potent agonist till GLP-1-receptorn än den nativa peptiden, därtill med större motståndskraft mot enzymatisk degradation (1,6).

Diabetiska fotsår och noninvasiv blodsocker-monitorering
Uppkomsten av kroniska och svårbehandlade neuropatiska fotsår är en tråkig och dyrbar senkomplikation till diabetes. I USA drabbas 2.4 miljoner diabetiker under sin livstid, varav ca 67,000 per år kräver amputation (1,8). Uppskattningsvis kostar ett fotsår hos en amerikansk diabetiker $ 36,000 att läka med konventionell behandling (1). Relativt nyligen har dock i USA registrerats tillväxtfaktorn PDGF (platelet-derived growth factor) i gelform (Regranex™) för behandling av diabetiska sår (8-10). Genom att lokalt stimulera bildningen av granulationsvävnad, påskyndar Regranex (applicerat topikalt dagligen) signifikant läkningen av neuropatiska sår (1,8-10).

   En stor nyhet för att på ett noninvasivt sätt (d.v.s. utan nålstick) kontrollera blodsockret presenterades också vid detta möte (1). GlucoWatch, ett litet armbandsursliknande instrument, har nu lanserats för detta ändamål och uppskattas betinga ett marknadspris på ca 12,000 kr (exkl. engångsmaterial). Apparaten fungerar genom att medelst omvänd jontofores extrahera glukos ur interstitialvätskan, vilket därefter mäts elektrokemiskt. Metoden visade en mycket god korrelation (r = 0.86) med invasivt mätt blodsocker i intervallet 2.2 - 22 mmol/l.

    En annan studie (1) rapporterade samma sak, fast man här utnyttjade ett självkalibrerande mikrodialyssystem. Genom att kombinera detta med enzymatisk amperometrisk glukosavkänning, kan man kontinuerligt följa vävnadens glukosnivå »on-line». Även här noterades god samvariation med venöst mätt blodsocker både under vila och arbete. Systemet »släpar» efter ca 9 minuter p.g.a. flödeshastighet och analysprocedurens längd. I mer raffinerad form, kan säkerligen i förlängningen utvecklas ett system för att kontinuerligt infundera insulin där infusionstakten styrs direkt av glukosnivåerna.

Åke Sjöholm, Docent, specialistläkare
Department of Molecular Medicine The Endocrine and
Diabetes Unit The Rolf Luft Center for Diabetes Research
Karolinska Institutet
Karolinska Hospital (L6:B01),
171 76 Stockholm
ake@enk.ks.se


Referenser

  1. http://www.diabetes.org/am99
  2. Saltiel AR, Olefsky JM. Thiazolidinediones in the treatment of insulin resistance and type II diabetes. Diabetes 1996; 45: 1661-9.
  3. Spiegelman BM. PPAR-g: adipogenic regulator and thiazolidinedione receptor. Diabetes 1998; 47: 507-14.
  4. http://www.avandia.com
  5. Yoon JW, Yoon CS, Lim HW, Huang QQ, Kang Y, Pyun KH, Hirasawa K, Sherwin RS, Jun HS. Control of autoimmune diabetes in NOD mice by GAD expression or suppression in beta cells. Science 1999; 284: 1183-7.
  6. Drucker DJ. Glucagon-like peptides. Diabetes 1998; 47: 159-69.
  7. Holst JJ, Deacon CF. Inhibition of the activity of dipeptidyl-peptidase IV as a treatment for type 2 diabetes. Diabetes 1998; 47: 1663-70.
  8. http://www.regranex.com
  9. Dahn MS. The role of growth factors in wound management of diabetic foot ulcers. Federal Practitioner 1998; 7: 14-9.
  10. Steed DL, Donohue D, Webster MW, Lindsley L. Effect of extensive debridement and treatment on the healing of diabetic foot ulcers. J Am Coll Surg 1996; 183: 61-4.
uppADA ’99 Insulin resistance - its etiological role and
importance for the progress of type 2 diabetes

From lecture by professor Leif Groop, Malmö

Prof Leif Groop stressed that there is a heterogenity of the genes for type 2 diabetes and the scientific groups around the world are now intensively searching for candidate genes in order to define the disease better and find a better treatment in the long run.
    - The Bothnia Study in Finland now consists of 1.350 type 2 families with 8.000 family members and much results will come out of this gene studies. In the next 5 yrs there will be at least 5-10 susceptability genes found for type 2 diabetes world wide.
    - The enviromental factors are also important for demasking the disease in patients with increased risk.
    - Type 2 and the metabolic syndrome consists of around 85% but in the type 2 group there is new defined groups of patients, MODY, LADA (develops slowly as the car ’Lada’), MIN and MIDD - if we look continuously after GAD antibodies when we have an adult with diabetes we will find 10% of the new type 2diabetics’ with antibodies who then are late coming type 1 diabetes. MODY is not extreme rare.
    - Body fat distribution in 1st degrree relatives to patients with type 2 diabetes have a higher waist hip ratio even if their BMI is normal (in all studies!); this is a relevant finding and if look at the individual prospective we will find that the person develops higher and higher WHR the older the person is. The energy expenditure in 1st degree relatives to type 2 diabetes shows slow metabolic rate, a factor which shows a predisposition for a weight gain.

The metabolic syndrome (WHO)
    This syndrome was first described 1923 called the hyperglykemi-hypertoni-hyperuricemi syndrome. WHO considered the definition and the diagnosis in 1998. 65% of the type 2 diabetic will have the metabolic syndrome besides their diabetes and for IGT the risk in the future, if no change in life style and so on, is 45%. The syndrome demonstrates a population with extreme high risk for complications, 5 times increased risk for myocardial infarction; that’s why WHO will use this definition, showing a very poor prognosis for the patients in order to get the physicians to intervene - and it was not invented because of the industrical drug companies wanting a new area for their drugs’
    - Much earlier drug intervention is an issue which is very interesting and the definition now allows for new trials for comparisons of the new drygs, insulin sensitizers and new on-demand drugs separate from the older long acting sulphonylureas.
    - When a person have insulin resistance according to WHO then the insulin sensitivity is decreased 40% in the golden clamp studies. When the blood glucose is over 9 mmol/L then the first phase insulin secretion goes down to zero, and there is no endogenous insulin secretion - meaning insulin resistance with too little insulin secretion from the pancreas.

    The definition of insulin resistance is a signal for intervention actively, and a real challenge.
    - In the old time the survival genes of energy for our ancestors gave them possiblities for surviving long time of fasting - in modern society there is no advantage of this, and the weight will increase especially in the abdominal region, and then the the insulin resistance develops;great risks for cardiovascular disease.

In summary
   Defects in the 1st degree memebers of patients with type 2 diabetes;
* increased abdominal fat
* decreased metabolic rate
* skeletal muscle insulin resistance
* impaired glycogen synthesis in the muscles
* in subgroups impaired beta-cell function.

When searching for insulin resistance genes it is to look for candidate genes, i.e. glycogen synthase, or random gene search, but still remembering that the type 2 diabetes is a polygenic contribution, looking for genes for
* beta3 adrenergic receptor,
* hormone sensitive lipase
* lipoprotein lipase
* IRS 1 (insulin receptor substrat 1)
* glycogen synthase
* HSP 70
* intrauterine growth factor This list could be much longer and in the future we will have more informations; how much it each will be important depends on the specific population

Small contributions of variance in several genes will have impact on the phenotype, being unmasked by enviromental triggers like overeating and too much remote control. Pharmogenetic drugs like beta3 receptor agonists will have potential impact in the future.

Red har gjort referatet.


uppADA ’99 Alternative treatments popular among diabetics

More than 30% of diabetic patients are taking alternative therapies, Canadian researchers reported
at the 59th Scientific Sessions of the American Diabetes Association.


   Dr. Edmond A. Ryan and colleagues at the University of Alberta in Edmonton surveyed 502 diabetics and 201 control individuals to determine their use of prescribed medications, over-the counter (OTC) supplements, and alternative medications. Over-the-counter supplements were defined as iron, folic acid, vitamins A, B, C, D, K, E and calcium. All other therapies that were not prescribed were defined as alternative medications. Demographics of control and diabetic groups were generally similar, although control patients were mostly women. Overall, 78% of diabetic patients and 63% of controls took prescribed medications, 44% of diabetics and 51% of controls took standard OTC supplements and 31% of diabetics and 31% of controls were using alternative medicines.

The most common alternative medicines taken by the diabetic subjects were garlic (11.6%), echinacea (8.9%), herbal mixtures (8.5%), chromium (5.8%), and glucosamine sulfate (5.8%). The Alberta team calculated costs based on average prices from five alternative health stores and five area pharmacies. Diabetic patients spent on average $28.51 (Canadian dollars) per month on prescribed medications, $9.98 on OTC supplements, and $13.55 on alternative medicines. -In other words, diabetic patients spent almost as much on OTC medications and alternative medications—approximately $300 per year—as they spent on their prescription medications, Dr. Ryan noted. The study also found that diabetic patients believed that alternative therapies were beneficial but not helping as much as their prescribed medications. Control individuals believed that alternative therapies were as effective as their prescribed medications.

Red

upp
Stents help diabetic patients who require
coronary revascularization


Från 21st European Society of Cardiology, Barcelona Sept -99.

By Jill Stein, Reuters Health

   Stent implantation during revascularization benefits diabetic patients with coronary artery disease, but the benefits do not equal those obtained in nondiabetics, according to data released here at the 21st Congress of the European Society of Cardiology. Dr. Robert Siegel, of Advanced Cardiac Specialists in Phoenix, Arizona, and co-workers compared outcomes after intracoronary stent implantation in 1,031 patients treated at their institution during a recent 3-year period. Of these, 263 were diabetics and 768 were not. The two groups were similar with respect to demographic and angiographic characteristics. Nearly 75% of subjects presented with unstable symptoms.

    Overall, stent implantation was successful in 98% of patients in both groups. The investigators defined procedural success as residual stenosis of less than or equal to 20% with TIMI grade 3 flow. The rate of in-hospital complications, including abrupt vessel closure, myocardial infarction or death, was similarly low in both groups. The favorable early results in diabetics did not hold up over the long term, Dr. Siegel reported. By the 12-month follow-up visit, 5% of nondiabetics and 16% of diabetics had developed in-stent restenosis requiring percutaneous transluminal coronary angioplasty in the target lesion. The rate of event-free survival at 12 months was 77% in the diabetic group compared with 90% in the nondiabetic cohort.

    Deaths from coronary heart disease were more common in diabetics, with deaths occurring in 3.5% of diabetics but in only 1.7% of nondiabetics. ”We have made significant progress but there remains enormous room for improvement,” Dr. Siegel said, adding that investigators need to refine their results using heparin-coated stents and in-stent radiation.

Red

uppBerzelius-symposium: Diet and the metabolic syndrome
Referat från symposiet Diet and the Metabolic Syndrome, ett samarrangemang av Stiftelsen
Svensk Näringsforskning (SNF) och Svenska Läkaresällskapet (Ystad 26-29 augusti).


   Typ 2 diabetes utgör toppen av ett isberg i ett metaboliskt syndrom som utvecklas hos en individ över ett antal decennier. Redan i 30-40 års åldern kan insulinresistens och förhöjda nivåer av av triglycerider efter måltid uppmätas hos prediabetiska individer. Vid diabetesdebuten har hela 40% utvecklat manifestationer av hjärtkärlsjukdom (Figur 1). Symposiet Diet and the Metabolic Syndrome arrangerades för att belysa vad vi vet i dag om betydelsen av kosten för uppkomsten av metabola syndromet, Typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom.

Fetma – en epidemi?
    I stora delar av världen överger människor sin traditionella livsstil och rör sig mot ett mer urbant samhälle. Övervikt är den viktigaste riskfaktorn för metabola syndromet och Typ 2 diabetes, och går hand i hand med den ekonomiska tillväxten. Enligt Dr Jaap Seidell från Nederländerna har vi i Sverige har vi haft en 3-dubblad ökning i förekomsten av fetma från 1973 till dagens nivå. Liknande utveckling ses i alla marknadsekonomier (Europa, USA, Canada, Australien etc.). Även i Latinamerika är fetma relativt vanligt, men mindre så i Asien och Afrika där majoriteten av världens befolkning bor. Dock ökar fetmaförekomsten även där och, väl att märka, ökar risken för Typ 2 diabetes vid en lägre kroppsvikt hos asiater än hos europeer, vilket gör att diabetesförekomsten ökar fortare där än i andra delar av världen. I Namibia och Zimbabwe är prevalensen övervikt (BMI>25 kg/m2) 20-25%. De enda populationerna som lyckas undfly denna epidemi är de som är definierade som både ”rural” (jordbrukare) och ”low income” (fattiga). Ser man till per capita konsumtionen av energi i världen ses en ständigt ökande trend (Tabell 1).

Tabell. 1 Utveckling av energiintaget i världen
Energi/capita i världen

1963
1961
1992
2010 (estimerat)
2300 kcal
2440 kcal
2720 kcal
2900 kcal

Populationer med tillgång till > 2700 kcal/dag.

1969-71
1990-92
2010 (estimerat)
0.145 miljoner
1800 miljoner
2700 miljoner

Predisponerande faktorer för fetma
   Den explosionsartade ökningen av obesitas visar att faktorer i miljön – i huvudsak för stort antal kalorier i förhållande till förbrukning – är en avgörande faktor för obesitasutvecklingen. Man tror dock att fetma till 2/3 delar beror på ärftliga faktorer och till cirka 1/3 på för stort kaloriintag. Ärvda skillnader i ämnesomsättning och fett/kolhydratförbränning (sk. respiratorisk kvot, RQ) förklarar 10% vardera av viktutvecklingen. Vidare är det de personerna som har bukfetma, som har störst risk för metabola syndromet. Enligt nya data från San Antonio Risk Factor Study (Steven M Haffner, Texas) är de faktorer som är starkast associerade till högt fasteinsulin och dyslipidemi i turordning 1) midjemått: 2) BMI och 3) midje/höft kvot.

    – Varje ökning med 15 cm i midjemått innebär fördubblad risk för Typ 2 diabetes. Keith Frayn (Oxford, UK) försökte slå hål på en gammal föreställning genom att föreslå att mängden subkutant, snarare än visceralt, fett är den viktigast faktorn associerad med insulinresistens hos individer med abdominell fetma. Även intaget av fett (uttryckt som % av energin) i kosten verkar vara av betydelse för utvecklingen av fetma, och av bukfetma i synnerhet. Kvinnoundersökningarna i Göteborg visade att ökningen i fettintag från baslinjen till 6 år senare positivt korrelerade med midje/höft kvoten. En metaanlys har visat att för varje sänkning med 1 energi% från fett, erhålls i genomsnitt en viktnedgång på 0.37 kg. Men emedan en lågfettkost verkar vara ett universellt medel att undvika viktuppgång finns det, väl att märka, enskilda individer som tolererar att äta en fettrik kost utan att gå upp i vikt. Det finns sålunda en stark interaktion mellan arv och miljö.

Kost och insulinkänslighet
Även vad gäller Typ 2 diabetes är utvecklingen en fråga om en kollision mellan våra gener och en, i sammanhanget, ovänlig miljö. Övervikt, och i synnerhet bukfetma, är en central riskfaktor för metabola syndromet, men även ende riskfaktorer när man korrigerat för BMI och midje/höft kvot. Eftersom insulinresistens är en nyckelfaktor i utvecklandet av det metabola syndromet och Typ 2 diabetes är det viktigt att definiera vilka enskilda kostfaktorer som kan påverka insulinkänsligheten i gynnsam rikting.

    Fettet i kosten har inte bara betydelse för vikten, utan mycket talar för att kvalitén på fettet kan påverka insulinkänsligheten direkt. Fleromättat fett, i synnerhet så kallade n-3 fettsyror från fisk, verkar som ligand för nukleära transkriptionsfaktorn PPAR. Djurmodeller har visat att intag av n-3 fleromättat fett leder till minskad ackumulering av fett i fettväv, förbättrad insulinkänsligheten och minskad fettsyntes/profileration av adipocyter. Dock är det bristfälligt vad gäller kliniska studier som är av tillbörlig storlek och som direkt mäter insulinkänsligheten hos människa efter olika typer av fett i kosten. I syfte att undersöka fettkvalitén på insulinkänslighet hos friska personer har därför en stor multicenterstudie startats. Studien, som kallas the KANWU study efter de fem städer i vilka den genomförs, kommer att utgöra en hörnsten vad gäller kliniska evidens för betydelsen av fettkvalité och metabola syndromet.

Kolhydratkvalitet
   Kvalitén på kolhydrater är en annan faktor som fått förnyad uppmärksamhet. Idag talar man sällan om enkla och sammansatta kolhydrater, och utan istället om kolhydrater som är snabbt eller långsamt digererbara. – Detta eftersom sammansatta kolhydrater i vissa fall kan ge högre glukos och insulinsvar än glukos. Långsamma kolhydrater har så kallat lågt glykemiskt index och minskar insulinbehovet efter en måltid. Några studier indikerar även att insulinkänsligheten förbättras efter en kost med lågt glykemiskt index. De mest uttalade effekterna av en kost med lågt glykemiskt index är dess gynnsamma effekter på lipidprofilen, i synnerhet de ökade nivåerna av HDL-kolesterol.

Det har också visats att en kost med lågt glykemiskt index normaliserar koagulationsfaktorer hos personer med Typ 2 diabetes. En kost rik på långsamma kolhydrater verkar därmed inverka på många av de faktorer som utgör metabola syndromet, både direkt som effekt på insulinkänsligheten, och ibland utan effekt på insulinkänslighet men med effekt på insulinbehov, lipider och koagulationsfaktorer. En kost med lågt glykemiskt index har också visats vara associerat med sänkt risk för Typ 2 diabetes i prospektiva epidemiologiska studier.

Fibrer
   Fiber i kosten är ytterligare en faktor som visats vara associerad med sänkt risk för såväl Typ 2 diabetes, som hjärtkärlsjukdom. Fibers beskyddande effekt är dock en gåta vad gäller potentiella mekanismer. Källan till fiber är till ca. 75% vetefiber i den västerländska kosten. När isolerade vetefiber testas i kliniska studier finner man inga metabola effekter. Så kallade lösliga fiber, som bl a förekommer i havre, frukt och grönsaker, utgör en mindre del av vårt fiberintag. Dessa har förmågan att sänka absorptionshastigheten av kolhydraterna om de intages i tillräckligt stora mängder i samband med måltiden. Isolerade lösliga fiber har gynnsamma effekter på insulinkänslighet, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, blodtryck och koagulationsfaktorer. Men enligt en ny metaanalys är effekterna negligerbara, LDL-kolesterol undantaget, i de mängder som man normalt kan konsumera. Bilden som utkristalliserar sig är därför att fiber huvudsakligen är av godo om det intages i sin oraffinerade form, dvs. i form av långsamma kolhydrater med lågt glykemisk index, såsom bröd med hela kärnor, bönor, linser och grönsaker. I en sådan kontext är fiberrika livsmedel en viktig faktor för prevention av metabola syndromet.

Kan långsiktiga kostförändringar uppnås?
   Interimresultat från den pågående Finnish Diabetes Prevention Study visar att kost- och motionsråd till personer med nedsatt glukostolerans förbättrar både glukostolerans och kardiovaskulära riskfaktorer, talande för en gynnsam effekt på metabola syndromet. Studier som inriktat sig på antingen viktnedgång eller ökad fysisk aktivitet under längre perioder har även de visat positiva resultat med avseende på metabola riskfaktorer. Michael Lean (Glasgow, UK) raljerade med vår okunskap och otillräcklighet gällande bestående viktnedgång. Ett kardinalfel, enligt Lean, är att inte separera viktnedgångsfasen från den fas som är inriktad på att bibehålla den nya vikten.

    Man ökar progressivt i vikt med åren. En moderat viktnedgång på 6-7 kg är tillräckligt för att öka överlevnaden hos överviktiga – och en viss återhämtning i vikt är normalt given regressionen i vikt över åren. Det är också betydligt mer tröstrikt för personer med övervikt att uppnå ett realistiskt mål, och sedan fokusera på att behålla denna vikt. Det är viktigt att fortsätta uppmuntra och stödja i bibehållningsfasen. Ett sätt att öka chansen till bibehållen vikt är fysisk aktivitet. Effekten i viktnedgångsfasen är måttlig, the Diabetes Prevention Study i USA visade att en ökning i fysisk aktivitet med 700 kcal/vecka medför en viktnedgång på i genomsnitt 1 kg på 3 månader. Detta kan dock vara ett hjälpmedel för att bibehålla en reducerad vikt. Förbränning av i storleksordningen 200 kcal om dagen är också associerat med sänkt risk för hjärtkärlsjukdom.

Strategier för kostförändringar
Vår förståelse för hur kostråd når befolkningen och enskilda individer är oerhört viktig för genomslagskraften. Dessutom är det viktigt för populationsstrategier att industrin är med oss och tillser att utbudet av livsmedel är sådant att det främjar folkhälsan. Jim Mann hade den svåra uppgiften att svara på om långsiktiga kostförändringar kan uppnås. Idag finns inga studier på populationsnivå som kan besvara denna fråga. Däremot finns ett flertal kliniska studier pekande på betydelsen av kostråd inriktas på ”rätt” nivå: – Det är ingen idé att tala om för någon hur de skall göra för att förbättra sina riskfaktorer, om de inte har en tanke på att förändra sina vanor.

Jim Mann var en stark förespråkare för så kallad beteendevetenskaplig teori. En av dessa teorier delar in vår handlingsberedskap i 5 olika nivåer:
1. Precontemplation – Har inga tankar på att ändra vanor
2. Contemplation – Funderar på att ändra vanor under de kommande 6 månaderna
3. Preparation – Handlingsberedskap: Har för avsikt att ändra sina vanor under nästa månad, viss rörelse mot handlande
4. Action – Handlande
5. Maintainance – Bibehållande av nya vanor

    När råden inriktas på den nivå individerna befinner sig uppnås 3 gånger högre måluppfyllnad av de uppsatta livsstilsförändringarna jämfört med när man antar att alla befinner sig på samma nivå.

Metod
En effektiv metod för att uppnå kostförändringar sammanfattades av Annie Anderson som följande (Dundee, UK):
1. Multipla kontakter
2. Information till patienten måste inkorporera beteendevetenskapliga teori
3. Målsättningarna måste vara realistiska
4. Man måste ta i beaktning de sociala omgivningsfaktorerna

Gällande viktnedgång förespråkade Anderson att ett konkret “recept” på energi delas ut. Detta går till så att man räknar ut tillsammans med patienten hur mycket energi som är rimligt, och sedan använder utbyteslistor, så att man i detalj bestämmer tillsammans vilka förändringar man skall göra för att nå det önskade energiintaget. I England har sådana listor tagits fram.

Positiva signaler
Mycket positiva signaler kom också från livsmedelsindustrin som är angelägna om att sälja hälsosamma produkter. I viss utsträckningar har det visats att vissa produkter kan påtagligt förbättras utan att smaken försämras. Bords-margariner med förbättrad fettkalité är ett sådant exempel. Vad avser andra livsmedel är det viktigt att ”nya” traditionella livsmedel tages fram som inte brister i utseende och smak. – Få är de som vill gå tillbaka till den kost våra förfäder haft. I detta avseende kan functional foods, patenterade varor med dokumenterade hälsoeffekter, vara ett sätt för industrin att tillverka livsmedel som är moderna och har hög attraktionskraft. Samtidigt erbjuder detta ett enklare sätt för industrin att få tillbaka pengar som investerats i produkter. Industrin, såväl som statliga verk, har en betydande roll i information om produkter såväl som märkning och utbildning.

Mette Axelsen
Klinisk näringsfysiologi, Med Dr
Lundberglaboratoriet för diabetesforskning
Göteborgs Universitet
E-post mette.axelsen@medicine.gu.seupp


Symposierapport:
Typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom


Symposiet avhölls å Norra Latin, Stockholm 990909-10.
Arrangörer: Svensk Förening för Diabetologi tillsammans med Svensk Förening
för Angiologi, Läkare mot Tobak och Svenska Hypertonisällskapet.
Drygt 250 personer deltog i mötet.1) Diabetes - definitioner, epidemiologi och risker
    Moderatorn docent Stig Attvall introducerade docent Melcher Falkenberg, distriktsläkare vid Kisa VC, som den som har lanserat begreppet DAL, DiabetesAnsvarig Läkare, dvs att det på varje vårdcentral skall finnas en läkare som är huvudansvarig för diabetesvårdens utveckling (se också LT nr 6/99: s.622-3). 1:1 Melcher Falkenberg konstaterade att diabetes typ 2 är ett växande kliniskt problem och visade på diskrepansen mellan stigande förekomst och behandlingsresurser med vidstående bild. - Vi kan fortlöpande förvänta en prevalensökning för diabetes typ 2 med 1% per dekad.

    Närmaste året får vi dock en 10% ökning av våra nuvarande 360.000 diabetiker pga att medvetenheten ökat och framförallt pga att diabetes från i år definieras utifrån ett lägre värde än tidigare, ett upprepat faste-B-Glukos 6.1 mmol/L eller högre, sade Falkenberg och fortsatte: - Jag har försökt visa att det har gått att hålla ”gapet” i bilden slutet via en organísation som är anpassad efter det lokala behovet. Men nu krävs större ansträngningar i Sverige för att klara ökad förekomst och ökad behandlingskomplexitet, eftersom vi också har en legitim multifarmaci bl.a på basis av resultaten från UKPDS. Det krävs förstärkt organisation och klar rollfördelning mellan primärvård, primärkommun och sjukhus. Det räcker inte med enbart fortbildning och kunskap. De nya diagnoskriterierna och uppmärksamheten även i vården på fetmasjukdomen samt aktiv screening ger högre prevalenstal.


Screening för diabetes typ 2 i hemmen
   Melcher Falkenberg menar att det nu är dags att flytta ut opportunistisk screening från vårdcentralerna till hemmiljön hos personer med diabetes typ 2: - Första gradens släktingar (föräldrar och syskon) finns runt patientens blodsockermätare. Att rikta screening mot dessa är en effektiv högriskstrategi då denna målgrupp har ökad risk att insjukna i diabetes typ 2. Detta gäller i synnerhet för fysiskt inaktiva, rökare, överviktiga eller feta personer. Med bukfetma >102 cm hos män och >88 cm hos kvinnor ökar risken ytterligare. Bukomfång mäts med patienten i stående och efter utandning, mitt emellan revbensbågen och höftbenskammen. (Läkartidningen 25/99;3047).

    - Detta arbetssätt förutsätter att patientens egen blodsockermätare har blivit kvalitetssäkrad i samband med besök hos diabetessjuksköterskan. Rekommendationen har varit att om man finner B-glukos >8 hos män och >7,5 hos kvinnor under dagen skall kontakt tas med vårdcentralen. Därvid utföres kontroll av B-glukos fastande med kvalitetssäkrad blodsockermetod. Vi passar också på att kontrollera längd, vikt, BMI, blodfetter och blodtryck för att fånga in flera komponenter i det metabola syndromet.
  
    - I och med att den diagnostiska gränsen för faste-B-glukos sänks från 6.7 till 6.1 torde även screening-gränsen i hemmet kunna flyttas ned på motsvarande sätt. En arbiträr gräns på 7,5 för män och 7 för kvinnor är lätt att komma ihåg.

    - Att utvärdera detta arbetssätt borde vara ett givet forskningsområde för allmänmedicinen. För mig är det uppenbart att vi kommer att hitta våra patienter tidigare och kunna påverka riskprofilen gynnsamt, sade Falkenberg och tog sin egen vårdcentral som exempel:

- Upptagningsområdet i Kisa är drygt 10 000 invånare. Incidensen av diabetes typ 2 ligger mellan 30 och 40 nya fall per år. Under första halvåret i år har detta antal redan uppnåtts som ett resultat av uppmaning till screening i hemmiljö, nya diagnoskriterier och att många feta personer aktivt sökt oss för att få stöd i viktminskning. Kontroll av faste-B-glukos i denna riskgrupp har likaså resulterat i tidigarelagd diagnos.

NDR
   1:2 Anders Nilsson, Helsingborg är en eldsjäl bakom Nationellt Diabetesregister som tillkom för fyra år sedan och nu med närmare 40.000 patienter registrerade är världens största diabetesregister. Varje diabetesmottagning på sjukhus, barnklinik och vårdcentral kan årligen för varje patient rapportera ca 15 parametrar på papper eller diskett, varefter en sammanställning görs. Kvalitetsregister lokalt, regionalt och nationellt ger unika möjligheter att följa upp vården. Nationella Diabetesregistret förutsätter en lokalt kvalitetsansvarig kollega på varje vårdenhet. Göran Blohmé är som ordförande i SFD ansvarig för registret och Anders Nilsson är handläggare.

    Registret är godkänt av Datainspektionen för registrering av personnummer etc. Det finns också en patientinformation för direkt kommunikation med patienten. Att fylla i blanketten tar knappt två minuter. I det nya registret för 1998 finns lipidsänkande behandling (ja eller nej) med, liksom incipient nefropati = mikroalbuminuri (ja eller nej) men inte de kvantitativa värdena. Den centrala sammanställningen möjliggör jämförelser lokalt i förhållande till riket med samma statistikfunktioner och grafikprogram som finns lokalt. Den nya registreringsdisketten har underlättat användningen och kan bli till god hjälp i den vardagliga diabetesvården, ett redskap för kvalitetsförbättring på mottagningen.

    På sikt behövs inte längre centrala utskick av registerdata, utan varje mottagning kan få data för riksgenomsnitt via Internet, vilket ger betydligt snabbare återkoppling än via post. Utdata finns redan tillgängliga utan lösenord på Internet: www.ldc.lu.se/ndr/ Av registret framgår att endast var femte svensk diabetiker uppfyller kravet på blodtryck högst 140/85. Här finns mycket att göra. Vi kan också se att ju längre patienterna haft sin diabetes, kost-, tablett-, insulin- och kombinationsbehandlad, ju högre är HbA1c.
    I diskussionen anfördes att UKPDS-data på 1 mmol högre B-Glukos vart fjärde år visar att diabetes typ 2 är en progressiv sjukdom. Genom optimering (från tablettbehandling via antidiabetikakombinationer till konstaterat insulinbehov hos alla typ 2-diabetiker samt högre insulindoser) bör vi kunna vidmakthålla god metabol kontroll även efter mångårig diabetes. Jämförelser av tre års utdata i Nationella Diabetesregistret visar att medel-HbA1c för riket sjunkit år från år, viket antyder att professionen redan anammat UKPDS-resultaten. Anders Nilssons presentation väckte stort intresse och entusiasm kring försök att inför år 2000 få med de flesta av landets mottagningar för att ytterligare öka validiteten i utdata.

1:3 Stig Attvall om Riskbedömning av diabetes:
• 1999 har av diabetesprofessionen utnämnts till Hjärt-Kärl-Diabetes-Året för att markera betydelsen av att fokusera hjärta/kärl-komplikationer vid diabetes. Haffner och medarbetare betonar utifrån sitt material med män 45-65 år den stora riskökningen för kranskärlssjukdom hos individer med typ 2-diabetes och jämställer den med den riskökning man ser hos en icke-diabetiker som fått sin första hjärtinfarkt (N Engl J Med 1998;339:229-234).

• Drygt 70% av patienter med diabetes avlider i en hjärtkärlsjukdom och diabetiker har tre gånger ökad risk att få hjärtinfarkt. Samtidigt är mortaliteten dubbelt så hög efter att en diabetiker fått sin hjärtinfarkt jämfört med icke-diabetiker. Diabetiska menopausala kvinnor har inte samma skydd hormonellt som sina icke-diabetiska medsystrar och har sju gånger större risk för hjärtkärlsjukdom.

• Det finns en relation mellan HbA1c och kardiovaskulär mortaitet, individer med HbA1c under 6% har 1/6 av mortaliteten jämfört med individer med ett HbA1c över 8.9%. Förekomst av mikroalbuminuri fördubblar drygt risken att få hjärtkärlsjukdom och vid proteinuri är risken mer än 30 gånger. MRFIT-studien har definierat att diabetiker redan från början jämfört med icke-diabetiker har en drygt fördubblad risk att avlida i hjärt/kärl-sjukdom. Lägger vi till de klassiska riskfaktorerna: hypertoni, förhöjt kolesterol och rökning, blir den relativa riskökningen för varje riskfaktor 2-3 ggr större för diabetikern. Attvall avslutade med att det finns skäl att prioritera individer med diabetes för att påverka den annars försämrade prognosen kardiovaskulärt. Detta symposium kommer att visa att vi har fått redskapen, att vi har evidensbaserade studier och vi vet hur och vad vi skall göra:

• HbA1c med generellt mål under 6.5%,
• blodtryck 140/85 eller lägre; hos unga typ 1-diabetiker och vid diabetisk nefropati 130/80 eller lägre,
• totalkolesterol under 5.0 och LDL-kolesterol under 3.0 mmol/L
   * screening för mikroalbuminuri och behandling
   * rökslutsdiskussioner och -stöd

upp

2) Diabetes - hypertoni
Moderator: docent Peter Nilsson, MAS presenterade den nyblivne medicinprofessorn i Uppsala, Christian Berne.

   2:1 Christian Berne redovisade de nya blodtrycksrekommendationerna. På de senaste tio åren har målet blivit alltmer ambitiöst och är oftast satt till BT <130-140/85. Denna ambition stöter på problem när det gäller patienter med långvarig sjukdom och med risk för hypotoni och ortostatism. Man måste vara lyhörd för patienter med svimingsbenägenhet. Han tog också upp mekanismer som binder ihop insulinresistens med blodtrycksreglering. Flera studier är gjorda, bl.a en av Christian Berne och Peter Nilsson tillsammans. Om vi använder vanligt mottagningsblodtryck + fasteinsulin så är det dålig koordination dem emellan. Med mer avancerade tekniker Med t.ex 24-timmarsmätning och s.k clamp-teknik ses starkare samband.

24h BT
    2:2 Docent Jan Östergren, KS talade om användbarheten av 24-timmars blodtrycksmätning vid diabetes. Hos diabetiker ser man ofta fenomenet med non-dipping, dvs att blodtrycket inte sjunker under natten som det gör hos normotensiva. Detta förhållande kan tala för organskada, dvs en mer allvarlig kärlsjukdom. Kan man förse patienten med en sådan mätare kan man dels upptäcka detta, dels få kontroll på medelnivå hos blodtrycket under dygnet.

Praktiska råd
   2:3 Peter Nilsson gav till sist praktiska riktlinjer för behandling av hypertoni hos patienter med typ 2 diabetes enligt följande:
Börja med att tillsammans med patienten definiera ett blodtrycksmål, vanligen högst 130-140/85 mm Hg för de patienter som tål detta och ej besväras av ortostatisk hypotension.

• Starta med en tids livsstilsbehandling i form av viktnedgång och kostomläggning, saltrestriktion, ökad motion och rökstopp, ifall blodtrycket inte kräver omedelbar trycksänkning med farmaka.
• Överväg lämplig antihypertensiv medikamentell tilläggsbehandling utifrån faktorer som ålder, organskada, tolerans, kostnader samt vetenskaplig dokumentation. För yngre och medelålders patienter bör metabolt neutrala läkemedel prioriteras.
• Iakttag absoluta eller relativa kontraindikationer för viss behandling, t.ex hög ålder, malignitet eller preparatspecifika överkänslighetsreaktioner (se FASS).
• Prova olika nya vägar att nå blodtrycksmålet; vanligen kräver detta kombinationsbehandling med synergistiskt verkande läkemedel.
• Var beredd att ompröva behandling om denna ej leder till målet; orsaken kan finnas antingen hos läkare (bristande tid och pedagogik), patient (bristande compliance), sjukdomen (biologisk resistens, sekundärhypertoni) eller läkemedlet (doser, duration, effekter, tolerabilitet). • Se alltid blodtrycket som en delkomponent av en multipel riskfaktorbehandling. Kom ihåg att även bedöma och eventuellt behandla övriga
• Optimera behandlingen och ha tätare kontroller vid dålig blodtrycks- och metabol kontroll eller tilltagande (mikro)albuminuri.

upp

3. Diabetes - lipidrubbning
Moderator: professor Christian Berne Uppsala

   3:1 Anders Hamsten, professor och överläkare vid medicinkliniken, Karolinska Sjukhuset, berättade om lipidrubbningar hos typ-2 diabetiker från kardiologens synvinkel. Utgångspunkten är att patienter med typ-2 diabetes har väsentligt förhöjd mortalitet i hjärt/kärl-sjukdom samt att den individuella effekten av olika riskfaktorer för kranskärlsjukdom är mycket högre i denna patientgrupp. Den mest förekommande blodfettsrubbningeni den diabetiska dyslipidemin är hypertriglyceridemimed höga VLDL-värden (Very Low Density Lipoprotein), och låga HDL(High Density Lipoprotein)- värden. LDL(Low Density Lipoprotein)-värden är mycket omdiskuterade enär de flesta epidemiologiska studier visat att patienter med typ-2 diabetes har normala eller lätt förhöjda LDL-fraktioner.

    Detta har starkt ifrågasatts av den stora UKPDS-studien där man rangordnade LDL högsti listan av prediktorer följt av diastoliskt blodtryck, rökvanor, HDL-kolesterol och sockerkontroll i den modell som gjordes av oberoende prediktorer för hjärtinifarkt. Hamsten redogjorde för den sk triglyceridintoleranssyndromet som myntats av den österritiske forskaren JR Patch och som uppkommer vid en störd postalimentär /prandiell fettmetabolism. En sådan störning återfinns hos patienter med diabetes typ-2 och anses ha ett samband med risken för tidig kranskärlsjukdom.

    3:2 Mats Eriksson, docent och överläkare vid Huddinge sjukhus betonade den kraftigt ökande risken som typ-2 diabetiker har att få hjärt/kärl-sjukdom. Den patientgruppen är full av riskfaktorer som vi kan behandla bättre eller sämre, sade Eriksson. Eriksson tyckte det var spännande att LDL-kolesterol till slut föll ut vid UKPDS, vilket har underlättat de terapeutiska möjligheterna. Ett skäl till att man inte har kommit så långt när det gäller diabetes är att det inte har funnits effektiva tryglyceridsänkande läkemedel. Möjligen kan läkarna ha tänkt lite fel när man fokuserade litet för mycket på triglycerider medan detkan vara tillfyllest med statiner som sänker kolesterolet, spekulerade Eriksson som också menade att det står helt klart att statinläkemedel har positiva effekter på lipidrubbningar eller kan förhindra hard end points i form av hjärt/kärl-sjukdom i den här patientgruppen.

4 S- och CARE-studierna visar att LDL-kolesterol kan reduceras, men när man ser resultaten från t.ex Helsinki Heart Study, undrar man om inte även andra faktorer är viktiga, hur stor betydelse LDL-nivåerna har i allmänhet och i synnerhet hos diabetespatienter, sade Eriksson. Det är beklämmande att vi idag inte riktigt vet vilken behandling som är bäst för den här högriskgruppen, då vi vet att addition av riskfaktorer ger en exponentiell riskförhöjning. Mycket talar för att denna högriskgrupp skall ha en polyfarmaceutisk arsenal och att några av patienternaskall ha insulinbehandling. En del studier rekommenderar att man kan ge insulintillskott vid ett isolerat högt TG hos typ-2 diabeiker för att då få ner de mycket höga nivåerna av triglycerider.

    Dessa högriskpatienterbör kontrolleras årligen med avseende pålipidstatus, dvs kolesterol, TG, HDL; fasteglykos, HbA1C; urinstatus; TSH, samt hela njursidan därför att det är känt att just dessa patienterna får njurinsufficiens utöver den lipidrubbning som de redan har. - Perorala antidiabetika har fått ett uppsving i och med UKPDS men jag är kritisk mot sulfonyrurea. Statiner är säkra och påverkar helt klart LDL-kolesterol vilket är bra för de patienter som har ”kolesterolsjuka” medan de patienter som har en ”triglyceridsjuka” kanske bör få fibratbehandling, om man utgår från studier som finns idag. ACE-hämmare och trombyl är också mediciner som kan rekommenderas. Vi måste få grepp om denna högriskpopulation och behandla dem med det som idag står till buds och hoppas på nya data från kliniska studier med jämförelse mellan olika läkemedel istället för med placebo. Ett stort antal studier har visat vikten av motion, viktnedgång och livsstilsförändring i denna patientgrupp, men detta impliceras inte pga ett visst politikerförakt mot våra profession, eftersom Folkhälsoinstitutet inte gjort något i denna fråga och dåhälsoekonomi inte spelar någon roll för denna stora patientgrupp.

LMV ’99
   3:3 Ulf de Faire, professor och överläkare vid Medicinkliniken, Karolinska Sjukhuset, rapporterade från en workshop som nyligen arrangerats av Läkemedelsverket. Det som tillkommit sedan workshop 1995 är CARE, LIPID samt flera primärpreventiva studier. En av nyheterna är att behandlingsmålet är sänkt för totalkolesterol <5mmol/l och LDL-kolesterol <3,0 mmol/l. Detta är en pragmatisk gräns och en rimlig anpassning till internationella guidelines men är mer konservativt än t.ex i USA där LDL <2.8 är riktmärke. En viktig nyhet är att diabetesgruppen har flyttats upp från riskfaktorgruppen till den högsta riskgruppen för hjärt/kärl-sjukdom, dvs att man likställer behandlingen av typ 2-diabetiker med sekundärprevention för individer med genomgången kranskärlsjukdom eller annan arteriosklerotisk åkomma.

    Ytterligare en nyhet är att Läkemedelsverketförsöker trycka på behovet av att redovisa den absoluta riskreduktionen istället för de relativa siffrorna i olika studier. European Task Force har publicerat omvandlingstabeller och internationella tidskrifter kräver numera beräkning av absoluta risksiffror, sade de Faire, som gav exempel på olika absoluta riskbedömningar för ställningsstagande till primärprevention. Behandlingsrekommendationer börjar med livsstilsmodifierande åtgärder som är den allra viktigaste komponenten vid behandling. Stort dokumentationsunderlag finns för behandling av diabetiker med statiner som är förstahandsval genomgående, bortsett från isolerad och uttalad hypertryglyceridemi. Merparten av diabetiker kommer således att bli föremål för statinbehandling samtidigt som vi behöver betydligt mer på fötterna för att skräddarsy behandling för diabetiker. Mycket talar för att den absoluta riskreduktionen hos diabetiker ligger lika högt som för sekundärprevention av patienter med genomgången hjärt/kärl-sjukdom. Vi flyttarsåledes fram behandlingspositioner jämfört med tidigare.

Sammanfattning
   Christian Berne, professor och överläkare vid medicinkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, sammanfattade blocket om lipidrubbning, där han bl.a betonade att evidensbaserad medicin (EBM) inte alltid är rätt term för studier som inte fyller högt ställda kriterier. Behandlingsrekommendationer bygger egentligen på det allra bästa underlaget som föreligger. De nationella riktlinjerna för diabetes och Läkemedelsverket ger samma budskap dvs att typ 2-diabetes jämställs med manifest arteriosklerotisk sjukdom. Berne betonade den s.k 7-70 regeln, dvs att 7% av diabetikerna är behandlade för lipidrubbningar medan 70 % har lipidrubbningar enligt de absolut striktaste kriterierna. Någonstans däremellan bör man hamna och det beror på värderingar och kostnader. Den tidiga identifieringen av högriskindivider som skall behandlas med livsstilsmodifierande faktorer ser Berne som allra viktigast för typ 2- diabetiker. - Förebygg, mät, screena, behandla och registrera,avslutade Berne.

upp

4. State-of-the-art-föreläsning
   Insulinresistens som kärnan i ett kardiovaskulärt risksyndrom Björn Fagerberg, docent och överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, analyserade och benade upp det sk kardiovaskulära risksyndromet, insulinresistenssyndromet eller metabola syndromet i dess många delkomponenter dvsresistens mot insulinmedierat glukosupptag, glukosintolernas eller diabetes; hypertoni; fetma, högt midja-stussmått eller BMI >30, hypertriglyceridemi (TG), lågt HDL-kolesterol, små, täta LDL-partiklar; hypertoni; hypofibrinolys; högt PAI (Plasminogen-aktivator-hämmare); mikroalbuminuri, och postprandiell hyperlipidemi. Delkomponenter som t.ex HDL-kolesterol, serum triglycerider, diastoliskt blodtryck, midje-stuss mått och insulinkänslighetenär inte kategoriska utan normalfördelade och sinsemellan relaterade. - Det är svårt att avgränsa och det är därför mycket svårt att tala om den primära rubbningen, sade Fagerberg.

Arv och/eller miljö?
   Kärnstörning är insulinresistens som är kopplad till den s.k thrifty gene- hypotesen, till vår livsstil, coca-cola-kulturen och frågan är om varje sekundär delkomponent i syndrometär relaterad till insulinresistens som föregår förekomsten av delkomponenterna? Lipiderna är den mest konsistenta delkomponenten - ju lägre insulinkänslighet ju högre triglycerider och desto lägre HDL-kolesterol. LDL-partikelstorlek är nytt. Den arteriosklerotiska processen förmodas vara relaterad till ett stort inflöde av fria fettsyror från splanknikusområdet som cirkulerar länge i blodomloppet. Vår syn på arterioskleros har förändrats under de senaste åren och idag vet vi att sjukdomen är mycket heterogen. En del sträcker sig över många år med fettstrimma, plaquebildning etc.

   TG tycks vara en självständig riskfaktor för hjärt/kärl-sjukdom liksom LDL-partikelstorleken som kan relateras till plaque size, dvs arterioscleros. Hypertoni är den mest omdiskuterade delkomponenten. Hypofibrinolys är en väl etablerad delkomponent. Insulin stimulerar den endotel-relaterade vasodilatationen via NO som spelar en nyckelroll för hela processen. Ett klart samband återfinns mellan mikroalbuminuri och insulinresistens. Pudelns kärna är således om insulinresistens i sig är relaterad till arterioskleros. Fagerberg beskrev olika metoder för att analysera detta samband med bl.a intima media-tjocklek men sambanden står inte kvar i s.k multivariatanalys. Är syndromet förknippat med ökat risk för hjärt/kärl-sjukdom och minskar risken med intervention? Post-hoc-analyser visar att det finns en relation mellan insulinresistens och de olika delkomponenterna i det metabola syndromet i varierande grad. Sambandet med arteriosklerosutvecklingen är svagt och inkonsistent, men vi saknar idag de kritiska studierna, sade Fagerberg, som trots detta är uppmuntrad av de positiva resultaten av interventionerna.

IRS - Definition av Metabola Syndromet enligt WHO 1998
Glukos intolerans, IGT eller diabetes mellitus, och/eller insulin resistans tillsammans med minst 2 av någon av nedan komponenter;
* Insulinresistens mätt under hyperinsulinemiska euglykemiska förhållanden med sk clamp-metod på metabola laboratorium med då glukos upptaget (Rd) är mindre än den lägsta kvartilen för ifrågavarande friska bakgrundsbefolkning
* Förhöjt arteriellt blodtryck 160/90 mm Hg eller mer
* Förhöjda triglycerider 1.7 mmol/L eller mer, och/eller låga HDL-kolesterol 0.9 mmol/L för män eller 1.0 mmol/L för kvinnor eller lägre
* Central obesitas med hos män WHR 0.9 och hos kvinnor 0.85 eller högre och/eller BMI över 30
* Mikroalbuminuri med en urinalbuminutsöndring 20 µg/min (30 mg/L) eller mer. Högt S-urat, koagulationsdisorders, förhöjda PAI-1 har också beskrivits vid det metabola syndromet, men de är inte nödvändiga i sig för att sätta diagnosen Metabola Syndromet
enligt WHO 1998.

upp

5. Diabetes - hjärtpåverkan - tyst ischemi
   Moderator Klas Malmberg, överläkare vid kardiologiska avdelningen, KS, inledde med att presentera epidemiologiska data som visar att prevalensen av diabetes ständigt ökar och snart kommer att fördubblas i världen (från 6 till 12%). Trots att dödligheten i hjärt/kärl-sjukdom gått ner i västvärlden ser man inga effekter hos diabetiker. De har fortsatt stor risk att dö av hjärt/kärl-sjukdom. I ett oselekterat material är ettårsdödligheten i hjärtinfarkt 50% hos diabetiker och risken för att dö i hjärtinfarkt är minst fördubblad hos diabetiker. Enligt Cardiologföreningens nationella register, Risk-HIA, har minst 20% av patienterna diabetes.

Detta är en underskattning, sade Malmberg och sammanfattade riskpanoramat på följande sätt:
Diabetespatienter har flera riskfaktorer för att få hjärt/kärl-sjukdom. De verkar inte kunna svara på ytterligare trauma i sitt hjärta vid en infarkt; de får inte samma kompensatoriska hyperkinesi som icke-diabetiker och har därmed svårare för att bibehålla minutvolymen; de har i medeltal tio slag/minut snabbare hjärtfrekvens än icke-diabetiker, vilket är uttryck för tidig subklinisk störning i vagal tonus; de har ökad trombogenicitet och förhöjd lipidprofil; den starka stress som dessa patienterutsätts för i samband med hjärtinfarkt ökar deras insulinresistens..

   5:1 Karin Schenk-Gustavsson, överläkare vid kardiologiska avdelningen, KS, betonade att i de stora kliniska studierna är högst 15% kvinnor och de analyseras nästan alltid som en subgrupp, sedan studien har genomförts. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för män >45 år och för kvinnor <55 år. Detta innebär att kvinnor i medeltal är tio år yngre i sina kranskärl än män i motsvarande ålder. Det skydd som medieras via östrogen uteblir hos diabetiska kvinnor som därmed får lika hög risk för hjärt/kärl-sjukdom som männen, dvs de tappar tio års skydd. Specifikt kvinnliga riskfaktorer är t.ex tidig menopaus, operation av äggstockar och rökning, sade Schenk-Gustavsson och sammanfattade: Det är främst kvinnor >60 år som får hjärtinfarkt. Kvinnor med diabetes är särskilt utsatta, bl.a eftersom de har helt andra psykosociala faktorer än männen. De får inte samma uppbackning hemifrån; de är oftare rökare och har starka bortträngningsmekanismer som gör det svårare för dem att sköta sin sjukdom. Vi läkare måste bli bättre på att uppmärksamma diabetiska kvinnor i våra studier samt att identifiera och behandla deras specifika riskfaktorer.

Översikt
   5:2 Claes Held, överläkare vid Danderyds sjukhus, fick den svåra uppgiften att ge en översikt avbevisbaserad kardiopreventiv terapi hos diabetiker. Held utgick från att de flesta data bygger på retrospektiva subgruppsanalyser, vilket innebär att man får ”ta resultaten med en nypa salt”. En nyligen publicerad meta-analys bekräftar att betablockad ger större absolut riskminskning för hjärt/kärl-sjukdom hos diabetiker än hos icke-diabetiker. Skillnaden kvarstår vid akut och långtids-behandling. Diabetiker har troligen större nytta av trombolys än icke-diabetiker. ASA minskar risken lika mycket hos diabetiker som hos icke-diabetiker.
    ACE-hämmare är ofta indicerade, inte minst efter den nyligen presenterade HOPE-studien som visade att även patienter som normalt inte står på ACE-hämmare, har uttalat lägre risk för kardiovaskulära endpoints, revaskularisering samt både utveckling av diabetes och diabetesrelaterade komplikationer, sade Held och gav följande behandlingstips: De flesta diabetespatienter bör ha statiner och aggressiv insulinbehandling för bättre metabolism vid akut insjuknande står sig även efter fem års uppföljning. Flerkärlssjuka diabetiker bör hellre behandlas med bypass-kirurgi än med ballongvidgning och mammaria-intern graft är att föredra.

Samverkan
    5:3 Klas Malmberg avslutade med att efterlysa större samverkan över specialistgränserna och mellan läkare i sjukhus och primärvård eftersom det rör sig om en stor grupp diabetiker som i varje fall bör ges samma behandling som icke-diabetiker. Diabetiker skall erbjudas trombolys, beta-blockad, ACE-hämmare och lipidsänkande behandling. Logistiken för gemensamma vårdprogram finns i Sverige till skillnad mot USA. Där har beslut nyligen fattats om en ännu större studie än UKPDS för att på hemmaplan få bevisbaserat underlag för åtgärder som kan minska risken för hjärt/kärl-sjukdom hos diabetiker. Man är nämligen medveten om att den raskt stigande diabetesprevalensen hotar att drastiskt öka samhällets sjukvårdskostnader.

upp

6. Falldiskussion
    Docent Mona Landin-Olsson, Lund var moderator för falldiskussionen, som bedrevs i ett halvdussin samtalsgrupper.

Avslutning
    Göran Blohmé avslutade 2-dagars mötet med sin sumering för diabetesvården:

1. Nya diagnostiska gränser med B-Glukos fastevårde 6.1 mmol/L upprepat en gång och därmed fokuserar Sverige på screening, tidig upptäckt av diabetes och som följd av detta en tidig preventiv behandling
2. 40% av patienter med typ 2 diabetes har retinopati vid diagnos (UKPDS)
3. Nya klassifikationer tydliggör att vi behöver mäta autoimmuna markörer.
4. Det metabola syndromet behöver en egen identitet och vårdprogram, då diagnosen indikerar 5 gånger ökad risk för hjärtdöd, dvs ett imperativ för än mer optimerad behandling
5. Det finns ingen distinkt cut-off-gräns för B-Glukos och kardiovaskulär risk
6. Bästa glukosmetabola kontrollen oberoende av metod
7. Tufft blodtrycksmål med 140/85, hos unga typ 1 diabetiker och vid nefropati (=mikroalbuminuri eller proteinuri) 130/80, kräver efter par års tid kombinationsbehandling med flera antihypertensiva, efter 8 år behöver 1/4 3 eller fler mediciner för sitt blodtryck för att nå målet
8. Tufft lidpidmål, kolesterol 5.0 och LDL-kolesterol 3.0 mmol/L eller lägre, för typ 2 diabetikern, cirka 30% av vård patienter, och detta skall behandlas farmakolgiskt med upptäckt genom screening vartannat år enligt nya riktlinjer från LMV
9. ASA/ ticlid / Plavix® vid hypertoni, även vid normalt blodtryck, och vid kardiovaskulär sjukdom, om ej kontraindicerat
10. Rökslutsansträngning
11. Typ 2 diabetiker skall betraktas som omde redan haft sin första hjärtinfarkt ur riskfaktorsynpunkt med optimerat BT, lipider, HbA1c, mikroalbuinuriscreening och -intervention samt rökslut
12. Intensiv metabol monitorering och behandling vid hjärtinfarkt
13. By-pass-kirurgi framför PTCA
14. Kvalitetsuppföljning genom register och återföring av data. Nationellt Diabetes Register och lokalt Diabetes Register
15 .a. 100% av våra patienter med typ 2 diabetes får intervention för sin hyperglykemi.
      b. 50% kräver optimerad blodtrycksbehandling
      c. 30% behöver lipidbehandling
      d. 20% behöver rökslutshjälp

upp

Red

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan