Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Motion på recept


Av Mai-Lis Hellénius, Stockholm

Det går att ändra motionsvanor och vinsterna är stora
Trots en god vetenskaplig grund för motionens roll i såväl prevention som behandling av stora folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar ställer vi oss ofta frågan: - Finns det belägg för att motionsrådgivning fungerar i klinisk vardag? Svenska studier visar att motionsrådgivning kan vara effektiv och ge många positiva effekter på kardiovaskulära riskfaktorer utan att påverka livskvaliteten negativt. Genom att tillägna oss moderna beteendevetenskapliga principer kan vi bli bättre pedagoger och mer framgångsrika i våra strävanden att hjälpa våra patienter ändra motionsvanor.

    Tidigare artiklar i serien ”Människan i rörelse” i Läkartidningen har handlat om konsekvenser av bristen på motion/fysisk aktivitet i det moderna samhället samt om motionens skyddande effekter. Det är ingen överdrift att idag hävda att den vetenskapliga grunden är god vad gäller motionens roll i såväl prevention som behandlingen av de stora folksjukdomarna hjärtkärlsjukdomar, diabetes typ 2 och övervikt.

Faktaruta 1.
God vetenskaplig grund

 
 - Epidemiologiska studier visar en skyddande effekt av motion vad gäller såväl koronarsjukdom och stroke som diabetes typ 2 (1-5).
 
  - Primärpreventiva studier avseende effekt av motion på insjuknande och död i koronarsjukdom saknas, men sekundärpreventiva     studier visar att motion efter hjärtinfarkt kan reducera risken för återinsjuknande och död med ca 25% (6). En primärpreventiv studie     visar att en ökad motionsdos minskar risken att sjukna i diabetes typ 2 bland friska men glukosintoleranta män och kvinnor (7).
  - Angiografistudier visar att man med livsstilsintervention, fra i form av förbättrade mat och motionsvanor, kan reducera
    LDL- kolesterolnivåerna hos koronarsjuka individer med en retardation av den atherosclerotiska processen i kranskärlen som följd    (8-11).
  - Mekanismer som medierar motionens skyddande effekt är exvis sjunkande triglycerider och stigande

HDL-kolesterolnivåer pga aktivering av lipoproteinlipas, sjunkande blodtryck, reduktion av vikt och bukfetma, förbättrad insulinkänslighet, positiva effekter på både koagulations och fibrinolytiska systemet, samt förbättrat syreutnyttjande i skelettmuskulaturen.

Bristande tilltro

    Trots detta möter man ofta en bristande tilltro på motionens effekter och framförallt en tveksamhet och en uppgivenhet vad gäller vår förmåga att hjälpa våra patienter att ändra motionsvanor. Vi ställer oss frågan - Finns det belägg för att motionsrådgivning verkligen fungerar i klinisk vardag? Än mer tveksamma är vi till att delta i populationsinriktat arbete eller folkhälsoarbetet rörande fysisk aktivitet. De flesta av oss saknar erfarenheter av sådant arbete och än så länge rör det sig om enstaka exempel, oftast i projektform, där läkare och forskare arbetat för att befrämja fysisk aktivitet i befolkningen eller grupper av befolkningen.

Faktaruta 2.
Framgångsrik motionsrådgivning

 
   - Fråga om nuvarande och tidigare fysisk aktivitet.
   - Individualisera råden. Ge konkreta enkla tips. - Förklara vilken typ av motion, vilken intensitet, frekvens och duration som krävs för       att uppnå effekter på kardiovaskulära riskfaktorer (se även Faktaruta 3)
   - Prata om varningssignaler och informera om vikten av att starta försiktigt och succesivt öka dosen.
   - Följ upp resultaten.

Svenska studier med uppmuntrande resultat

    I primärvården i Sollentuna kommun norr om Stockholm startade 1988 ett individ och populationsinriktat kardiovaskulärt preventionsprogram (12). Besökare på vårdcentralerna har erbjudits en frivillig riskfaktorundersökning och råd och behandling för att reducera identifierade riskfaktorer har givits. Basen har varit livstilsintervention och mat och motionsvanor, nikotinbruk och stress har varit centrala delar. Deltagarna har erbjudits individuell rådgivning hos läkare eller sköterska, en löpande föreläsningsserie, matlagningskurs hos dietist samt gruppbehandling separat för överviktiga, stressade typ-A individer och rökare.

Remiss till motion
    Läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster på vårdcentralerna i Sollentuna har också haft möjlighet att utfärda remiss till speciellt anpassade motionsgrupper, sk ”friskvårdsgrupper”, i en lokal drottsförenings (Korpen) regi. Det är främst läkarna som utnyttjat möjligheten och de svarar för nästan 90% av remisserna. Resurspersoner från primärvården har fortlöpande bistått med vidareutbildning av motionsledarna för att kunna erbjuda väl anpassad och riskfri motion. Detta samarbete startade 1987 och växte snabbt. Sedan 7-8 år har verksamheten bestått av ca 25 olika grupper med totalt 250-300 deltagare per termin. Att arbetssättet blivit så framgångsrikt beror sannolikt på att otränade ofta överviktiga individer inte trivs i vanliga motionsgymnastikgrupper. De känner sig utanför och orkar inte med. I friskvårdsgrupperna befinner man sig bland likar och har dessutom fått en skriven ordination dvs en remiss. Det finns något nästan ”magiskt” med den av läkaren skrivna remissen eller receptet.

Råd om motion ger effekt
   Uppföljning av 4600 individer som deltagit i preventionsprogrammet i Sollentuna visar efter ca 1år sjunkande kolesterol och triglyceridnivåer samt lägre blodtryck hos män och kvinnor som inledningsvis hade förhöjda nivåer. Hos överviktiga män var vikten väsentligen oförändrad efter 1 år. Detta får ses som en framgång med tanke på att svenska medelålders män idag går upp ca 1-2 kg per år (13). Vikten tenderade att minska hos överviktiga kvinnor. Överlag sågs större reduktioner av riskfaktorer hos kvinnor (14). För att närmare studera effekter av råd om motion och mat har en kontrollerad randomiserad studie bland 158 friska medelålders män med förhöjda kardiovaskulära riskfaktorer genomförts.

    Alla männen utom en man från kontrollgruppen fullföljde studien (motionsråd n 39, kostråd n 40, kost och motionsråd n 39, kontroller n 39). Efter en förhållandevis liten interventionsinsats; råd om motion av läkare vid ett tillfälle och/eller råd om mat av läkare vid ett tillfälle och av dietist vid ett tillfälle, uppnåddes i interventionsgrupperna efter sex månader signifikanta effekter på flera viktiga riskfaktorsystem (13,15,16).
    En ökad motionsdos från i snitt fem till tio motionstillfällen i månaden på fritiden gav en signifikant reduktion av vikt, bukfetma, systoliskt och diastoliskt blodtryck, samt lägre insulinnivåer och högre IGFBP-1 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1) som ett uttryck för ökad insulinkänslighet, tabell I. Allra bäst effekt sågs när råd om både mat och motion gavs. Glädjande nog kvarstod effekten.

    Generellt var följsamheten till motionsråd något bättre än till råd om matvanor (18). Några speciella hinder för att förändra motionsvanor i form av exvis socioekonomiska faktorer, familjesituation, personlighet och tidigare vanor fanns inte, förutom att yngre män och män som hade små barn hemma tenderade att vara något mindre framgångsrika i att ändra motionsvanor. Rökare lyckades lika väl som icke-rökare med att ändra såväl motion som matvanor (19).

Motionsråd till riskindivider försämrar inte livskvaliteten
Ett vanligt argument mot livstilsintervention i primärpreventivt syfte är att det påverkar livskvaliteten negativt. Detta visade sig vid en litteraturgenomgång inte vara studerat tidigare. Männen i kost och motionsstudien deltog därför även i en livskvalitetstudie där olika aspekter av livskvalitet monitorerades med hjälp av två självifyllda formulär; MSE-Profile (Minor Symtoms Evaluation) och SSA-Profile (Subjective Symtoms Assessment) vid start, efter 11/2, 3 och 6 månader. Inga tecken till försämring av den initialt goda livskvaliteten sågs under studiens gång. Snarast sågs i vissa avseenden tecken till förbättrad livskvalitet i interventionsgrupperna (20).

Vägen till framgångsrik motionsrådgivning
    Tid är en bristvara i dagens sjukvård men framgånsrik motionsrådgivning behöver inte ta mycket tid. Det är snarare en fråga om attityder hos vårdgivaren, om förhållningssätt och teknik. Se Faktaruta 2. Det kan vara en framkomlig väg att börja med att fråga om nuvarande och tidigare fysisk aktivitet. Kanske finns något gammalt intresse att återuppta? Individualisera råden och ge konkreta enkla tips. Håll Dig informerad om vad som finns att erbjuda på orten. Kanske finns speciellt lämpliga motionsaktiviteter som Du kan rekommendera. Be Dina medarbetare om hjälp med en inventering. Förklara vilken typ av motion, vilken intensitet och duration som krävs för att uppnå effekter på kardiovaskulära riskfaktorer och förklara att regelbundenheten är viktig. Se Faktaruta 3. Gamla som nya konsensusdokument (21,22) poängterar att det handlar om 1) dynamiskt syrekrävande arbete dvs konditionsträning i form av promenader, cykling, simning, dans, motionsgymnatik och liknande.

Följ upp resultaten
   Sist men inte minst är det viktigt att följa upp resultaten. Ordna en ny tid hos Dig själv eller annan vårdgivare Du samarbetar med. Kontrollera vikten, midjemåttet, blodtrycket, blodsockret, blodfetterna dvs det som skulle behandlas. Ett lämpligt tidsintervall kan vara 6-8 veckor. Oftast har man då hunnit komma igång med träningen/motionerandet och effekter på metabolismen av blodfetter, glukos och insulin samt blodtryck och bukfetma har hunnit infinna sig. Ge möjlighet att ställa frågor som dykt upp. Att inte följa upp resultaten visar indirekt att Du inte tycker att detta var så viktigt trots allt eller att Du egentligen inte tror att individen kommer att lyckas ändra sina vanor.

Vi kan bli bättre pedagoger
Att ge information och att ”säga åt” patienten att ändra sina motionsvanor eller andra levnadsvanor är ett vanligt sätt, men dessvärre inte särskilt effektivt. Åtskilliga studier har visat att kunskaper endast har en begränsad effekt när det gäller att påverka människors levnadsvanor (23,24). Trots detta bedrivs ofta individuell hälsorådgivning som om kunskaper vore avgörande för människors praktiska handlande. Detta synsätt utgår ifrån att människor är rationella. Men det är vi bara i en viss utsträckning. Gapet mellan kunskaper och beteende kan ibland vara stort.

Faktaruta 3.
Rekommendationer om typ av motion, intensitet, frekvens och duration för att uppnå effekter på kardiovaskulära riskfaktorer (21,22)


- Dynamiskt syrekrävande arbete dvs konditionsträning i form av promenader, cykling, simning, dans, motionsgymnatik och    liknande.
- Fysisk aktivitet på submaximal nivå, dvs ca 60-80% av maxpuls.
- Regelbunden motion under minst 30 minuter 2-3 ggr i veckan

Vi kan bli bättre pedagoger och mer framgångsrika i våra försök att hjälpa våra patienter förändra sina motionsvanor. Aktuell beteendevetenskaplig forskning visar att man med ett patientcentrerat förhållningssätt har störst chans att få patienten att ändra sitt beteende (25-30). I en undersökning studerade man sambandet mellan hälsobeteende och läkarens sätt att uppträda (27). Resultaten visade att om läkarna var kontrollerande och styrande nådde patienterna sämre resultat i fråga om sin hälsa, vilket man kunde mäta såväl fysiologiskt (högre diastoliskt blodtryck och sämre glukoskontroll) som beteendemässigt genom patienternas självrapporterade hälsotillstånd.
    Liknande resultat såg man i en studie rörande viktminskning (31).

Viktiga aspekter i ett patientcentrerat förhållningssätt är att ta hänsyn till andras uppfattningar och värderingar och att få fram patientens föreställningar och synpunkter, sk ”health beliefs”, kring sin hälsa och sina levnadsvanor (32,33). I samtal med människor framkommer ofta att man inte vet om man lever imorgon och att det är bättre att leva ett, som man bedömer, kvalitativt bättre men kanske kortare liv. Det är viktigt att locka fram sådana föreställningar.
    Om man visar att man respekterar sådana värderingar kan man lättare ställa frågor om det finns andra sätt att få samma livskvalitet men med mindre risker för hälsan. En annan viktig aspekt i ett patientcentrerat förhållningssätt är att prata om patientens/individens subjektivt upplevda nackdelar och fördelar med sitt beteende, exvis ett stillasittande liv.

    En sammanställning av teoribaserade metoder som bygger på ett flertal internationella studier finns i boken ”Varför gör dom inte som vi säger? Teori och praktik om att påverka människors levnadsvanor” (34).

Viktiga beteendevetenskapliga principer
Här följer några viktiga beteendevetenskapliga principer att försöka följa om man vill bli en bättre pedagog och mer framgångsrik i sitt arbete med att förändra människors motionsvanor.

1. Att ge neutrala faktakunskaper exvis om vilken typ av motion som ger effekter på kardiovaskulära riskfaktorer utan att blanda in egna värderingar. Ta reda på vilka kunskaper patienten har genom att fråga honom, tex: - Vad känner Du till om sambandet mellan motion och hälsa? Om det finns brister i patientens kunskaper, ge konkret och neutral faktainformation enl ovan. Påpeka klart konsekvenserna av bristen på motion/ett stillasittande liv utan att blanda in värderingar.

2. Att fråga efter patientens föreställningar och synpunkter. Exempel på frågor där man kan få fram patientens föreställningar och som stärker den inre motivationen att förändra beteendet är:
    - Känner Du till något om vad ett stillasittande liv innebär för Din hälsa? Frågan ska vara enbart orienterande. Om kunskaper om hälsorisker saknas ska information ges på ett neutralt sätt:
    - Har Du någon gång funderat på att börja motionera? Om frågan ställs på ett neutralt sätt betonar det individens ansvar och eget ställningstagande och visar läkarens respekt för detta.
    - Finns det någonting som skulle kunna få Dig att börja motionera? Avsikten är att stimulera patienten att väga fördelar och nackdelar mot varandra, vilket är en avgörande faktor för att en förändring ska kunna ske. Frågan ska ställas på ett utforskande och intresserat sätt.

3. Att diskutera upplevda fördelar och nackdelar med beteendet. Man kan på ett neutralt men intresserat sätt fråga:
    - Finns det något som är bra med Ditt stillasittande liv/att Du inte motionerar?
    - Är det något som bekymrar Dig med Ditt stillasittande liv? Man kan med fördel använda ett papper där patienten själv skriver ner fördelar och nackdelar med det aktuella beteendet. Dessa resonemang underlättar för patienten att ta ställning till sitt eget beteende. Det positiva och det negativa blir mer tydligt.

Vad ska diskussionen om levnadsvanor syfta till?
   Om syftet med det enskilda och kanske första samtalet är att få patienten att snabbt och radikalt ändra sina vanor, kommer man - som de flesta erfarit - ofta att misslyckas. Ett sådant förhållningssätt är ineffektivt eftersom man själv bestämt för patienten och försöker få honom eller henne att bete sig på ett i förväg bestämt sätt. Om man istället har som målsättning att underlätta för patienten att ta ställning till sina levnadsvanor, så kan man ”lyckas” med i stort sett alla sådana samtal och dessutom är det det effektivaste sättet att få människor att förändra sina vanor.

    Från Läkartidningen augusti 1999.
Publiceras med tillstånd av LT och författaren.

Mai-Lis Hellénius, docent
Institutionen för Medicin
Kliniken för Akut och Kardiovaskulär Medicin
Karolinska sjukhuset
Stockholm

Elisabeth Arborelius, docent
Centrum för Barn- och Ungdomshälsa
Samhällsmedicin
Stockholms Läns Landsting
Huddinge

Korrespondens till Mai-Lis Hellénius
Centrum för klinisk hjärtkärlforskning N5:00 Karolinska sjukhuset
17176 Stockholm
Tel 08 51773396
fax 08 51775855
Mai-Lis Hellenius mlh@divmed.ks.se


Referenser
Referenslista finns på www.diabetolognytt.com Dagens Diabetes.[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan