Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Aktuellt om barndiabetes


Diabetes och nätet
Generösa anslag stöder viktig forskning..
Fråga Johnny


Kungen, Lucia, Stadiongala och Barndiabetesdagen!

Av Johnny Ludvigsson, Linköping Från Sticket, Barndiabetesfondens tidskrift

Barndiabetesfondens 10-årsjubileum har blivit en vitamininjektion.
   Starten med en lyckad Konsert i Linköping den 15 febr följdes av ett entusiastiskt årsmöte för Riksföreningen, i Jönköping.
Deltagare från flera Lokalföreningar samlades redan på förmiddagen och hade sedan givande diskussioner fram till och under eftermiddagens formella årsmöte. Man utbytte tankar, idéer, och det är tydligt att 1999 kommer att medföra extra aktivitet i många lokalföreningar, liksom säkert också i många Lionsklubbar.

    Det finns gott hopp om att ingen mindre än Hans Majestät Konungen kan komma att delta i Barndiabetesfondens firande genom ett besök i Linköping i höst! Förmodligen blir det, i så fall, torsdagen den 7 okt. mitt på dagen (även om vi ännu inte fått bekräftelse), med i så fall efterföljande aktiviteter och konsert på kvällen. Det blir en stor dag då alla företrädare för Barndiabetesfonden och dess föreningar, liksom andra supporters, inte minst Lions, kommer att vara synnerligen välkomna.

    Det kan vara värt en utflykt till Linköping för att fira tillsammans med Kungen! Kungens närvaro är en stor ära och kommer att vara av stor betydelse för Barndiabetesfonden! Trots alltmer intensiv och framgångsrik behandling är diabetes orsak till blindhet i unga år. Lucia är de blindas skyddshelgon. Det är därför naturligt att Lucia sätts i samband med diabetes. I år kommer Sveriges Lucia (arrangör tidningen Året Runt) att uppträda och sjunga till förmån för Barndiabetesfonden och vi hoppas på att Lucia runtom i landet kommer att arrangeras till förmån för Barndiabetesfonden. Insamlingar i samband med röstandet, företagsbesök som Lucia och hennes tärnor gör, liksom konserter kan dra in betydande summor pengar.

    Lokalföreningar, Lions och ni andra som läser detta: Ta kontakt med Lucia-arrangörerna redan nu. Låt Lucia 1999 bli en vacker, stämningsfull högtid till förmån för Barndiabetesfonden och därmed till förmån för tusentals barn och ungdomar med diabetes!

Stadiongala
   Fortfarande i skrivande stund är det inte helt definitivt men sannolikt blir det en gala på Stadion i Stockholm lördagen den 21 augusti! Ett fantastiskt arrangemang med förnämliga artister. Se till att du och dina vänner kan delta i denna folkfest, som arrangerats genom beundransvärda insatser av den ideella stödföreningen Music for Life! Ett beslut fattades vid Barndiabetesfondens Riksförenings årsmöte: att genomföra Barndiabetesdagen lördagen den 4 sept. 1999. Varje lokalförening arrangerar på sitt sätt, men avsikten med dagen är mångfaldig: Sprida information om diabetes hos barn och ungdomar, dra in stöd till Barndiabetesfonden, men gärna också arrangera något lokalt till stöd och uppmuntran för barn och ungdomar med diabetes. Faller det väl ut så kanske det kan bli en årligen återkommande tradition! Ju fler aktiva lokalföreningar, desto större uppmärksamhet. Vi kan glädja oss åt att det nu bildats en 8:e lokalförening, i Norrköping! Mycket välkomna! Och alla ni andra som tänkt men ännu inte kommit till skott: Se till att 1999 blir ett rekordår även i detta avseende. Bilda lokalföreningar runtom i landet!

    Naturligtvis räknar vi med mycket mer än det ovannämnda till förmån för Barndiabetesfonden. Så visst har 10-årsjubiléet inneburit en vitamininjektion för Barndiabetesfonden. Det betyder i sin tur att människors kunskaper om diabetes hos barn och ungdomar ökar, att tillvaron blir lättare för alla med diabetes. Och att forskningen kan bli ännu aktivare.
En gång kommer diabetes att besegras!

Johnny Ludvigsson


upp

Diabetes och nätet
   Sedan några år tillbaks har Barndiabetesfonden haft en egen hemsida på Internet. Hemsidan har fört en något blygsam tillvaro på en tillfällig adress; www.ikp.liu.se/sysan/bdf/barndiab.htm

   Förhoppningsvis kommer vi inom en nära framtid att hitta en bättre placering och därmed en mer lättåtkomlig adress. Redan nu innehåller sidan information rörande vilka som fått forskningsanslag från Barndiabetesfonden.

Det går också bra att bli medlem via hemsidan samt ge pengar till fonden. I framtiden hoppas vi också kunna presentera "Forskare rapporterar" kanske också möjlighet att ställa frågorörande diabetes dvs en variant av "Fråga Johnny" mm. Om det finns någon i läsekretsen som har möjlighet att hjälpa till vore det mycket tacknämligt, desto fortare kommer vi igång. Nedan följer ett axplock av de adresser som innehåller information rörande diabetes. Många av adresserna har i sin tur länkar till fler adresser, närmast i det oändliga.

Svenska adresser:
www.medicallink.se/
Riktar sig främst till personer som arbetar inom vården. Innehåller senaste medicinska nyheter. Länkar till olika specialområden däribland diabetes. Även adresser till olika tidskrifter.

www.diabetolognytt.com
Är en medlemstidning för svensk Förening för Diabetologi.
Här finns mycket att hämta. Debattforum, senaste medicinska nyheter, konferenser som är på gång.
Länkar till många bra hemsidor rörande diabetes.
Barndiabetes har en egen avdelning,
BarnDiabetologNytt som finns på http://www.diabetolognytt.nu/aterkommande/barndiabetes.html.
Numera finns även delar av vår tidning ”Sticket” på den här adressen.

www.diabetiker.com
Kallas även för DiabetesGuiden och är ett oberoende forum för människor med diabetes. Innehåller debattforum, sökmöjlighet, länkar till andra adresser samt självklart information rörande diabetes.

www.piara.com
Här kan man bl.a anmäla sig till e-mailkedjor för barnfamiljer och tonåringar som handlar om diabetes. Många bra tips förmedlas mellan familjerna. Även länkar till sådant som kan roa barn samt hjälp hur man gör en egen hemsida! På hemsidan finns också läsvärda delar av den diabetesbok som är skriven av barnläkare Ragnar Hanås vid barnkliniken i Uddevalla.

www.diabetes.se
Är Svenska Diabetesförbundets hemsida. En stor hemsida med mycket information rörande diabetes, olika lokalföreningar, forskning, fonder, länkar mm

www.skoldestam.com/diabetes
En ”sajt” om barn och ungdomsdiabetes. En av dem som står bakom hemsidan har själv diabetes. Innehåller goda råd om känningar, god mat mm. Allt med bakgrundsmusik.

www.ikp.liu.se/sysan/sarinfsw.htm
En ”flygsimulator” för diabetes. Innebär att man letar sig fram till hur insulin, mat och motion samverkar i den egna kroppen vid behandling av diabetes. En hemsida väl värt ett besök.

www.sos.se/mars/
Socialstyrelsens information till människor med diabetes. Innehåller en stor mängd fakta. Dessutom möjlighet att själv söka vidare på frågor rörande diabetes eller sjukvård i allmänhet.

Internationella adresser:
www.childrenwithdiabetes.com
Här finns de senaste nyheterna. Möjlighet att skaffa ‰brevvänner‰ runt om i världen. Fråga diabetesteam. Information om diabetesläger mm. Läsa om andra barn med diabetes. Sidan är dock amerikaniserad och grundar sig på amerikanska förhållanden.

www.idi.org.au
Kallar sig också internationella diabetes nät hemsidan. Australien är hemlandet. En sida som vänder sig till människor med diabetes, vänner till människor med diabetes, doktorer och forskare.

www.diabetes.org/ada/livdia.asp
Är amerikanska diabetesförbundets hemsida. Innehåller det mesta rörande diabetes.

www.jdfcure.com/info-pub.htm
JDF (Juvenile Diabetes Fundation) International bildades 1970 av föräldrar till barn med diabetes med målet att finna en bot för sjukdomen. Detta är därför en hemsida som koncentrerar sig på forskning rörande barn-och ungdomsdiabetes.

Ulf Samuelsson, redaktör

upp

Generösa anslag stöder viktig forskning i kampen
mot en av våra vanligaste folksjukdomar

   I föregående nummer av Sticket redovisades samtliga forskningsanslag, utom fyra, som beviljats medel från Barndiabetesfonden. Vi återkommer nu och beskriver dessa 4 projekt. Om kärlkomplikationerna vid diabetes kan förebyggas och behandlas blir konsekvenserna av diabetessjukdomen ej så allvarliga även om det inte finns något bot för själva sjukdomen.

Hans Arnqvist
   Överläkare Hans Arnqvist har från Barndiabetesfonden erhållit 30 000 kronor för en studie rörande kärlväggens metabolism och diabetes. Det finns starka skäl att anta att skador på kärlväggen orsakas av en rubbad ämnesomsättning och tillväxt hos kärlväggens egna celler. Studien avser att kartlägga hur vissa celler i kärlväggen påverkas av insulin och diabetessjukdomen.

Anna Gunnarsson
   Fil.mag Anna Gunnarsson som arbetar på pediatriska institutionen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå vill med sin studie “Genetic determinants in the development of diabetic nephopathy” hitta genetiska (ärftliga) faktorer som kan ha betydelse för vilka personer med diabetes som drabbas av njurskador. Två grupper av patienter kommer att undersökas. Ena gruppen består av vuxna personer som haft insulinberoende diabetes minst 10 år. Den andra gruppen tas ur barndiabetesregistret och alla som haft sjukdomen mer än 5 år erbjuds deltagande. Barndiabetesfonden bidrar med 30 000 kronor.

Maria Karlsson
    Barndiabetesfonden har beviljat Maria Karlsson som är doktorand vid Universitetssjukhuset i Linköping 60 000 kronor för studien “Betydelsen av antigen-specifik cellmedierad immunitet för utvecklingen av insulinberoende diabetes”. Hon avser med sin studie belysa några av de faktorer som har betydelse för nedbrytningen av de insulinproducerande cellerna. Barn som nyligen insjuknat i diabetes samt personer som löper stor risk att utveckla sjukdomen följs med regelbunden provtagning av framför allt olika immunologiska markörer. Förhoppningen är att studien kan bidra med kunskap till försöken att förebygga diabetes eller att rädda de insulinproducerande celler som finns kvar vid själva sjukdomsdebuten.

Aija Shtauvere
    De Baltiska länderna har ett betydligt lägre insjuknande av diabetes hos barn jämfört med Sverige. Både ärftliga som miljömässiga orsaker till denna skillnad är möjliga. Med sin undersökning “Mechanism of protection in Latvian IDDM” vill doktor Aija Shtauvere vid Karolinska sjukhuset i Stockholm studera olika genetiska markörer av betydelse för diabetssjukdomen och om dessa markörer förekommer i olika frekvens hos befolkningen i Sverige jämfört med befolkningen i Litauen. Möjligheten av att BCG-vaccinering kan ha en skyddande effekt kommer också att belysas. Barndiabetesfonden bidrar med 40 000 kronor.

Ulf Samuelsson, Redaktör

upp

Fråga Johnny
Hej!
   Det har skrivits flera gånger om man kanske skulle kunna förebygga diabetes och nyligen var det ju ett inslag i Aktuellt, TV1, om ett vaccin. Hur långt har man kommit? Finns det en chans att vi kan vaccinera vårt andra barn som ännu inte har fått diabetes?

“Orolig Mamma”


Svar:
   Tack för din fråga! Du har alldeles rätt att det varit en hel del tal om möjligheter att förebygga diabetes under senare år.
Genom att ta blodprov och analysera förekomsten av s. k. autoantikroppar riktade emot de insulinproducerande cellerna så kan man någorlunda väl förutsäga vilka som har hög risk att utveckla diabetes, åtminstone bland syskon och unga föräldrar i familjer där ett barn redan har diabetes. Sådana högriskindivider deltar nu i olika studier där man försöker förebygga diabetes, ex med hjälp av ett B-vitamin (Nikotinamid) eller med hjälp av insulininjektioner.

    I det TV-inslag du nämner så intervjuades bl.a. professor Åke Lernmark, för övrigt ledamot i Barndiabetesfondens vetenskapliga råd, angående ett vaccin framställt av GlutaminsyreDecarboxylas (GAD), ett ämne som frisätts i ökad omfattning vid diabetes och som vi vet kroppens immunförsvar reagerar emot med antikroppsbildning. (Jag skrev lite om detta redan i förra numret av Sticket). Om GAD sprutas in i ökande mängder skulle man kunna tänka sig att kroppen “vänjer sig” eller blir tolerant, och på så sätt skulle man kunna hoppas att den immunologiska processen som förstör betacellerna dämpas. Men ännu återstår mycket forskning innan vi vågar hoppas alltför mycket.

- Vad gäller ENDIT-studien där Nikotinamid prövas i förebyggande syfte, så har den studien blivit lite mer utdragen än vad som var planerat, så det kommer att dröja än minst ett par år innan vi vet några resultat.

Vänliga hälsningar
Johnny Ludvigsson, Linköping
Ansvarig utgivare
Sticket


upp

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan