Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Recensioner


Women and Diabetes
Recension av boken Women and Diabetes av M Poirier och M Coburn, med undertiteln Life Planning for Health and Wellness. 1997.
Utgiven av American Diabetes Association ADA. Pris Kan beställas on line Av Anne Holmdahl

Boken Women and Diabetes riktar sig som titeln anger till kvinnor med diabetes och det trauma som det innebär på många områden i livet.
Det är en bok som tar upp aspekter på diabetes i livets alla skeden vare sig sjukdomen debuterat tidigt eller sent i livet, som typ ett eller som typ två.

Diabetes - en del av ditt liv, eller är diabetes ditt liv?
Att få eller drabbas av diabetes sätter sina spår i hela personligheten. Livet blir förändrat. Diabetesen blir den ständiga följeslagaren genom livet. Boken tar på ett förträffligt sätt upp olika sätt att reagera och förhålla sig till detta faktum genom fallbeskrivningar i korta sekvenser alltifrån förnekandet till den förlamande oron. Genom sina gedigna kunskaper i ämnet belyser författarna olika syn-och förhållningssätt och dess påverkan på individens totala hälsotillstånd genom livets olika faser.
Genom hela boken ställs läsaren inför en rad frågeställningar, om sitt eget förhållande till sjukdomen och hur man handskas med just den specifika problematiken. Det kan handla om att bilda familj, arbetsförhållanden och relationer till vänner.

Grunden utgörs av frågeställningen: är diabetes en del av ditt liv eller är diabetes ditt liv? Det som inte är så aktuellt för den svenska publiken är den stora ekonomiska börda en livslång sjukdom kan innebära i ett land som USA, där hjälpmedel eller mediciner ännu inte är fria.

Ett självhjälpsverktyg
Boken är ett förnämligt självhjälpsverktyg, när det gäller att på egen hand arbeta sig igenom upplevelsen av att ha fått diagnosen diabetes och längre fram att leva med konsekvenserna.
Den understryker även vikten av att ha öppna och goda relationer till personalen på sin diabetesmottagning för att kunna ställa alla de viktiga frågorna och få hjälp med att hitta nya lösningar på nya problem.

Reflektion
Innehållet är ärligt och förenklar inte verkligheten av att leva med en kronisk sjukdom, men den hjälper läsaren att möjligen börja tänka i nya banor och fundera över vad man gör med sig själv under ens korta stund på jorden. Vad menar vi med god hälsa? Kan man leva maximalt med en kronisk sjukdom? Vad gäller för mig? osv.

Kvinnoperpspektivet
Eftersom boken riktar sig till kvinnor, tar den som röd tråd upp kvinnoperspektivet, som bl a innehåller alla upplevda krav förknippade med att vara kvinna. Det gäller främst kraven vi ställer på oss själva, men även andra människors krav på oss. Hur ärliga är vi mot andra när det gäller att få våra egna behov tillgodosedda?
Vågar vi tala öppet om vår sjukdom eller är vi rädda för att bli åsidosatta på jobbet eller i nära relationer? Är det en skam att ha diabetes?

Boken motsvarar 100 timmars egenterapi hos en terapeut Boken är inte bara en självhjälpsbok beträffande sjukdomen diabetes, den är ett terapeutiskt hjälpmedel som av läsaren, väl genomarbetat, säkert skulle motsvara hundra timmar i egenterapi hos en terapeut. Ärligt genomarbetad ger den läsaren en större insikt om den egna identieten och vad det är som styr vårt förhållningssätt både till oss själva och till den aktuella sjukdomen. Nabigera för att få ut mesta möjliga av livsresan Livet är för kort för att slösas bort i fångenskap av en sjukdom, som faktiskt går att handskas med. Diabetikern har fått en ny livsuppgift - och det är att vara befälhavare över sitt eget liv och försöka navigera så konstfullt och uppfinningsrikt som det bara går för att få ut mesta möjliga av det man möter under livsresan och att ta sig så långt som möjligt under tiden vi fått att disponera.

Det är utmaningen. Ingen har sagt att det är enkelt - men det kan bli mer givande än man anar. Och kom ihåg att det är den som rest som har något att berätta.
En bok som bör läsas av alla!
Boken Women and Diabetes är en bok skriven av och för kvinnor, en bok som jag med emfas även rekommenderar även män att läsa. I synnerhet de män som lever i en relation till en kvinna med diabetes för att få insikter som kan fördjupa relationen ytterligare - men även andra. I en relation är någons sjukdom inte enbart individens, den är ett gemensamt ansvar.

Anne Holmdahl, socionom
Bortom blodsockret

-Om diabetes och psykologi.
Av Lena William-Olsson.
Utgivare Meda Sverige AB,
Box 138
441 22 Göteborg.
59 sidor svartvit text. Utdelas till vÂrdpersonal utan kostnad. Av Gun Näslund, Alingsås.
Bortom blodsockret - vad döljer sig bakom denna spännande titel? Dessa siffror som vi tolkar som hypo-normo-eller hyperglykemi? Jo, människan som bär p den kroniska sjukdomen diabetes.
P skiftens framsida ser vi en bild av sockerbitar staplade ovanpå varandra, krönt av ett hjärta - ett organ som ofta bildligt står för känslan och själen. Författaren Lena William-Olsson, som är psykolog och psykoterapeut med erfarenhet inom diabetesvårlden både som personal och patient, uppmanar oss att se personen med sjukdomen och menar att pedagogik, psykologi och psykoterapi, dessa ”mjuka sidor” har stor betydelse för diabetikers välbefinnande. Författaren skriver: ”Sanningen är ju den att vi alla är så olika och att var och en mÂste söka sina egna svar p sina egna frågor”. Att hjälpa patienten söka denna självkännedom kan vi vårdpersonal med respektfullt bemötande och fördomsfri ton uppmuntra till aktiv egenvård. Enligt Nationella riktlinjer för vård och behandling av patienter med diabetes mellitus, utarbetat av Socialstyrelsen 1996, har alla diabetespatienter rätt till en kvalificerad god psykologisk vård. Detta kan vi alla försöka bidra till om vi tar del av denna skrift. 9 kapitel

Skriften är uppdelad i nio kapitel där flera frågeställningar och problem återkommer i olika textsammanhang.ö I fˆrsta och andra kapitlet beskrivs själva Sjukdomen, Sockersjukan med typ 1och 2, risker och komplikationer. Lite historik och kuriosa (blodigt allvar då det gällde) om egenkontroller och dietråd. Man kan ju idag skratta åt rådet att i fickan eller handväskan förvara en halv banan! Här berörs också hur sjukvårdens långa auktoritära epok plågat diabetikern och att dåligt samvete hör så gott som alltid till livet med diabetes.
Hur sjukdomen trots god skötsel kan slå till med komplikationer och hur känslan av orättvisa och misslyckande härskar även om vi vet att uppkomst av skador inte bara har ett samband med hur man skött sig. Hur diabetikern ofta hemlighåller sjukdomen för att slippa kommentarer.

I kapitel tre tas Nutida rön upp där man nämner att modern forskning och nya mediciner ger en helt annan vardag för diabetiker än tidigare. Att kunskaper är färskvara. Pedagogiken har utvecklats från utdelandet av broschyrer och information, till undervisning där patienten skall klara av att ta eget ansvar.
Här riktas svidande kritik åt outbildad vårdpersonal som gjort större skada än nytta. Där personal försökt vara snäll och inte oförskämd, en flumpedagogik som ställt stora krav p patienten och givit förvirring och förtvivlan i livet med diabetes.
Den snabba utvecklingen och kraven p specialistutbildning i takt med denna betonas.

Psykologi
Behovet av specialiserade psykologer och psykoterapeuter i diabetesvårlden tas upp i nästa kapitel
Psykologi.Oförmåga att sköta behandlingen hos en diabetiker beror inte alltid p bristande kunskap. Det tar tid att tänka om och ändra sina vanor. Här berörs hur viktigt det är hur den nydebuterade blir omhändertagen. Att nyinsjuknade och anhöriga ska ha rätten att känna rädsla, få bli ledsna och chockade av diagnosmeddelandet. Vid rätt initialt omhändertagande kan man undvika senare krisreaktioner. Ansvar beskrivs som centralt i diabetesvården. Ett ständigt testande, prövande och planerande, vara klock-och matstyrd vilket många drömmer om att ta en tids semester ifrån.
Förstår vi som inte har diabetes egentligen denna ständiga ansvarskänsla, som kan dominera vardagen för en del diabetiker?
Här poängteras i texten behovet av specialutbildade psykologers medverkan i diabetesteamet. Psykologer som kan hjälpa patienten att försöka stanna upp inför de förutsättningar som hör till sjukdomen.

Kropp & själ
Under rubriken Kropp, själ och ätstörningar analyserar författaren dagens kroppsfixerade värld alltifrån mode, kosmetik, gymnastik till plastikkirurgi.
Hur vi människor ofta försöker verka vara annorlunda än vi i verkligheten är. Hur vi manipulerar, döljer våra svagheter bara för att ge ett gott intryck både för oss själva och andra. Ett självbedrägeri. Exempelvis en viktkontroll där den magre gärna ser till att gå upp på vågen med skorna p fötterna, nyckelknippa och fet plånbok i fickan medan däremot den överviktige plockar bort alla tänkbara pinaler som går, före han kliver upp och våger sig.

Anorexia och bulemia diabetica beskrivs också i detta kapitel och råd om förhållningssätt ges då svåra ätstörningar ger ett begränsat och kontrollerat vuxenliv. En allvarlig sjukdom som är ganska vanlig hos diabetiker där kontrollen löper som en röd tråd genom behandlingen och kan utlösa ett manipulerande.

Barn
Barn och diabetes berörs i kapitel sex, där ett gott bemötande och omhändertagande av de unga nydebuterade och deras familjer inte nog kan betonas. Det berättas om, oavsett diabetesduration, betydelsen av konkret undervisning ex diabeteskollo, där man tillsammans löser frågor angÂende sprutor, tester, resor , alkohol mm.

Kvinnligt, manligt
Ett kapitel ägnas Kvinnligt, manligt och mänskligt där biologiska skillnader i livet med diabetes beskrivs och under rubriken Närstående tas anhörigas problem och tankar upp.

I nionde kapitlet , kallat Till sist , ställs stora frågor som: är en diabetiker frisk eller sjuk? blandat med vardagliga frågor om skuld och skam. En beskrivning av ett liv med diabetes och en önskan att trots sjukdomen ta tillvara nuet.

Omdöme
Skriften är lättläst och engagerande. Man ska ha tid att läsa de 59 sidorna, reflektera och försöka känna igen känslor och situationer. Författaren har en gedigen teoretisk och klinisk bakrund av diabetes och detta genomsyrar hennes text. Saknar dock illustrationer - tror att detta hade gett mindre kompakt text. Referenslistan är omfattande och ger mersmak till fortsatta studier.

Då författaren i första kapitlet beskiver psykologiska och pedagogiska problem som vårdens svagaste länk är detta en viktig skrift och då folksjukdomen diabetes är Sveriges dyraste diagnos som drar åtta procent av landets sjukvårdskostnaderî kan både mycket lidande och pengar sparas.
Det är svårt att ge råd i punktform hur man hanterar problem i själslivet. Det är mera ett förhållningssätt, olika för olika människor. Detta förmedlar Lena William-Olsson och detta ska vi ta till oss. Jag rekommenderar främst all vårdpersonal i diabetesteamet men även annan personal som träffar diabetiker och varför inte också som patient och anhörig att läsa Bortom blodsockret för att bättre själv förstå och bemöta personer med diabetes.

Gun Näslund
Diabetesssjuksköterska
Diabetesmottagningen
441 96 Alingsås

Boken kan beställas från författaren för 50 kr plus porto. E-postadress:lena.william-olsson@swipnet.se
Fax 08 20 40 16


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan