Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Nationella Diabetesregistret
Rapport & Nyheter


Av Anders Nilsson.
Sammanställningarna för 1997 års registreringar har skickats ut till primärvårdsenheterna i mitten av september och till medicinklinikerna tre veckor senare.

I registret har de första två åren registrerats 37 418 patienter kommande från 220 vård-centraler, 53 medicinkliniker och 11 barnkliniker.
En stor majoritet av enheterna har deltagit bägge åren. Detta är utan tvekan ett bra resultat med tanke på komplexiteten av registret.

Vi får från våra koordinatorer höra många uppskattande synpunkter om utdatarapporterna. De fyller den funktion, som de är avsedda att fylla d.v.s. en bas för den kvalitetsförbättrande diskussionen inom vårdteamet.
Du kan nu själv på Internet bilda Dig en uppfattning om den jämförande statistiken för olika vårdnivåer som de deltagande enheterna får tillsammans med sin egen statistik www.ldc.lu.se/ndr

Även om resultatet är bra, måste vi bli mycket bättre. För att åstadkomma detta har under året ett omfattande arbete lagts och läggs ner på omstrukturering av registret.

”Lokala NDR”
Den viktigaste förändringen är att vi har skapat en programvara för registrering på den enskilda enheten. Enheten behåller alltså sin databas och skickar en kopia av denna vid årets slut till det Nationella registret. Till registerfunktionen har vi adderat statistik och grafikfunktioner för att möjliggöra för enheten att fortlöpande ur sitt regsister ta fram sin egen statistik.

Den jämförande statistiken för respektive vårdnivå hämtas hem via Internet (se ovan). Med detta vinner vi lättillgänglighet och framför allt snabbhet. Ett problem har naturligtvis varit att utdatarapporten först har levererats nio-tio månader efter registreringsåret.
Dessutom har vi adderat sökfunktioner så att enheten ur sin databas kan ta fram en patientgrupp som man själv definierar. Slutligen har vi adderat en sida för enhetens egna variabler. De två sistnämnda funktionerna medför att registret kan fylla en funktion som kontrollinstrument för vårdenheten.

Man kan t.ex. definiera som egen variabel ”genomförd ögonscreening” - ja/ nej. När året är slut kan man göra en sökning på detta under - NEJ och få fram de patienter som har missats.

Basprogramvaran, Fokus‚, har köpts av ett kommersiellt IT-företag. Eftersom registret har en ansträngd ekonomi tvingas vi därför att ta en liten summa för programvaran, 950 kronor.
De enheter som vill fortsätta att registrera på blankett kan göra det. Eftersom detta är både dyrt, tidsödande och en källa till fel är vår förhoppning att antalet blankettregistreringar skall minska.

Nätverksversion av ”Lokala NDR”
Den hittillsvarande programvaran för ”Lokala NDR” har endast funnits för enanvändarfunktion. Orsaken härtill har varit oron för bristande sekretess. Eftersom många journaldatabaser idag ligger i nätverk med adekvat sekretess är denna oro numera inte befogad. Vi håller därför på att göra ”Lokala NDR” nätverksanpassad. Testning av nätverksversionen kommer att ske under senhhösten för leverans fram emot årsskiftet.

Avidentifiering
Personnummer är nödvändigt vid registrering på den enskilda enheten för att undvika dubbelregistrering inom enheten. Däremot har tveksamhet föreleget huruvida identiteten behövs för att undvika dubbelregistrering mellan enheter.
När vi ser i registret på de genomförda två åren finner vi c:a fem procents dubbelregistrering mellan enheter. Styrgruppen menar att denna andel är så liten att det inte i avgörande utsträckning påverkar registrets utfall.

Vi kommer därför i den nya programvaran för ”Lokala NDR” lägga in en avidentifieringsfunktion när man skall göra sin diskettkopia till Nationella Registret. Härvid bibehålles de två första siffrorna (födelseår) och den nionde siffran (kön) medan de övriga ”nollas”.
Detta innebär även att många större enheter kan skicka in utdrag av sina egna register utan patienternas godkännande. Detta kommer att kräva ett omfattande kompatibilitetsarbete, men vi tror att det skall lösas i de flesta fall.

För de enheter som fortsätter att registrera på papper (vilket vi hoppas skall minska) kan motsvarande avidentifiering ske när alla enhetens blanketter har instansats.
Vår förhoppning är att omstruktureringen av registret skall stärka registrets position som ett viktigt instrument för kvalitetsförbättring.

Anders Nilsson
registerhandläggare

Nationella Diabetes Registret
251 87 HELSINGBORG
Fax 042-101689
Email: anders.nilsson@nvs.ltskane.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan