Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Näringslära: Nutrition Guidelines
positively affect patient outcomes


Artikelreferat av Mette Axelsen Göteborg.

The Diabetes Care and Education Dietetic Group (DCE); Nutrition Practice Guidelines for Type 1 Diabetes Mellitus positively affect dietitian practices and patient outcomes. J Am Diet Assoc 1998:98:62-70.

Fördelarna av en förstärkt roll för dietisterna i vårdprocessen beskrevs av dietisterna i DCCT.
Med en förstärkt dietistroll menades en tätare kontakt med övriga diabetesteammedlemmar, aktivt deltagande i blodglukos-monitorering och inställning av insulindoser, och en mer frekvent kontakt mellan dietist och patient. Den förstärkta rollen för dietisterna i DCCT hjälpte patienterna att uppnå de behandlingsmål som senare visade sig vara associerade med reducerad komplikations-förekomst.
DCE
Nyligen har nya “Nutrition Practice Guidelines for Type 1 Diabetes Mellitus”
framarbetats av the Diabetes Care and Education Dietetic Group (DCE), en arbetsgrupp i den the American Dietetic Association (ADA). Dessa har som målsättning en förstärkt roll för dietisten i vårdprocessen.

I syfte att testa effekterna av nutrition practice guidelines genomfördes en fältstudie med dietister från hela USA. En dylik studie har tidigare genomförts med avseende på kostbehandling av typ 2 diabetiker (4-6). Kravet för deltagande i den föreliggande studien var att dietisten varje månad träffar minst 3 patienter med typ 1 diabetes. De inkluderade dietisterna randomiserade till usual care group eller pratice guidelines group och resultaten följdes under en 3-månaders period. Practice guidelines och dess framtagning är beskrivna i (3, 7).

Design
Total behandlades 54 patienter (30 i ususal care group och 24 i practice care group) av 19 dietister (11 ususal care dietister och 8 practice guideline dietister). De flesta dietisterna, 90%, var verksamma vid en “clinic” och resterande 10% huvudsakligen vid ett sjukhus.

Ytterligare dietister deltog men föll bort därför att de misslyckades att rekrytera det fastslagna antalet patienter.
Patienterna var jämförbara i de båda grupperna; en genomsnittlig ålder på 20 år, en diabetesduration på 5 år och HbA1c på ~9%.

Resultat
Trettiotre % av pratice guidlines dietister rapporterade att de ändrade sina rutiner jämfört med före studien (motsvarande “usual care”). Totalt sett under tre-månadersperioden spenderade practice guidlines dietister mer tid med varje patient jämfört med usual care dietister (mean±SD; 108±37 vs 69±32 minuter).

Av detta utgjorde den initiala visiten den största skillnaden (58±14 vs 30±12 minuter). Practice guidelines dietister ägnade sålunda ~60% mer tid med patienterna; Vad ägnades denna tid åt?
Man fann signifikant högre grad av följande aktiviteter hos practice guidelines dietister;

 • Practice guideline dietister spenderande mer tid på “patient assessment” och att diskutera “assessment results”
 • Practice guideline dietister lade större vikt vid att “establishing new goals with patients input for glycemic control”
 • Practice guideline dietister lade större vikt vid “check progress on past goals”, “present information to pa-tient” och “individual counseling”, men mindre vikt vid “weight goals”
 • Practice guideline dietister gav i högre grad “referral of patients to other provider”

  Förbättring i HbA1c observerades hos 53% av usual care patienter, och hos 88% av practice group patienter. Under tremånadersperioden fick practice guidline group patienterna signifikant bättre HbA1c (Mean±SD; -1.00±1.92%) jämfört med usual care group (-0.33±1.04).

  Att diskutera;

 • Kräver en stärkt dietistroll en tätare kontakt med övriga diabetesteam-medlemmar, aktivt deltagande i blod-glukosmonitorering och inställning av insulindoser, och är detta en skillnad jämfört med den traditionella dietistrollen?

  Kan resultaten av denna studie överföras till Sverige?

 • Målsättningen med diabetes behandlingen är en god långsiktig kontroll. Vilken betydelse har denna korttidsstudie långsiktigt? Behålls den initiala förbättringen och kan t.o.m. ytterligare förbättringar bli följden?
 • Data saknas över kostintag; Vilka kostråd blir effekten av practice guidelines? Är innehållet i de generella och individuella kostråd som ges under de 29 extra minuterna av avgörande betydelse för effekten av practice guidelines?

  Mette Axelsen
  klinisk näringsfysiolog
  Lundberglaboratoriet för diabetesforskning, Inst. för invärtesmedicin, SU
  Göteborg

  Referenslista kan fås från http://www.diabetolognytt.nu/update/artiklar1/240.html

  En diabeteskost på sjukhuset
  av dietisten i referensgruppen
  Eva Olausson
  http://www.diabetolognytt.nu/update/artiklar1/241.html

  Red


  [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
  Till Förstasidan