Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Årets Diabetesteam 1998 - Kisa VC
Team Melcher
FalkenbergMarita Nyström Fotterapeut, Melcher Falkenberg Docent Distr läk.
Gunilla Linderberg Dietist, Gunilla Björklund Diabetessjuksköterska

  • Den viktigaste team-medlemmen har varit och är personerna med diabetes mellitus ...
  • Datorstödet har alltmera kommit att framstå som en teammedlem för att säkra en kvalitetsutveckling ...
  • Från att övervikt och fetma tidigare varit ett tabubelagt område talas det idag öppet om detta samt risken att utveckla typ 2 diabetes mellitus ...
  • Kunskapen om förhöjt BMI, risk med ökat bukomfång och högt blodsocker är numera allmänt känt ...
  • Deltagarstyrd problemorienterad undervisning ..

Svensk Förening för Diabetologi SFD har 981002 tillsammans med patientföreningen Svenska Diabetesförbundet, Diabetessjuksköterskeföreningen, Britt Deimert vid Eli Lilly AB efter ansökningar från ett stort antal framgångsrika diabetesteam valt ut Årets Diabetesteam 1998. Prisssumman är 40.000 SEK.

Beskrivning
Deltagarstyrd, problemorienterad undervisning för personer med diabetes. Tertiär-, sekundär- och nu primär-prevention.

Diabetesteam vid Kisa vårdcentral:
Diabetessjuksköterska Gunilla Björklund
Distriktsläkare
Diabetesansvarig läkare DAL
Docent Melcher Falkenberg
Dietist Gunilla Lindeberg
Fotterapeut Marita Nyström

Från gjord ansökan 980831 hämtas följande;
Alltsedan 1978 har vid Vårdcentralen i Kisa ett diabetesteam bestående av distriktsläkare, diabetessjuksköterska, dietist och fotterapeut utgjort motorn i en process där den viktigaste teammedlemmen har varit och är personerna med diabetes. Det är personerna med diabetes som skall stå på piedestalen, när vi nu ser tillbaka på resultaten av ett väl sammanhållet team.
Här är patientundervisning en självklar integrerad del av behandlingen.

Problemorientering
Sedan början av åttiotalet har undervisningen tagit som utgångspunkt patienternas upplevda problem relaterade till sjukdom och behandling -så kallad deltagarstyrd problemorienterad undervisning. Densamma utvecklades tvärvetenskapligt och har utvärderats vetenskapligt. Kunniga och kravinriktade patienter har varit en viktig del i motorn där redovisade självkontrollerna i testböckerna haft mycket stor betydelse.

Tack vare hela diabetesteamets medverkan i datainsamling har vetenskapliga resultat avseende tertiär-, sekundär- och primär-prevention kunnat redovisats. Datorstödet har alltmera kommit att framstå som en teammedlem för att säkra en kvalitetsutveckling.

Resultat Under åttiotalet redovisades 78% reduktion i amputationer och fotterapeuten är nu en självskiven medlem inte bara i Kisa utan sedan ett år på samtliga 41 vårdcentraler i Östergötland.
Mellan de två sjuårsperioderna 1979 - 1985 och 1986 - 1992 minskade antalet sjukhusvårdade personer med diabetes med hjärtinfarkt från 57 till 41 - en minskning med 21% jämfört med 12 % bland personer utan diabetes. Vårdtillfällen under diagnos angina pectoris, ny infarkt eller gammal infarkt minskade från 93 till 51 - en minskning med 45% jämfört med 27% bland personer utan diabetes.

Med hänvisning till uppmaning att screena första gradens släktingar i hemmet av personerna med typ 2 diabetes har med dagens teknik möjliggjort att screening kunnat flyttas ut patientnära. Under åttiotalet visade vi i en screeningstudie per post till samtliga i 50 - 59 års ålder där 76 % deltog att det gick en icke känd på varje känd person med diabetes typ 2. Av personer med typ 2 diabetes under 70 års ålder deltog 99% i ögonbottenscreening.
Bland de som upptäckts i samband med opportunistisk screening vid besök på vårdcentralen hade 15% ögonbottenförändringar. Dessa har kommit tidigt under obeservation samt vid behov till behandling.

Invägning
För ett par år sedan var teamet liksom all personal i primärvårdsområdet aktiva i invägning av befolkningen över 20 års ålder. 91% deltog. Avsikten med viktprojektet var att få klarhet i förekomsten av övervikt och fetma i befolkningen samt förutsättningar för individinriktad primärprevention fokuserad mot individer med hög risk att insjukna med diabetes typ 2: de med ärftlighet med diabetes, övervikt samt bukfetma. 280 högriskindivider identifierades varav 212 genomgick OGTT.

12 personer med diabetes och 70 med IGT upptäcktes. Personerna med IGT är nu föremål för primärpreventiva insatser med motionsråd samt matlagningsgrupper i vårdcentralens träningskök.

Övervikt
Av samtliga invägda visade sig 45% av männen och 32% av kvinnorna vara överviktiga, 12% av männen och 17% av kvinnorna var feta. Befolkningsinriktad primärprevention med informations-och motionskampanjer har genomförts.
Från att övervikt och fetma tidigare varit ett tabubelagt område talas det idag öppet om detta samt risken att utveckla typ 2 diabetes och kunskapen om förhöjt BMI och risk med ökat bukomfång är allmänt känt.

Diabetespatienter
Vid vårdcentralen omhändertas 450 personer med diabetes, varav 40 med diabetes typ 1, och över hundra personer med IGT samt IFG. 99% av personer med typ 2 diabetes från upptagningsområdet får vård vid sin vårdcentral.
Diabetessjuksköterskan, dietisten och fotterapeuten har sedan flera år varit inriktat på att tillvarata patienternas kunskaper och sammanföra dem i grupper. I vårdcentralens träningskök sker matlagning under ledning av dietist. Medlemmar i teamet deltar i gemensam lunch. De senaste åren har verksamheten fokuserats på personer med IGT. Det är idag hos oss en realitet med individinriktad primärprevention fokuserad mot individer med hög risk att insjukna med diabetes typ 2.

Teamets samlokalisation på vårdcentralen, månatliga arbetsluncher, kontinuerlig utveckling av det lokala vårdprogrammet, god kontakt med den primärkommunala sjukvården samt berörda kliniker på intilliggande sjukhus har varit vägledande för teamutveckling på vårdcentraler.
Diabetesansvarig läkare (DAL), finns nu liksom fotterapeuter etablerad vid samtliga vårdcentraler i Östergötland.

Vänskaplig atmosfär
I diabetesteamet råder kollegiala relationer. Till våra kunniga personerna med diabetes intas en konsultativ funktion där regelbunden uppföljning och lättillgänglighet är av största vikt. Diabetesteamet i primärvården som det vid Kisa vårdcentral bedöms vara av stor vikt för att realisera St Vincentdeklarationens mål och det Nationella Riktlinjer för diabetes samt att möta den ökande prevalensen av typ 2 diabetes kopplat till den av WHO påtalade obesitasepididemien

Det är, som poängterats inledningsvis, personerna med diabetes som skall stå på piedestalen, när vi nu ser tillbaka på resultaten och den arbetstillfredsställelse som kan skapas i ett behandlingsteam.

SFD gratulerar Årets Diabetesteam i Kisa till sin framgångsrika verksamhet.
Prisutdelning skedde på SFD-höstmötet i Stockholm 981008.

Red


Pris för Öppenvårdsprojekt inom Diabetes - Anderstorps Vårdcentral, Skellefteå
Årets Pris för Öppenvårdsprojekt inom Diabetes - Pilotprojekt för diabetespatienter vid Anderstorps Vårdcentral, Skellefteå - Att utarbeta en arbetsmetod som tillvaratar, förstärker och regelbundet mäter förändringar som riktas mot målet, för att patienten med egen förmåga skall kunnna göra livsstils-förändringar som påverkar positivt patientens sjukdomsbild och dagliga leverne

Projektet
Diabetessjukdomen sköts till 95% av patienten själv. Behandlingen är i stor utsträckning det sätt på vilket personen med diabetes lever sitt vardagliga liv - hur han/hon äter, rör sig, arbetar och umgås med andra etc. Den ”utbildning” som kan behövas för ”behandlingen” kan därför vara ett stöd i att ändra beteende och levnadsvanor.
Beslut om att ändra levnadsvanor måste fattas av patienten själv. Själva genomförandet kräver alltid mobilisering av egen, inre styrka och egna resurser.

Att handleda patienter i detta ställer helt andra krav på vårdpersonalen än de krav som tidigare ställts i den traditionella hälso- och sjukvården. Att förhålla sig på ett sätt som underlättar för patienten att utveckla och stärka sina egna resurser är något helt annat än att bota eller vårda. Likaså ställer en aktiv och medveten egenvård helt andra krav på patienten än den traditionella passiva patientrollen.
Metod och utvärdering för projektet beskrivs utförligt i ansökan.

Förväntad betydelse
Ett paradigmskifte håller på att ske när det gäller patientsamverkan i vården. Från att ha varit passiv konsument av vård håller patientrollen på att omvandlas till aktiv samarbetspartner. För att kunna möta de krav som nuvarande och kommande patienter kommer att ställa på personal inom hälso- och sjukvård är det angeläget att finna nya arbetsformer för personalen.
Detta pilotprojekt är ett sätt att försöka åstadkomma en sådan ny arbetsform.

Catrin Hällgren projektledare
och Maud Alvin, verksamhetschef

Anderstorpsleden 1
931 56 Skellefteå
tel 0910 77 10 40
fax 0910 77 10 50. Årets Öppenrårds-DiabetesProjekt 10.000 SEK utdelades 981008
Red


Annons - Novo Nordisk inför år 2000 - Annons


Av Anders Damberg, Novo Nordisk.

Den fortsatta satsningen på diabetesvården ökar från Novo Nordisks sida. Som tidigare arbetar företaget på den breda fronten med lokala diabetesdiskussioner i primärvård, dialoger med diabetesteam på kliniknivå , regionala möten för främjandet av kunskapsutbyten mellan specialiteter och dessutom en mängd utbildningar på nationell nivå såsom DIP och Focus.
Som ett led i ett engagemang för fortsatt utveckling inom ramen för endokrinologi har också ett forskningsbidrag utlysts under 1998 på 1500 000 KR . För forskningen som berör diabetes kan det innebära ett tillskott av 500 000 - 1000 000 KR bara under detta år.Ansökningar till årets forskningsbidrag gick ut i juli och granskning har påbörjats. Beslutet kommer att meddelas i Läkartidningen och under Novo Nordisks symposium ”Focus on the B-cell - from mechanisms to treatment” 23/11 dvs dagen innan Riksstämman öppnar.

Framtiden ser alltså tilltalande ut på kunskapsfronten men som marknadsledare inom Diabetes har Novo Nordisk ett särskilt ansvar. Därför kommer en rad satsningar på läkemedel och hjälmedel den närmaste tiden att få en naturlig plats i den diabetesvård som Novo Nordisk gemensamt utvecklar med vårdgivarna. Speciellt kan man peka på ett helt nytt läkemedel för typ 2 diabetiker, NovoNorm, som kan innebära möjligheter att behandla tidigare och framför allt komma åt grundproblemet hos typ 2 patienter -dysfunktionen hos Beta cellen med postprandiella glucostoppat som följd.
Man kan jämföra effektbilden med snabbinsulin med den skillnaden att NovoNorm är ännu snabbare i tillslag och klingar av tidigare.
Av tradition har Novo Nordisk också varit ledande innovatör vad gäller administrationshjälmedel och under våren 1999 kommer följdriktigt ett nytt koncept för att ge patienter en ny chans till att skräddarsy sin egen behandlingsstrategi.
Malmö 98 09 11
Anders Damberg
Novo Nordisk


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan