Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

DAL = Diabetes Ansvarig Läkare


Av Melcher Falkenberg

Bakgrund

På varje vårdcentral bör en resursperson bland läkarna utses av verksamhetschefen.
Denna distriktsläkare följer:

• fortlöpande utvecklingen på diabetesområdet

• utgör stöd för diabetessjuksköterskan, dietisten och fotvårdsspecialisten på den egena vårdcentralen

• DAL är vårdcentralens kontaktperson i vårdkedjan beträffande samordning i diabetesfrågor med de kliniker på sjukhuset som omhändertar personer med diabetes

• DAL är ansvarig för ta emot information till VC avseende diabetesfrågor - t.ex. fortbildning och nya handläggningsrutiner

• DAL ansvarar likaså för rapport till det nationella diabetesregisteret

Diabetologerna på sjukhusen har i och med DAL på vårdcentralerna fått en intresserad kollega att föra dialogen med avseende vårdkedjan, ansvarsfördelning m.m. Alltså en administrativt ansvarig person med diabetesintresse. DAL utgör ett stöd och garanti för att samtliga teammedlemmar får möjlighet att deltaga i fortbildning tillsammans med kollegor på vårdcentraler och sjukhus.

Diabetesjuksköterskan får ett adekvat stöd. Tyvärr hör man allt för ofta att diabetessjuksköterskor, dietister och fotterapeuter inte får stöd av chölen med hänvisning till att han/hon inte har intresse för diabetessjukdomen eller hänvisar till tidsbrist. Av detta skäl kan utvecklingen av diabetesteamet på vårdcentralen hämmas.

Det är alltså inte fråga om att införa en formaliserad subspecialisering, där DAL ska ha ansvar om vården av personerna med diabetes. Visst kan Chöl och DAL vara i personunion.

Samarbete landsting och primärkommun

DAL har en viktig uppgift fördjupa samarbetet mellan landsting och primärkommun. I dialog med medicinansvarig sjuksköterska är det angeläget att värna om att personer boende i primärkommunal regi (servicelägenheter, ålderdomshem och sjukhem) erhåller kompetent medicinskt omhändertagande.

Det är angeläget att personalen i äldreomsorgen bibringas god kunskap om orsaker till och tecken på högt och lågt blodsocker vid tablett- som insulinbehandlad diabetes och att adekvat metodik för blodglukosbestämmning finnes. Dessutom är man förvissa sig om att såväl mathållning som fysisk aktivitet med motionsutbud anpassas till de gamlas förutsättningar. Systematiserad och regelbunden fortbildning av sjukvårdpersonalen bör ges. DAL har här ett stort ansvar.

Primärpreventiv verksamhet

I ett primärpreventivt perspektiv kan DAL i dialog med primärkommunen påtala vikten av skolan lägger grunden till en bra livsstil inför vuxenlivet. Bra mat- och motionsvanor bör uppmuntras. I synnerhet gäller att öka satsningen på skolgymnastiken. Detta förhindrar utveckling av övervikt. Rökfrihet bland skolungdom bör eftersträvas. Båda förhållningssätten minskar risken för utveckling av graviditetsdiabetes och vuxendiabetes.

Chölen på VC utser DAL

I samband med att de Nationella riktlinjerna inarbetas i ett vårdprogram för Östergötland är förslaget att huvudmannen ska uppdra åt chölen eller verksamhetschefen på vårdcentralen att utse en DAL. I samband medpresentationen av denna organisationsmodell för berörda 48 vårdcentraler och resurspersoner på de fyra sjukhusen har DAL på vårdcentralerna vunnit accept fullt ut.

Låt DAL på vårdcentral komma för att stanna och garantera fortsatt kvalitetsutveckling av diabetesvården.

Melcher Falkenberg, Distriktsläkare., Doc, Vårdcentralen, 590 40 Kisa
E-post:
melcher.falkenberg@soc.liu.se

(Se illustrationen på framsidan av Melcher Falkenberg, bearbetad av Pär Samuelsson Red)


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan