Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Ordföranden har ordet

 

Diss

Kära Vänner!

God Fortsättning på det nya året - ett år som jag hoppas skall bli en milstolpe på vägen att infria våra visionära mål för år 2000. Vi har lagt 1997 bakom oss, ett år fyllt av organisatoriska förändringar inom svensk sjukvård, förändringar som förhoppningsvis skall tydliggöra diabetikernas berättigade krav på god och lika vård oberoende av bostadsort och vårdnivå.

Nationella Riktlinjer

Vi har också var och en på sitt håll arbetet med implementeringen av våra gemensamma riktlinjer för diabetesvården. Vårdprogramarbete pågår för fullt ute i landet för att skapa väl fungerande vårdkedjor och därmed ökad såväl effektivitet som kvalitet i vården. Socialstyrelsen och Landstingsförbundet genomför just nu en enkätundersökning för att utvärdera de Nationella Riktlinjerna och det inflytande dessa haft på hälso- och sjukvården i landet. Detta är en uppföljning av de 6 regionala konferenserna som hölls under 1997 och har som syfte att hålla dialogen mellan professionen och beslutsfattarna levande. Genom fokusering på diabetologins profilområden kan vårdens behov tydliggöras.

Nationella Diabetes Registret

Dialogen med beslutsfattarna ställer krav på systematisering och kvalitetsdokumentation. Här kommer
det Nationella Diabetes Registret in som ett viktigt instrument för det lokala kvalitetsutvecklingsarbetet. Alla deltagande enheter på såväl primärvårds- som sjukhusnivå har nu fått sitt patientmaterial i aggregerad form för kalenderår 1995 jämfört med respektive vårdnivå. Redovisningen visar också vilken grad av måluppfyllnad enheten har till exempel beträffande HbA1c, blodtryck och kroppsvikt samt frekvensen rökare i olika åldersgrupper. Insamling av material för kalenderår 1996 pågår för fullt. Senaste datum för att lämna in registrerinade patienter är 30/3.

För att öka kraften i detta kvalitetsinstrument läggs systemet om från och med kalenderåret 1997. Varje enhet erbjuds för en symbolisk avgift en diskett med tillhörande grafik- och statistikprogram som används som ett lokalt register och som således är omedelbart tillgängligt för utskrifter och resultatredovisning. En gång årligen görs en nationell sammanställning för att möjliggöra jämförelser och således utnyttja det goda exemplets makt för att åstadkomma en fortlöpande utveckling av diabetesvården. På detta sätt kommer det Nationella Diabetes Registret att bli en viktig faktor som möjliggör fokusering på diabetologins
bristområden.

DISS 1998 - kostnadsfri analys av autoimmuna markörer

Diabetesincidensstudien i Sverige (DISS) har följt diabetesinsjuknandet i landet i åldersgruppen 15-34 år sedan 1983. På senare tid har studien bland annat fokuserat på problematiken kring klassificering av typ 1/typ 2 diabetes. Redan i denna åldersgrupp finns många typ 2 diabetiker, framförallt i gruppen 30-34 år. Dessutom har många diabetiker med typ 2 insjuknande positiva markörer för autoimmunitet, dvs de är typ 1 diabetiker. För att öka precisionen i klassificeringen och därmed möjliggöra rätt initial behandling inför DISS-gruppen från 980101 åter kostnadsfri analys av autoimmuna markörer för nyinsjuknade diabetiker i åldern 15-34 år. Svar lämnas inom en månad. Samtidigt förenklas registerförfarandet så att registrering och provremiss samordnas på en och samma blankett som sänds till Ö-antikropplaboratoriet, Wallenberglab, MAS. DISS-gruppens regionansvariga svarar som tidigare för det lokala samarbetet med kliniker och vårdcentraler. Information och nya blanketter ska distribueras under januari.

läkemedelsreformen.

Konsensuskonferens

Diabetesvårdens akilleshäl - den diabetiska foten - blir föremål för en konsensuskonferens i MFR och SPRI regi 15-17 april i år. Detta är en betydelsefull markering från såväl profession som centrala
eras under januari.

Vårmöte i Uppsala

Föreningens vårmöte hålls 26-27 mars i Uppsala med fokus på diabetes och hypertoni. Vik dagarna i Din agenda för detta aktuella område inom diabetologin, aktuellt inte minst genom den stundande
organ att den diabetiska foten är ett av diabetologins profilområden som är sorgligt eftersatt och som behöver den fokusering som en konsensuskonferens innebär.

Marshälsningar!
Göran Blohmé
Ordförande


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan