Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

HbA1c: Kort aktuell lägesrapport

Göran Sundkvist ger oss Senast Nytt inom Hba1c. I föregående nummer av Diabetolog Nytt rapporteras om arbetet med att ta fram en ny internationell HbA1c standard, en kalibrator.
Arbetet fortskrider och referensmetoden, mass-spektrometrisk analys av N-terminala peptider på HbA1cs ß-kedja, skall nu valideras i olika laboratorier under det första kvartalet 1997. HPLC metodik, i Sverige MonoS, är därför fortfarande standard, en referens metod. MonoS metoden ger, som tidigare påpekats i Diabetolog Nytt, ger klart lägre HbA1c värden än de man fann i DCCT (BioRad metod) studien. HbA1c enligt mass-spektrometri, MonoS och BioRad korrelerar dock väl men nivåerna skiljer sig åt. HbA1c analyserat med mass-spektrometri ger klart lägre HbA1c värden än BioRad; mass-spektrometri och MonoS ger däremot HbA1c värden på samma nivå. MonoS ger således mer "sanna" HbA1c värden än BioRad metoden. Den nya världskalibratorn kommer att ge HbA1c värden på samma nivå som de aktuella svenska referensvärdena och därför finns det inga skäl att justera upp våra svenska referensvärden, med hjälp av korrektionsfaktor, till DCCT nivån.

En ny metod
Under slutet av hösten har diabetesläkare och diabetessjuksköterskor fått reklam från Nycomed angående en ny snabbmetod för bestämning av HbA1c: NycoCard HbA1c. Metoden, i princip förenklad affinitetskromatografi, är planerad att lanseras under våren 1997. Företaget hade också en monter på Riksstäm-man där metoden presenterades. Jag känner mig något tveksam till den hastiga lanseringen. NycoCard HbA1cs referensmetod är BioRad, dvs DCCT metoden = metoden som ger högre värden än aktuell svensk standard. 32 prover testades med NycoCard HbA1c och med BioRad, men det är oklart hur många prover som kom från diabetespatienter, och visade god korrelation; variationskoef-ficienten mellan testerna var dock hög: 5,1 %. Troligen var analyserna utförda av kvalificerad laboratoriepersonal och ej av personal vid diabetes-mottagning. SEQLA test verkade inte heller vara utförd. Företagets planer angående kvalitetssäkring är oklar. Kvalitetssäkring för NycoCard HbA1c är synnerligen viktig eftersom det gäller en metod att använda vid vanlig mottagning. NycoCard HbA1c kan vara en både intressant och prisvärd nyhet för diabetesvården men frågor kring refe-rensvärden, standardisering och kvalitetssäkring måste klarläggas innan metoden kan användas inom diabetesvården. Eget förslag angående kvalitetssäkring: alla analyssvar, inte minst standardprov, kalibratorprover markeras, sparas i instrumentets minne för senare dokumentation.

Göran Sundkvist,
docent, överläkare,
Endokrinologiska kliniken,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö
goran.sundkvist@mas.lu.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum]
Till Förstasidan