Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Ordföranden har ordet

Kära Vänner!

1996 - ett intensivt år
Svensk Förening för Diabetologi kan med tillfredsställelse se tillbaka på ett intensivt 1996. För framtiden betydelsefulla beslut har fattats. Kommande år utgör skördetid, men även finns det tid för eftertanke och fortsatt kvalitetsutveckling. Vi har visionära mål i sikte - Diabetes år 2 000 - inom våra profilområden retinopati, nefropati, den diabetiska foten samt den kardio- och cerebrovaskulära riskfaktorinterventionen.

Nationella riktlinjer
Socialstyrelsen (SoS) överlämnade 961125 de Nationella Riktlinjerna för vård och behandling av patienter med diabetes mellitus, ett 80sidigt dokument, till Socialdepartementet och Landstingsförbundet efter intensivt arbete i den partsammansatta arbetsgruppen. Dessa riktlinjer består av en bukett dokument omfattande

 • sammanfattning till beslutsfattarna,
 • kliniska riktlinjer på basen av State of the Art till professionen,
 • information till patienter med diabetes,
 • underlag för individuell överenskommelse samt
 • information om kvalitetsuppföljning i form av Nationellt Diabetes Register.
Dessa riktlinjer, som nu även finns på Internet på DiabetologNytts www, utgör grund för lokala och regionala vårdprogram.

Kliniska riktlinjer
De kliniska riktlinjerna speglar dagens diabetesvård och ställer krav på diabetesvårdens organisation och dess kvalitetsuppföljning. Riktlinjerna är en kravspecifikation beträffande minimistandard inom diabetesvården och skall uppdateras årligen.

Information till patienter med diabetes
SoS och Landstingsförbundet har i årets Dagmaröverenskommelse tydligt markerat patientens rätt till information och medinflytande i vården. Detta 21sidiga dokument skall ligga till grund för den individuella vårdöverenskommelsen, som alla diabetiker i landet skall erbjudas. En informerad patient, som inser sina rättigheter men även sina skyldigheter, har större möjligheter att aktivt medverka i vården av sin sjukdom.

Individuell vårdöverenskommelse
SoS har valt att låta de enskilda landstingen själva skapa sina egna individuella vårdöverenskommelser men anger dess struktur och innehåll. Av överenskommelsen skall bland annat framgå

 • ansvarsfördelning,
 • behandlingsmål och
 • kontrollrutiner.
Lokala/regionala vårdprogram samt individuella vårdöverenskommelser är en förutsättning för statens riktade bidrag till landsting för kostnadsfritt insulin och hjälpmedel.

Nationella Diabetes Registret
De nationella riktlinjerna för diabetesvården har som huvudsyfte att kvalitetsutveckla vården i hela landet så att patienter med diabetes får lika god vård oberoende av bostadsort och vårdnivå. Diabetesvården har en utpräglat förebyggande profil, där ett antal screeningprogram skall identifiera individer, som behöver förebyggande behandling och på så sätt minimera till exempel blindhet och behov av aktiv uremivård. Kvalitetsarbetet skall utföras på den enskilda vårdenheten, där ett kvalitetsregister är en nödvändighet för optimal monitorering. Regionala och nationella kvalitetsregister ger ytterligare dimension åt förändringsarbetet. Först genom att se sina egna samlade data i relation till andras fås den extra stimulans till förändringsarbete som behövs. Att bygga upp ett Nationellt Diabetes Register är en gigantisk pedagogisk uppgift, som även kräver stort engagemang lokalt och regionalt. Det är en utpräglad förtroendefråga, där stor öppenhet och patientinflytande krävs för att registrets trovärdighet skall vara garanterad och att sekretess-frågorna alltid beaktas. Ett kvalitetsregister är en dynamisk process,

 • som lever och utvecklas,
 • som vitaliserar vårdkedjan,
 • som fokuserar på vårdens flaskhalsar,
 • som skärper diagnostik och terapi och
 • som möjliggör jämförelser.
Vi gläds att vi idag redan har 20 000 registrerade individer med diabetes i vårt register och att flertalet landsting är representerade.

NADIR 1997
Vid nyåret inleds 1997 års registrering, som således avspeglar händelser under kalanderåret 1996. Registerkoordinatorerna tillhandahåller blanketter och övrig information. 1995 års material bearbetas för närvarande och kommer under våren att presenteras som aggregerade data per vårdgivare för den enskilda vårdgivaren samt i form av officiell statistik per landsting respektive hela landet. Vi avstår däremot i samråd med Svenska Diabetesförbundet från att återrapportera varje vårdgivares enskilda patientdata av sekretesskäl. Vi rekommenderar istället att man på den enskilda mottagningen i fortsättningen använder registersetets kopia till att skapa ett eget lokalt kvalitetsregister. Det Nationella Diabetes Registret (NADIR) ägs av Svensk Förening för Diabetologi, vilket är en garanti för att registerdata hanteras på ett ur sekretssynpunkt säkert sätt.

S:t Vincentarbetet
Svensk diabetologi har ett grundmurat gott internationellt rykte och omvärlden följer med stort intresse vårt kvalitetsarbete med Nationella Riktlinjer och Nationellt Diabetes Register. Jag vill i detta sammanhang tacka Jan Östman för ett mångårigt och hängivet engagemang som Liason person för Sverige i S:t Vincentarbetet. Jan ersätts av Carl-David Agardh, som önskas lycka till i det fortsatta arbetet.

Bred intresseförening!
Svensk Förening för Diabetologi är en bred intresseförening för läkare med olika specialiteter men med det gemensamma intresset diabetes. Vi gläder oss åt ett fortsatt ökat antal medlemmar. Vi vill ytterligare stimulera primärvårdens engagemang genom att utlova gratis medlemsskap under 1997 för de allmänläkare, som hittills inte ansökt om medlemskap. Från 1998 sker sedan debitering av årsavgiften via Läkarförbundets ordinarie utdebitering fyra gånger per år. För att även stimulera annan vårdpersonal med diabetesintresse att engagera sig i diabetesvårdarbetet har vi i år öppnat möjligheten till så kallat associerat medlemskap för icke läkare. Årsagiften 50 kr debiteras separat. Informera gärna Din personal om denna möjlighet att följa diabetesområdet via DiabetologNytt, som ingår i medlemskapet.

God Fortsättning på Det Nya Året!

Göran Blohmé
Ordförande


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum]
Till Förstasidan