Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Redaktören

Kära Läsare!

Välkommen till ett nytt nummer av DiabetologNytt!

Ett samhälle i förändring - diabetesvården vilar på trygg grund!
Det svenska samhället står mitt i stora förändringar. Hälso- och sjukvården är en del av detta. Diabetologisk verksamhet utsätts för lokala och nationella frustrationer. Diabetesvården omfattar 10% av Sveriges totala sjukvårdskostnader. Forskning och teknologiutveckling gör att möjligheter till åtgärder växer för varje dag. Dokumenterad och kostnadseffektiv vård finns vid diabetes. Samtidigt begränsas resurserna. Ordet "besparing" diskuteras, men det är viktigt att istället använda det egentliga ordet som är nedskärning av vård. Diabetologin vilar tryggt på dokumenterad verksamhet. Detta måste ständigt upprepas på alla nivåer och framhållas till de som styr budgettilldel-ning och fördelning. Siffror från distriktsläkare Dan Andersson i Laxå visar på en 60-70% ökning i Sverige av typ 2 diabetes fram till år 2015. En informativ och konstruktiv dialog är viktig med politiker och budgetansvariga. Den ger resultat! Tack Carl-David Agardh och Christian Berne för eminenta insatser som huvudredaktörer för Socialstyrelsens nya flaggskepp Nationella Riktlinjer för diabetes!

Nationella riktlinjer är nyckeln till insulinet.
Det är nu bestämt att insulinet och blodglukosstickorna är gratis. 25 november 1996 var en viktig dag! En stark patientförening tillsammans med professionen underlättade för diabetesvården. I våra samarbeten lokalt och nationellt är Svenska Diabetesförbundets lokalföreningar en resurs att ha med sig. En hel del av dess medlemmar är numera sedan ett par månader dessutom associerade i Svensk Förening för Diabetologi, ungefär som American Diabetes Association, ADA, arbetar. Faxa 08 98 25 55 för att bli själv en diabetesintresserad och stödjande medlem i Svenska Diabetesförbundet - och Du får för 190:- en tidning Diabetes 6 gånger per år med aktuella diabetologiska frågor belysta ur patientperspektivet!

Diabetes och hälsoekonomi
På sid 36 diskuteras Diabetes och Hälsoekonomi. Här framkommer att diabetesvården i Sverige är cost-effective och cost-saving. Prevention genom screening är betydelsefull för att undvika kostsamma sekundärkomplika-tioner längre fram. Drar man ned på diabatesvården i ett kortsiktigt perspektiv kostar detta betydligt mer i förläng-ningen för samhället, den enskilda individen och ger en betydligt försämrad livskvalitet.

10 årsjubileum 1997!
Svensk Förening för Diabetologi har utvecklats under sina 10 år! Antalet medlemmar närmar sig nu 1 000. Du som är senaste halvårets nya medlem hälsas speciellt hjärtligt välkommen. Mer information om Föreningen finns för Dig på flera ställen i tidningen. Titta in på Diabetes Online sid 35 och 61.

Diabetesmöten 1997
Faxar, e-mail, internet och elektroniska tidningar i all ära, de har gjort kommunikationen blixtsnabb, ändå finns ett behov, starkare än någonsin, av samtal och levande möten. För det är där, i mötet mellan människor, som förändring föds och diabetologisk framtid skapas. 30-31 januari kommer ett 1 000-tal diabetesintresserade att samlas i Linköping till DiabetesForum, ett möte under mottot "Bortom blodsocker". Besökarna ska få och dela med sig kunskap, på så sätt stimuleras, utvecklas diabetesvården. Ett av de symposier som har fångat störst förhandsintresserade handlar om vilken typ av pedagogik och kommunikation som krävs vid behandling av en livslång sjukdom som diabetes. Platser finns kvar! Läs diabetessköterskan Regina Wredlings artikel på sid 44 "Omvårdna-den i diabetesvården". 23-25/5 hålls det skandinaviska diabetetesmötet, SSSD, i Göteborg. Ett förmöte, ett JIM-möte, Journal of Internal Medicine, kring diabetes och lipider börjar dagen före. Ett spännande program erbjuds. Nytt för året är att flera sessioner vänder sig till diabetessjuksköterskor. Pogram finns på sista sidan i tidningen. Svensk Förening för Diabetologi firar sitt 10-årsjubileum i Karlstad med höstmöte 8-9/10 med ett omfattande och engagerande program under temat "Samarbete över gränser". Planera redan nu in ett deltagande i Din almanacka.

Internationellt diabetesmöte
Internationella Diabetesfederationen IDF har 20-25/7 sitt möte på nära håll i år, i Helsingfors. "Diabetes Care. Make the dream come true". Detaljer kring aktuella möten finns allra längst bak i tidningen. Flertalet av oss har svårt av ekonomiska skäl delta i alla förekommande möten. Därför kommer på DiabetoFax och DiabetologNytt www Online sammanfattningar. Bevaka därför dessa snabba media och mer INFO finns på sid 35 och 61.

Årets avhandling 1996, årets diabetesteam och resestipendier 970301
Totalt 75 000 kr utdelas under 1997. Se sidan 66-67 för mer INFO. Välkommen med ansökan senast 970301!

Ny klassifikation av sjukdomar
En ny utgåva av Klassifikation av sjukdomar har Svensk Förening för Diabetologi fått på remiss. Utöver "den stora boken" utvecklar nämligen intressesektionerna egna klassifikationsverktyg. Det är i regel en förenklad lathund lätt att ha med i rockfikan, men med viss fördjupningar, ibland försedd med definitioner och kriterier för vissa diagnoser. Detta ökar användar-vänligheten. Endokrinologim och diabetologi finns under kapitel IV. Styrelsen har aktivt medverkat på remiss i diabetologavsnittet. Förslag har även diskuterats på Internet på www DiabetologNytt med många konstruktiva bidrag till styrelsen. Tack! Distriktsläkare Peter Nilsson, Dalby, skriver i detta nummer om de möjligheter som finns i det nya klassifika-tionssystemet.

Samarbetsprojekt kring utbildningsfrågor SFAM-SFD
Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) och Svensk Förening för Diabetologi (SFD) har 1997 tagit initiativ till ett samarbetsprojekt kring kvalitetssäkring av utbildningsfrågor kring diabetes för primär- och sekundärvård, läkare, sköterskor och diabetesteam. Se mer om detta på sid 21 i tidningen.

Edutainment!
Redaktionen vill tacka alla som bidragit med idéer och kommentarer under sista halvåret för att göra Svensk Förening för Diabetologi och DiabetologNytt ännu bättre.
Tack för ett stort antal fina bidrag till DiabetologNytt med en bra bredd. Detta ger en ökad diabetologisk vi-känsla, en ökad kompetens och kunskap. Edutainment är viktigt!
Ökningen av antalet medlemmar visar att vi är på rätt väg. Diabetes år 2 000 närmar sig i dubbel bemärkelse!
Detta nummer är ett dubbelnummer med anledning av 10-årsjubileum för Föreningen. Läs det som intresserar. Återkom gärna, eller använd sökmotorn på DiabetologNytt www Internet. God läsning!

Ett Gott Diabetologiskt År 1997!

Stig Attvall
Redaktör,
vetenskaplig sekreterare


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum]
Till Förstasidan