Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Nytt körkortsintyg


Körkortsfrågor handläggs av respektive länstyrelse i samarbete med Vägverkets Trafikmedicinska Råd med säte i Borlänge.

Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort regleras av Vägverkets Författningssamling VVFS 1996 : 200 med ändring VVFS 1998 : 89.Vägverkets postadress är:78187 Borlänge.

Vägverket har nu givit ut det nya körkortsintyget som skall användas vid ansökan om/omprövning av körkortstillstånd liksom taxiförarlegitimation vid diabetes.

Blanketten är förenklad och framtagen i samråd med bl.a. Svensk Förening för Diabetologi.

Ny blankett
Med den nya blanketten kan behandlande diabetesläkare fylla i alla uppgifter inklusive syndelen under förutsättning att inga synhotande ögonförändringar finns.

Under punkt A anges vad patienten redan har för behörighet samt vad hon/han söker.

Under punkt B anges vissa personuppgifter.

Under punkt C anges när diabetessjukdomen diagnostiserades,vilken behandling (kost,tabletter,insulin )som ges samt om insulin när denna behandling startade.

Under punkt D -som fylls i om patienten har insulin -uttalar du dig om patienten har en ur trafiksäkerhetssynpunkt acceptabel hypoglykemifrekvens och är införstådd med åtgärder för att förebygga och behandla insulinkänningar.Ja eller nej.

Under punkt E uttalar du dig om patientens syn är tillräcklig för sökt körkortsgrupp och att inga synhotande ögonförändringar finns som kräver särskilt ögonläkarintyg.

Under punkt F gör du en bedömning om patienten uppfyller kraven på sökt körkortsgrupp.

Insulinbehandling
   Vid insulinbehandling kan patienten inte få behörighet för grupp 2 eller 3,d.v.s.tung lastbil, buss,tungt släp eller taxiförarlegitimation.Undantag kan göras för tung lastbil om sjukdomen är väl balanserad men körkortet begränsas då att gälla för tung lastbil som inte körs i yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen.

   Har patienten redan C och CE behörighet när behov av insulinbehandling uppstår kan fortsatt innehav medges om särskilda skäl föreligger.Med särskilda skäl menas att sjukdomen är välbalanserad och komplikationsfri samt - vilket är viktigt -att körkortsinnehavaren är beroende av behörig- heten för sin försörjning eller har andra tungt vägande skäl för fort- satt innehav.

    Taxiförarlegitimation eller körkort för buss är således inte tilllåtet vid insulinbehandling enligt de regler som gäller.Dock kan dispens sökas hos Vägverkets Trafikmedicinska råd om man har behörigheten när insulinbehovet uppstår. Dispens kan sökas först efter det att Länstyrelsens beslut om återkallelse vunnit laga kraft.

    Den praxis som utvecklats säger att följande kriterier skall vara uppfyllda:
-typ 2 diabetes med behov av en mindre mängd insulin
-välinställd efter inkörningsperioden med insulin
-väl förtrogen med egenkontroll av blodsocker
-behandlingsföljsamhet
-väl förtrogen med varningstecken på hypoglykemi och motåtgärder
-ej unawareness
-ej alkoholrelaterad sjuklighet
-ingen annan sjuklighet som kan påverka körförmågan.

Förenkling
De nya reglerna för körkortsintyg medför således en förenkling för såväl patient som diabetesläkare med endast ett intyg för flertalet patienter. Detta förutsätter dock att man har fungerande screeningrutiner beträffande ögonbottnar samt syntavla på mottagningen. Krav på speciellt ögonläkarintyg föreligger enbart vid synhotande ögonförändringar av typ proliferativ retinopati och signifikant makulaödem samt vid annan ögonsjukdom av betydelse för körkortsinnehavet.

Göran Blohmé

Ytterligare information Se också Vägverkets information i nummer 4-5/99 av DiabetologNytt,eller online på www.diabetolognytt.com/ detta_nummer/sett_19.html

Red


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan