Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Kongressrapport


Rapport från 33:e års-mötet SSSD i Helsingør 24- 26/4 1998. Av Leif Jansson, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala Universi-tet

Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) är en förening med ca 550 medlemmar i Skandinavien och Baltstaterna. Föreningen är öppen för all diabetesintres-serad sjukvårdspersonal, och har ett årligt möte som kombi-neras med en vetenskaplig kongress.

Föreningen samman-trädde för 33:e gången i Hel-singör i slutet av april 1998, vid ett möte organiserat av Thomas Mandrup-Poulsen med kollegor vid Steno Diabe-tes Center, Gentofte, Dan-mark. Inom parentes kan nämnas att det var i just Hel-singör som föreningen bildades i början på 60-talet.

De cirka 260 registrerade deltagarna, som presenterade ett 60-tal vetenskapliga före-drag och posters, bjöds som vanligt på en mycket välorgani-serad kongress, såväl socialt som vetenskapligt.

För andra året ägnades en speciell session åt omvårdnads-aspekterna på diabetes, med speciell inriktning mot sjukskö-terskor och annan sjukvårds-personal. Enligt samstämmiga uppgifter var detta mycket givande.

Priser
Under mötets första dag delades Knut Lundbæk Award ut till professor Markku Laakso, Kuopio, Finland. Han redogjorde för sina egna under-sökningar om makrovaskulär sjukdom vid NIDDM, och täckte detta komplicerade område på ett, även för en experimentell forskare som jag själv, fascinerande sätt.

Även Novo Nordisk Foundation Lecture, som ersatt det tidigare existerande Jacob E. Poulsen Award, delades ut. Pristagaren professor Johnny Ludvigsson, Linköpings uni-versitet, gav en stimulerande och tankeväckande översikts-föreläsning om "Anna och hennes beta celler". Återigen fick de mer experimentellt verksamma deltagarna en nyttig påminnelse om den kliniska bakgrunden till vår forskning.

Föreningen delar också ut pris till unga forskare (Young Investigators Award). I år fick Markku Lehto, Helsingfors, och Jacob S Petersen, Seattle, presentera sina resultat om MODY i Finland respektive prevalensen av öcellsanti-kroppar hos danska tvillingpar med IDDM.

Översikter
Ett antal översikts-föreläsningar inom aktuella områden av intresse för dia-betologer ingick som vanligt också i kongressen. Bland de ämnen som behandlades var betydelsen av apoptos (pro-grammerad celldöd) för patogenesen vid IDDM (Décio Eizirik, Brüssel) respektive diabetesretinopati (Mara Lorenzi, Boston), den intrauterina och perinatala miljöns betydelse för uppkom-sten av NIDDM (Nick Hales, Cambridge) respektive IDDM (Gisela Dahlquist, Umeå), betydelsen av screening för NIDDM (T.A. Welbom, Australien) samt genetiken vid IDDM (Jörn Nerup, Steno Diabetes Center, Gentofte) och NIDDM (Oluf Pedersen, Steno Diabetes Center, Gentofte). Sammanfattningsvis kan sägas att dessa översikter gav välbalanserade översikter av många kontroversiella ämnes-områden.

Stort forskningsfält
Föredragen och posters i övrigt täckte ett mycket stort område av diabetesforskning, allt från molekylärbiologisk grundforskning till epidemiologiska och psyko-sociala aspekter på diabetes-vård. Kvaliteten på de olika bidragen var som vanligt mycket hög, och den interna-tionella slagkraften hos skandi-navisk diabetesforskning framstod klart.

Det sociala programmet kännetecknades av trevlig samvaro, bl a genom en mot-tagning på Marienlyst slott och en guidning och bankett på Kronborgs slott. Om det sistnämnda kan vi endast citera Hamlet och säga "... and the rest is silence". Jag skulle därför varmt vilja rekommendera all diabetesintresserad sjukvårds-personal att bli medlemmar i föreningen.

1999 - blimedlem i SSSD!
Nästa år kommer års-mötet att organiseras i Åbo, Finland, 6-9 maj under ledning av Dr Olli Simell.

Att bli medlem och komma i åtnjutande av möjlig-heten att deltaga i dessa trevliga kongresser är mycket enkelt: betala in årsavgiften 50 kr till postgiro 547314-5, så kommer information om denna kon-gress att skickas.

Mer information om föreningen kan lämnas av Leif Jansson, Institutionen för medicinsk cellbiologi, BMC, Box 571, 751 23 Uppsala.
Tel.: 018-4714396,
Fax: 018-556401.
Leif.Jansson@medcellbiol.uu.se

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan