Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Ordföranden har ordet

 


Kära Vänner!

Sommaren är här med ljus och värme, som ger ny energi - och föder nya för-hoppningar om snabba fram-steg i kvalitetsutvecklingen av diabetesvården. Vad finns i vår pipeline att fundera över i sommarens hängmatta?

Nationella Riktlinjer
Nationella Riktlinjer för Diabetes revideras för närva-rande och kommer ut på snabbremiss direkt efter EASD mötet i Barcelona i september. Den nya gränsen för diagnos, Faste-B-Glukos 6.1 mmol/L (Faste-P-Glukos 7.0 mmol/L) eller högre, kommer att skrivas in i dokumentet. WHO:s dokumentet kommer att publiceras i julinumret av Diabetic Medicine. Fördröj-ningen av publiceringen av WHO-dokumentet har skapat viss förvirring, men detta är nu ett minne blott. Gränsen Faste-B- Glukos 6.1 mmol/L skall gälla!

Riktlinjerna kommer även att mer tydligt än tidigare fokuseras på betydelsen av pedagogiska instrument för utveckling av patient-utbildningen. Se sid 46!

Nationella Diabetes Registret
Disketten för decentralise-rad datainsamling med sök-funktion, statistik och grafiskt program har väckt stort intresse från landets mottagningar. Du har Din diabetespopulation omedelbart tillgänglig för kvalitetsutveckling och resultat-redovisning. Du kan systemati- sera Din diabetesverksamhet och identifiera/fokusera på problemområden.

Har Du inte redan skaffat programmet så gör det nu!

SDN
Svensk Förening för Diabetologi har genom anslag från Stiftelsen Kunskap och Kompetens fått förtroendet att vidareutveckla ett producent-oberoende Internetbaserat nätverk för kunskapsspridning inom svensk diabetologi -Swedish Diabetology Network (SDN).

Detta blir en utveckling av www DiabetologNytt och ger möjlighet till snabb sprid-ning och interaktion av viktiga händelser inom diabetologins många profilområden med modern teknologi.

En särskild redaktör, Thomas Fritz, Krokum, har tillsats för att kanalisera och utveckla primärvårdens speci-ella frågor. Thomas hälsas varmt välkommen till detta viktiga arbete.

Konsensuskonferens
Den nyligen genomförda konsensuskonferensen om den diabetiska foten är ännu en milstolpe för svensk diabeto-logi. Konsensusutlåtandet fokuserar på förebyggande åtgärder och är ett viktigt pedagogiskt instrument för alla som arbetar för en systematise-ring och kvalitetsutveckling av detta område.

Vår förhoppning är att detta dokument skall betyda lika mycket för diabetes-foten som dokumentet om syn-hotande ögonförändringar betydde för diabetesögat. En eloge till både experter och panel, i synnerhet Jan Apelqvist i Lund. Se sid 6!

600.000 SEK
Stiftelsen för Vetenskap-ligt Arbete inom Diabetologin, som förvaltar överskottet från EASD kongressen i Stockholm 1995, utlyser nu 600.000 SEK för postdoktoral forskning och utveckling inklusive studier vid utländsk institution under 1/2- 1 år.

Min förhoppning är att många känner sig manade att söka, även bland kliniskt verksamma diabetologer som på så sätt kan hämta ny kun-skap inom sitt speciella om-råde. Se sid 45!

Höstmötet i Stockholm Föreningens höstmöte hålls 8 oktober på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm med fokusering på övergången mellan barn- och vuxendiabetologi, dvs fokuse-ring på ungdomar med diabe-tes. Se sid 78 för mer program-information. Vik dagen i Din agenda!

Sommarhälsningar!

Göran Blohmé
Ordförande


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan