Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Förtjänstfulla diabetologiska avhandlingar 1997


Svensk Förening för Diabetologi (SFD) har nöjet att tillkännage att 2 st diabeto-logiska avhandlingar 1997 fått pris som förtjänstfull avhand-ling. 10.000 kr utdelas till var och en med stöd från Boehringer Mannheim. Priset utdelas på höst-mötet i Stockholm 8/10. Karin Hehenberger och Henric Mulec gratuleras!

Karin Hehenberger
Karin Hehenberger arbetar vid Institutionen för Molekylär Medicin, Karolinska Institutet. Avhandlingen har titeln "Cellulära Studier av det Diabetiska Tillståndet med Speciell Inriktning på Sår-läkning". Handledare har varit Kerstin Brismar.

Följande key points har tagits fram från Karins avhand-ling:
 • Det diabetiska tillståndet ger upphov till negativa långtids-effekter, bl.a försämrad sår-läkning
 • Man har använt sig av ett modellsystem, med odlade celler från frisk hud och kro-niska sår hos icke-diabetiska patienter, samt celler från frisk hud och kroniska sår hos diabetespatienter.
 • Fibroblaster från kroniska sår hos diabetespatienter visar nedsatt tillväxt jämfört med icke-diabetiska kontroller, och celler från oskadad hud.
 • För att efterlikna det diabeti-ska tillståndet odlades fibroblaster i högt glukos. Dessa visade minskad tillväxt och oförmåga att positivt stimuleras av tillväxtfaktorer.
 • Efter tillsats av proteinkinas-C inhibitorer, antioxidantia och troglitazone, uteblev den hämmande effekten på tillväx-ten, inducerad av högt glukos.
 • Heparin och andra glukosaminoglykaner, såsom hyaluronsyra, är tillväxt-stimulerande, troligen genom att potentiera effekter av tillväxtfaktorer som basic fibroblast growth factor. * Fibroblaster från diabetiker producerar högre nivåer av laktat än icke-diabetiska celler. Icke-diabetiska celler ökar sin laktatproduktion under förhål-landen av högt glukos. När laktat sättes till normala celler, noterades en minskad tillväxt.
 • Dessa studier talar för att det diabetiska tillståndet i sig, med en ökad anaerob metabolism, en ökad produktion av laktat samt den påvisade tillväxtfakt-orresistensen, kan förklara den försämrade sårläkningen hos människor med diabetes mellitus.

  E-post-adress till Karin:
  Karin.Hehenberger@molmed.ki.se

  Henrik Mulec
  Henrik Mulec har 1997 disputerat vid Njurmedicinska eneheten Medicinska fakulte-ten Göteborgs Universitet med avhandlingen "On the Progres-sion of Diabetic Nephropathy, A clinical study of risk factors in diabetic nephropathy of insulin dependent diabetes mellitus".

  Handledare har varit Staffan Björck. Följande key points har tagits fram från avhandlingen:
 • Studien avser utvärdering av faktorer som leder till progress av etablerad njursjukdom.
 • Njursjukdom är den allvarli- gaste komplikationen till diabetes och är den ledande orsaken till dialys/transplanta-tion i Sverige.
 • Metabol kontroll är en mycket viktig faktor, inte bara vid mikroalbuminuri som tidigare visats utan även vid etablerad diabetesnefropati.
 • Kontroll av hypertoni är också av stor betydelse.
 • Vid god kontroll av hyperglykemi och blodtryck kan försämringstakten närma sig det som ses hos friska individer.
 • Hyperlipidemi kan vara en viktig riskfaktor även för njurfunktionsförlust. Studien talar för en synergistisk effekt mellan glomeruluskapillärt tryck och hyperkolesterolemi.
 • ACE hämmare är effektivare än betablockad för att minska proteinuri och skydda njur-funktion.
 • ACE genotyp som föreslagits vara en progressfaktor har sannolikt underordnad bety-delse jämfört med tryck, metabol kontroll och lipider.
 • Diabetesnefropati är en i högsta grad behandlingsbar sjukdom där passivitet leder till snabb njurfunktionsförlust.

  E-postadress till Henrik:
  henrik.mulec@bor.alvsborg.se


  Vill Du bli medlem i Svensk Förening för Diabetologi?
  - och få DiabetologNytt regelbundet med fem nummer per år? Kostnad 80:- per år. 1998 är avgiftsfritt. Faxa 031 27 00 87 med uppgift om namn, adress och yrke, så blir Du medlem och får DiabetologNytt liksom annan medlemsin-formation om kommande diabetologiska möten

  www DiabetologNytt
  http://www.medicallink.se/medlink/press/DIABETOLOGNYTT Dagens Diabetes = Diabetes Update med daglig uppdatering, Debattforum, och nu också Svenskt Diabetologiskt Nätverk (SDN)! Red

 • [Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
  Till Förstasidan