Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

ANSLAG
för POSTDOKTORAL forskning inom diabetologi och stipendier för diabetesforskning vid utländsk institution


Anslag för postdoktoral forskning inom diabetologi och stipendier för diabetesforskning vid utländsk institution
   Stiftelsen för Vetenskapligt Arbete inom Diabetologi utlyser härmed anslag för diabetes-forskning vid svensk institution och stipendier för diabetesforskning vid utländsk institution.


Forskningsanslag kan sökas som engångsstöd till projekt som bedrives av dispu-terad forskare i avsikt att uppnå docent-kompetens inom klinisk eller preklinisk disciplin med anknytning till diabetes. Medel får utnyttjas till driftskostnader och kongressresor inom projektets ram men ej för tyngre apparatur (> kr 100 000:-), egen lön eller lön till gästforskare. Tillgängligt belopp kr 600 000:- kommer att fördelas på 1-3 anslag. Erhållet anslag kan inte förnyas.

Behörighet
Stipendium kan sökas av disputerad fors-kare som under 6 - 12 månader på heltid önskar ägna sig åt forskning vid utländsk institution. Stipendiesumman, som avser levnadsomkostna-der, kan uppgå till högst kr 25 000:-/mån och utbetalas halvårsvis. Stipendium är avsett att tillträdas tidigast den 1 januari 1999 och senast den 1 juli 1999. Vetenskaplig rapport skall lämnas inom sex månader efter återkomsten till Sverige. Behörig att söka stipendium är den som avlagt doktorsexamen inom preklinisk eller klinisk disciplin vid svensk medicinsk fakultet högst tre år före ansökningstillfället.

Till ansökan skall fogas sedvanlig redogö-relse för pågående och planerad forskning, kostnadsberäkningar och, vid ansökan om stipendium, uppgift om bidrag ur andra källor samt intyg från den utländska värdintstitutionen att stipendiaten tillförsäkras arbetsplats och den utrustning som erfordras för forskningsverksam-heten. Intyg utvisande att arbetsplats kan bere-das även efter stipendiatens hemkomst skall bifogas från prefekt på egen institution Det tilldelade stipendiet är avsett att användas för stipendiatens uppehållskostnader medan kostna-der för resor och försäkringar däremot ej kan täckas. Stiftelsen ansvarar således ej för stipendiatens eventuella kostnader vid sjukdom eller olycksfall under utlandsvistelsen.

Sänd ansökan till
Ansökan insändes i 1 original och 5 kopior till Stiftelsen under nedanstående adress senast den 15 augusti, 1998.

Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas ej.

Beslut angående utdelning beräknas kunna meddelas i början av oktober 1998. Närmare upplysningar kan erhållas från Stiftelsen på nedanstående adress.

Stiftelsen för Vetenskapligt Arbete inom Diabetologi
c/o Docent Christian Berne
Medicinkliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-66 44 19
Fax 018-51 01 33
Christian.Berne@medicin.uas.se

[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan