Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Årets Diabetesteam 2009

Diabetesteamet vid barn och ungdomskliniken i Kalmar har blivit utsett till Årets diabetesteam 2009 i Sverige.

team
Rad ett uppifrån; Laura Österdahl - barnläkare, Camilla Skymbäck - barnsköterska, Mona Israelsson - barnsköterska, Göran Lundström - barnläkare.

Rad två, i mitten: Sonja Berg - barnsjuksköterska, Katarina Wästanfors - sjukhuslärare, Ulrika Gustavsson - förskollärare, Anna Rosell - kurator, Anna Jarås - barnsköterska.

Rad tre, längst fram: Elionore Leisjö - barnsjuksköterska, Christine Torstensson - barnsjuksköterska, Eva Wolke - dietist,

Saknade: Henrik Petersson - barnläkare, Eva Gustavsson - barnsjuksköterska, Elisabeth Gustafsson - barnsjuksköterska och Anna Röcket Tjernberg - barnläkare.

Barnkliniken på Länssjukhuset i Kalmar har varit en av de kliniker med högst medel-HbA1c i landet för en del år sen och de senaste 4-5 åren stått still kring 7.4 varför det känts angeläget att på något sätt förändra vår verksamhet. Vi gick med i landstingets satsning ”var dag lite bättre”, en satsning på olika förbättringsarbeten inom landstinget. Vi inom diabetesteamet ville skapa en diabetesskola eller en diabetesdag där barn och ungdomar i skolåldern (6-18 år) vid ett tillfälle varje år träffar varandra i samma årskull. Detta görs på andra ställen bl a i Ängelholm och i Växjö men vi ville vidareutveckla modellerna till att även gälla föräldrarna.

Barnen behöver träffa andra i samma situation, ha längre tid för diabetesutbildning och stödjas i att succesivt ta ett allt större ansvar för sin sjukdom. Föräldrarna som träffas i grupp skilda från barnen behöver stöd i att släppa ansvaret till sina barn, tid för utbildning/diskussion och träffa andra i samma situation. Diabetes är på ett sätt en unik sjukdom där du som ungdom eller förälder själv har ett tungt ansvar för om man får komplikationer eller inte och dessa dagar som återkommer varje år med samma grupp ska förhoppningsvis bidra till att lättare leva med sin sjukdom. Utvärderingarna från både barn och föräldrar har varit mycket positiva för denna verksamhet som nu hållit på i ett år.

Med från teamet på dessa dagar är sjuksköterska, läkare, dietist kurator och lekterapeut. Ansvaret delas av hela teamet vilket förutom personal från diabetesmottagningen även inbegriper 2 barnsköterskor och 2 barnsjuksköterskor från barnavdelningen. Denna ansvarsfördelning har som bieffekt bidragit till att man på mottagningen fått mer läkar och sjukskötersketid för de med sämst diabeteskontroll, då diabetesdagen räknas som ett läkarbesök med bla HbA1c-provtagning. Teamgemenskapen har blivit ännu bättre.

Diabetesdagen har tillsammans med övriga förändringar som teamet genomfört under 2009 lett till att klinikens medel-HbA1c sjunkit från ca 7.4 till ca 7.15 på 1 år och fortsätter sjunka (6.97 10-05-31).

MedelHbA1c vid sista besöket för alla ca 90 barnen är nere i ca 6.7 Lyckas vi hålla detta året ut har vi gått från 8:e högst HbA1c i Sverige för ett antal år sen till en nivå bland de med lägst medelHbA1c Vi drar numer ut och tittar regelbundet på statistik från swediabkids.

De övriga förändringar vi tänker på är utökad tillgänglighet med:

  • öppna telefontider till sjuksköterska
  • öppen HbA1cmottagning
  • snabba sjuksköterske och läkartider
  • stående teamtid för att snabbt kalla in de med högt HbA1c
  • nya verktyg för beräkning av extra insulindoser vid höga blodsocker och insulindos i förhållande till uppskattad kolhydratmängd(100 och 500 regeln)

Hela teamet har också jobbat för att ha ett gemensamt synsätt, inte bara inom teamet utan på hela kliniken kring hur vi tar hand om diabetes och vad vi säger till våra patienter. Alla är engagerade i att förmedla information och skriva PM till personal och patienter.

Vi har också under hösten skapat en hemsida med bla öppettider, behandlingsrutiner, nyttiga länkar och en diabetesfilm vi tidigare tagit fram med hjälp av ett företag. Vid inläggning pga högt HbA1c finns numer ett mer stukturerat schema där sjukhuslärare och lekterapeut som också är med i teamet tar vid när inte andra diabetesaktiviteter pågår och hjälper till med blodsockerkurvor och står för samma synsätt. På lekterapin har vi en gång i månaden ett diabetescafé för de mindre barnen där några av teammedlemmarna sitter med i diskussioner och svarar på eventuella frågor.

Vi underhåller och utvecklar våra aktiviteter och vår verksamhet och håller ihop teamet vid 1-2 kortare möten per termin plus en heldag per år där också läger och utbildningar tas upp, bla pumputbildning till nya teammedlemmar då vi har ca 50% pumpanvändare. Förutom detta träffas teamet 30 min vid lunchtid varje vecka för att diskutera aktuella patienter, nyinsjuknade eller tex med högt HbA1c.


Göran Lundström
barnläkare för diabetesteamet
vid barnkliniken i Kalmar

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com