Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

ANDIS - Rätt behandling föregås av korrekt diagnos

ANDIS-studien - Alla Nya Diabetiker i Skåne – har som syfte att beskriva hela spektrat av de olika diabetessjukdomarna från noll till hundra år i en hel befolkning. Med det läggs grunden för en mer precis diagnos och för att kunna utvärdera behandlingssvar, sjukdomsförlopp och komplikationsutveckling i olika diabetiska subtyper.
- Egentligen är det konstigt att detta inte har gjorts förut, säger Leif Groop, professor i diabetes och endokrinologi på Skånes universitetssjukhus i Malmö och initiativtagare till ANDIS.
- Idag bygger diagnostiken i många fall på mer eller mindre välgrundade gissningar som inte motsvarar de kunskaper som finns. Vi vet att det finns gråzoner och blandformer men vi vet inte vad som skiljer dem åt och det är en stor brist, tillägger han.

Samkörning med NDR
I ANDIS ska alla nydiagnostiserade diabetiker i region Skåne under fem år registreras. I dagsläget har ungefär 3 000 patienter tagits med. Slutmålet är cirka 20 000. 
ANDIS samkörs med NDR och andra register, DISS (Diabetes Incidens i Sverige) och BDD (Bättre Diabetesdiagnos).
- Vi har verkligen sett hur olika patienterna är, säger läkaren Mozhgan Dorkhan, projektledare och medicinskt ansvarig för ANDIS, och nämner som exempel att ungefär var femte patient i ANDIS inte går att klassificera enligt de gängse kriterierna.

Rätt diagnos för rätt behandling
Hittills har ANDIS-registret visat att 69 procent av patienterna har typ 2 diabetes, sju procent LADA, sex procent typ 1 diabetes och 21 procent är inte klassificerbara. Några få har diagnostiserats med någon av MODY-formerna. Ett exempel där rätt diagnos får betydelse för handläggningen är LADA då man i förväg kan förvänta sig att patienten förr eller senare behöver insulin.
Ett annat exempel, där en precis diagnos är avgörande för behandlingen, är MODY 2 som inte behöver någon blodsockersänkande behandling.

En fjärdedel utlandsfödda
Ännu ett exempel är den ovanliga formen neonatal diagnos, diagnos för sex månaders ålder. En del av de barnen behöver inte insulin. Behandling med sulfonureider fungerar lika bra eller bättre. – Det här är ju ovanliga diabetesformer men helt klart betyder det mycket för den enskilde att få rätt diagnos och slippa insulinbehandling, konstaterar Leif Groop. Det har också visat sig att skillnaderna mellan patienter med olika etnisk bakgrund är markant och att de kan vara mer svårklassificerade enligt gällande praxis.
- I det sammanhang har Skåne, med en fjärdedel av befolkningen född i andra länder, bra förutsättningar att undersöka dessa skillnader, menar Mozhgan Dorkhan.

Behandlingen mer individualiserad
Men ANDIS siktar längre än att hitta de sällsynta diabetesformerna och tack vare samkörningen med NDR kommer sjukdomsförlopp och behandlingssvar att kunna följas. – I ett framtidsperspektiv kan vi tänka oss att när diagnosen är ställd så vet vi att patienten har diabetes ”typ 5b” och då vet vi också vilken behandling som är bäst, vilka komplikationer vi ska vara observanta på och vilka vi inte behöver tänka på. Behandlingen blir alltså mer individualiserad, säger Leif Groop.

Extra provtagningar
För att den mer precisa diagnosen ska vara möjlig krävs extra provtagningar vid sjukdomsdebuten och en något mer utförlig anamnes. Bland annat ingår fC-peptid som ett mått på egen insulinproduktion, DNA för genetisk klassificering av dels HLA-typer för typ 1 diabetes och kända riskgener för typ 2 diabetes samt mutationer för MODY och neonatal diabetes. Också kända genetiska riskvarianter för diabetesassocierade tillstånd som fetma och blodfettsrubbningar ingår i analyserna. Analyserna utförs av ANDIS utan kostnad för vårdgivaren och svaren tillsammans med ett förslag på klassificering går självklart tillbaka till vårdgivaren. Anamnesen omfattar bland annat hereditet avseende diabetes hos föräldrar och syskon samt deras debutålder.

Bara några minuter
De tio sjukhusen i region Skåne, 139 vårdcentraler och privata vårdgivare är involverade i ANDIS. För vårdpersonalen innebär ett deltagande inte något merarbete förutom den initiala registreringen.
- Och den tar bara några minuter och kan göras direkt på internet eller på pappersblankett, säger Mozhgan Dorkhan.

Ekonomiska konsekvenser
En mer korrekt diabetesdiagnos kommer också att få ekonomisk betydelse. Nya och dyra läkemedel kan utvärderas på ett mer adekvat sätt om vilka patienter som egentligen har nytta av dem och vilka som inte har det. På så sätt kan onödiga kostnader undvikas. Förutom sjukvårdsmässiga och ekonomiska vinster kommer ANDIS, som är öppet för alla forskare, att vara en plattform för framtida viktig forskning. Flera studier med ANDIS-patienter har redan påbörjats. – Både typ 1 och typ 2 diabetes ökar och allt fler patienter har drag av båda. Typ 2 debuterar tidigare och en typ 1 patient som har haft diabetes i mer än 30 år har ofta drag av metabola syndromet. Vi lever i en föråldrad värld då alla ska in i de gamla fållorna typ 1 och typ 2, säger Leif Groop.

Text: Tord Ajanki

Länk till ANDIS
http://andis.ludc.med.lu.se/


|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com