Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Vissa diabetiker kan dyka

Under de senaste åren har terapin vid diabetes förbättrats och underlättats avsevärt. Nästan varje diabetiker har idag en blodglukosmätare, vilket gör att risken för hypoglukemi avsevärt reducerats.
Dagens unga diabetiker är betydligt bättre införstådda med sjukdomens risker och med sambandet mellan förhöjda blodsockernivåer och risken för komplikationer.


Med start i England hos Dr Chris Edge, för snart 10 år sedan, har man låtit diabetiker dyka i kontrollerade grupper för att undersöka om dykningen i sig kan tänkas påverka grundsjukdomen och om diabetiker råkar ut för fler olycksfall. Inget talar för att så är fallet och i Storbritannien låter man därför diabetiker dyka under förutsättning att man kan kontrollera sin blodsockernivå före dyk och att den ligger på en nivå som utesluter risk för medvetandesänkning [16]. Motsvarande argumentation förs också i Australien [17] även om man där ännu inte tillåter insulinbehandlade diabetiker att dyka.

Handlingslinjer för handläggning av diabetes och dykning
Diabetes innebär i princip hinder för dykning men i noga utvalda fall kan dock sportdykning accepteras hos insulin- eller tablettbehandlade diabetiker. Detta kräver samförstånd mellan diabetolog och dykarläkare.

Följande förutsättningar måste också vara uppfyllda:

 1. Att dykaren informeras om och till fullo är införstådd med de problem och risker som är förenade med dykning och diabetes.
 2. Att dykaren bedöms ha tillräckligt gott omdöme för att ta konsekvenserna av ovanstående problem och risker.
 3. Att de inskränkningar i dykverksamheten som rekommenderats i samråd mellan dykarläkare och patientansvarig diabetesläkare tydliggörs för dykaren.
 4. Att dykaren regelbundet (minst 2 gånger per år) kontrolleras hos sin diabetesläkare, vilken vid behov konsulterar dykarläkare.
 5. Att behandlande diabetesläkare tillser att dykaren alltid har uppdaterade, individuella förhållningsregler om och förståelse för hur hon/han skall förfara med sin diabetes vid dykning. Underlag med checklista för patient, dykläkare och diabetesläkare kan erhållas från Svensk förening för Diabetologi, www.diabetolognytt.com/aterkommande/dykning.html
 • Diabetiker som behandlas med enbart kost eller med kost och biguanid/alfaglucosidashämmare löper inte någon ökad risk för hypoglykemi, men kan pga hjärt-kärlkomplikation, utgöra en riskindivid avseende dykning. Detta bör noggrant övervägas vid dykerimedicinsk bedömning. Säker dykning förutsätter att personen i fråga regelbundet kontrolleras av patientansvarig läkare med kunskap i dykerimedicin. Samråd med erfaren dykarläkare bör ske.
 • Det är väsentligt att den dykarläkare som inleder bedömningen klargör för behandlande läkare vilka medicinska påfrestningar och risker som är förknippade med dykning samt ger informativa och konkreta råd. Övriga rekommendationer
 • Diabetiker skall ha diagnosen typ 1/typ 2 diabetes noterad på sitt dykcertifikat.
 • Kontroller hos behandlande diabetesläkare skall noteras i dyklogg. • Diabetiker skall alltid dyka med parlina.
 • Diabetiker rekommenderas att endast delta i särskilt anpassade dyk.
 • Det är ett oavvisligt krav att dykkamraterna informeras om sjukdomen och dess konsekvenser.
 • Intygsskrivande diabetesläkare bör ha utbildning i dykerimedicin.

Referenser
16 Elliott D, and C Edge. Restricted diving for the unfit. SPUMS Journal 2001;31:1, 41-44.

17 Taylor L, and S Mitchell. Diabetes as a contraindication to diving: Should the old dogma give way to new evidence? SPUMS Journal 2001; 31:1, 44-48

Från Läkartidningen 2004;9;785 Artikel kring olycksfallsskador vid dykning; Hälsobedömning för sportdykning kräver medicinska specialkunskaper, Hans Örnhagen/Stig Attvall

NyhetsINFO 2004 05 27
www red DiabetologNytt


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com