Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

 

NDR-nytt  www.ndr.nu

ndr

NDR-möte
Årets NDR-möte i januari samlade i stort sett alla koordinatorer och KASar. Mötet fokuserade bl.a på de kommande nya riktlinjerna för diabetesvården och formerna för resultat redovisningen.  Ett mer utvecklat beslutstöd i NDR diskuterades också, framför allt vill man grafiskt kunna följa en patient, olika parametrar samt se när medicin sätts in och sätt ut etc etc. I diskussionen som följde framkom bl a önskemål om att utformningen blir lämplig också för patientundervisning.  En arbetsgrupp ska bildas som ska titta på möjlig utformning.

Årsrapporten
Alla enheter har nu tillgång till sin årsrapport med jämförande nationella data på www.ndr.nu efter inloggning. Nytt för i år är att det för medicinklinikerna också redovisas uppdelning i klinisk diabetestyp i översikten. Återkom gärna med synpunkter och förslag på förbättrad redovisning till undertecknade.

Nationella årsrapporten
Den nationella redovisningen är nu också klar. Vi hade som mål att rapporten skulle vara klar innan de nationella riktlinjerna skulle presenteras, det gick lite fort på slutet och några små ”layoutfel” har vi upptäckt, men en rättad version finns på hemsidan! Rapporten har skickats per post till alla medlemmar i SFD, till NDRs koordinatorer och KASar samt till ett antal nyckelpersoner/beslutsfattare inom diabetesvården i landstingen. Som vanligt kan rapporten också läsas via en länk på www.ndr.nu innan inloggning. Totalt rapporterades 217 110 personer under år 2008. Antal deltagande enheter har ökat med nästan 100 stycken! Vi kan nu räkna med att över hälften av landets diabetiker har blivit rapporterade i NDR under år 2008. Vid samkörning med Läkemedelsregistret blir resultatet av deltagandegrad i NDR något annorlunda per landsting än vid antagandet att 4% av befolkningen har diabetes, se figur 2a och 2b i årsrapporten (sid 10-11).
I årets rapport redovisas sjukhusresultat avseende HbA1c < 6, Bltr < 130/80 total kolesterol <4,5, andel icke rökare, andel ej diabetesnefropati samt kontroll av fotstatus i spindeldiagram vilka ger en omedelbar bild av de egna resultaten i förhållande till riket och som jämförelse mellan olika sjukhus.
Rapporten är först och främst beskrivande och är anpassad för att kunna kartlägga nuläget avseende behandlingar, resultat och processer i förhållande till de nya riktlinjerna. Fördjupningsanalys på hemmaplan behövs! Vi hoppas att rapporten hjälper er i förbättringsarbetet. NDR är ju ett centralt verktyg för att kunna följa effekterna av de nya riktlinjerna.

NDR-PQ
I årsrapporten redovisas de första resultaten från en pågående studie där en enkät om livskvalitet har testats vid 23 diabetesmottagningar och knappt 5000 patienter. Syftet med studien är att ge en helhetssyn på vad som kan kallas hållbar hälsa (”Sustainable Health”). Hållbar hälsa är ett begrepp som har ett snabbt växande intresse, både nationellt och internationellt. Hållbar hälsa innebär att fokus flyttas från frågor om de medel som hälso- och sjukvården använder till individen och dennes livssituation. Hållbar hälsa är ett relevant begrepp för alla sjukdomar och skador, men av speciellt intresse för kroniska tillstånd. Utvärdering av enkäten och data pågår. I årsrapporten presenteras några av de första resultaten av studien.
Totalt ingår knappt 30 frågor i enkäten där varje fråga har 5 svarsalternativ, rangordnade från vad som kännetecknar en bra situation till en dålig. Svarsfrekvensen var 65 %, vilket i detta sammanhang är högt. Frågorna om hållbar hälsa berör både diabetesvårdens kvalitet och patientens livskvalitet. Enkäten skall nu testas på flera mottagningar och förhoppningen är att snart kunna utveckla verktyget till att bli en del av NDR. Enkäten har kommit med som en såkallad utvecklingsindikator i de nya nationella kvalitetsindikatorerna som introduceras  i samband med de nya riktlinjerna.

NDR IQ
IQ 3 kommer att avslutas i oktober och redovisning av resultaten kommer därefter. Dessutom planeras för 2 nya IQ-projekt under hösten, anslag om det kommer!

Registercentrum i Västra Götaland
Registercentrum invigdes med pompa och ståt den 6 maj, med många goda gäster och lyckoönskningar. Vi på NDR känner oss stolta och glada över att vara med i detta nya sammanhang.

Stort TACK
Vi vill rikta ett varmt tack till Björn Eliasson, avgående ordförande för SFD, för ett mycket givande och produktivt samarbete. Samtidigt vill vi välkomna Mona Landin-Olsson som ny ordförande för SFD.
 
Trevlig NDR-sommar önskar

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@ndr.nu

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com