Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Diabetesforum 2009

På Diabetesforum 11-12 maj 2009 på Uppsala Konsert & Kongress samlades hela 1030 deltagare, alla med anknytning till diabetes och diabetesvård på olika sätt, för att lyssna och diskutera. Det stora intresset visade att detta möte var efterlängtat eftersom det var hela åtta år sedan senaste Diabetesforum ägde rum.
Initiativet till att på detta sätt samla hela ”diabetes-Sverige: Patientorganisation, sjukvårdspersonal och politiker togs av det Nationella Teamet, samarbetsorgan för Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes, Dietisternas Riksförbund, Svenska Diabetesförbundet, Svensk Förening för Diabetologi och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. Dessa organisationer har med den äran planerat och genomfört detta Forum.
Efter öppningsanförandet som hölls av det Nationella teamet gemensamt så presenterades de nya Nationella Riktlinjerna för Diabetes för första gången för en stor publik. Riktlinjerna är efterlängtade eftersom de förra kom för 10 år sedan. De preliminära riktlinjerna finns nu på Socialstyrelsens hemsida och kommer under maj och juni att diskuteras regionalt på kunskapsseminarier runt om i landet. Tanken med de regionala kunskapsseminarierna är att informera om riktlinjerna och prioriteringar samt diskutera möjliga konsekvenser med politiker, ledande administrativa chefer och verksamhetsföreträdare och därmed få in synpunkter för eventuella kompletteringar och modifieringar av den preliminära versionen. Syftet är också att ge underlag för regionens utvecklingsarbete och möjlighet att förbereda implementering.
Riktlinjerna för diabetesvården innehåller rekommendationer inom sex centrala områden:
•. Screening, prevention och
.. levnadsvanor
•. Glukoskontroll
•. Hjärta och kärl
•. Omvårdnad
•. Komplikationer
•. Graviditet

Behandlas kraftfullt
En av de saker rekommendationen trycker på är att patienter som får diagnosen diabetes redan från början ska behandlas mer kraftfullt än tidigare.
Detta lyfts fram eftersom det finns ett så starkt stöd för att ett normalt blodsocker har stor positiv påverkan på de långsiktiga effekterna på komplikationer och förtida död.
I tillstånds- och åtgärdslistan finns samtliga rekommendationer beskrivna och prioriterade alternativt hänförda till ”icke-göra” eller FoU. I den preliminära versionen av riktlinjerna har Socialstyrelsen valt ut ett antal rekommendationer från dessa områden som myndigheten bedömer är särskilt viktiga för sjukvårdshuvudmännen. När det gäller kost vid diabetes så genomför SBU den vetenskapliga genomgången för kostfrågorna i en särskild process med besked i mars 2010. Mer om riktlinjerna kan läsas www.socialstyrelsen.se
Den 13 november blir det ett nationellt heldagsseminarium för professionen om riktlinjerna och i slutet av december 2009 beräknas slutversionen publiceras.

Diabetesforum bjöd också på möjligheten att besöka de ett 30-tal olika utställares montrar.
På kvällen utdelades stipendier och utmärkelser. Monica Aronsson, Mora mottog utmärkelsen Årets diabetessjuksköterska och Odensala hälsocentral i Östersund fick motta utmärkelsen Årets diabetesteam. Till hedersmedlem i SFD utsågs Madeleine Svensson, diabetessjuksköterska som varit verksam i primärvården, region Skåne. Madeleine var den första diabetessjuksköterskan i primärvården i Sverige och belönades för sina mångåriga insatser med att bygga upp en bra diabetesvård i området kring Lund.
Martin Forsberg från TLV inledde med att berätta om bakgrunden, LFN´s nuvarande uppdrag och problem med nuvarande system ur TLV´s synvinkel:
Ett problem är att det saknas kriterier för bedömning av förbrukningsartiklar för att få ingå i förmånen, t.ex. så ingår inte mätarna i förmånen medan stickorna gör det.
Den utredning som Socialstyrelsen gjorde 2003 på uppdrag av Socialdepartementet belyste situationen och konsekvenser av att lyfta ut hjälpmedlen ur förmånen, men något beslut togs aldrig av riksdagen. SKL vill att hjälpmedlen lyfts ut från förmånen.
Cathrine Pålson från Socialutskottet framförde att regeringen har för avsikt att titta på det och deklarerade att ”alla har rätt att få det allra bästa”.
Karin Wikblad berättade kort om nationella riktlinjerna för bloglukosmätning och om skillnaden i systematisk mätning och riktad mätning. Systematisk mätning rekommenderas inte vid typ 2 diabetes bl.a. p.g.a. den försumbara HbA1c-sänkningen som studier med systematisk mätning visat. Detta föranledde en kraftfull diskussion från auditoriet om det verkligen var försumbart med en HbA1c-sänkning på 0,26%.

Margareta Nilsson från Diabetesförbundet klargjorde patientorganisationens ståndpunkt:
-. Sortiment gemensamt för hela landet
- Kvalitén skall vara viktigare än priset
- Behoven skall vara styrande
- TLV måste få uppdraget att prisförhandla

Magnus Thyberg från SKL framförde SKL´s ståndpunkt:
-. Den kvalité vi behöver kan inte garanteras med handläggande av TLV
- TLV har inte varit tydliga med vad som behövs i sortiment
- TLV har inte prisförhandlat.
- Eftersom detta brister så har landstingen sett sig nödgade att upphandla eftersom det statsbidrag som utgår inte täcker landstingens nuvarande kostnad.

Mona Andersson, SFSD betonade att trovärdigheten som diabetessjuksköterska kan ifrågasättas av patienterna genom alltför täta byten av glukosmätare.
Barnläkarföreningens representant påpekade att det är viktigt att ta hänsyn till barnperspektivet i offentliga upphandlingar.
Gunnar Nordin från Equalis berättade att de kvalitetskrav som nu finns för att bli godkända enligt internationell standard endast är att mätarna skall uppnå mätprecision + 25%. Han poängterade att det är viktigt dels att fastställa kvalitetskrav för mätarna (vi skulle kunna kopiera Norges krav och skärpa dem) och dels att ta fram en fungerande uppföljningsmodell av kvalitén på ”patientmätarna”. En diskussion kring detta har inletts med SFSD.
Därefter kom debatten att handla om Vårdval som ju är på gång inom många landsting/regioner.
Mona Andersson, ordf SFSD inledde med att tala om vård på lika villkor, en rättighet som fastställs i Hälso- och sjukvårdslagen. Hon uttryckte farhågan att vårdvalsreformen tvärtemot intentionerna i HSL kan komma att innebära att personer med kroniska sjukdomar såsom diabetes får stå tillbaka för enklare åkommor, beroende på att mycket av ekonomistyrningen i olika vårdval premierar produktivitet framför kvalitet.
Avslutningsvis så avtackade Nationella teamet SFD´s avgående ordförande Björn Eliasson och tackade för hans insatser samt hälsade Mona Landin Olsson, som tillträder ordförandeposten i SFD, välkommen.

Så var Diabetesforum 2009 slut, på vägen hem hördes flera deltagare intyga att ”Detta var verkligen ett FORUM!”

För DiabetologNytt
Britt-Marie Carlsson, diab.ssk, Skene
Lars Berg, diab.ssk, Borå

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com