Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Vinter och vår
I förra numret av DiabetologNytt diskuterades individualisering av behandlingsmål och behandling vid diabetes. Sedan dess har två viktiga och intressanta saker skett som har relevans för denna diskussion: Steno-2-studien har publicerats och ACCORD-studiens intensiva behandlingsarm för glukoskontroll har avbrutits. Publikationen av Steno-2 innebar dock inga väsentliga nyheter jämfört med de resultat som presenterades vid EASD-kongressen hösten 2007: intensiv multifaktoriell riskfaktorintervention vid typ 2-diabetes med mikroalbuminuri reducerar risken för mikrovaskulär sjukdom med 50% efter 4 år, risken för makrovaskulär sjukdom med 50% efter 8 år och risken för död med 50% efter 13 år jämfört med konventionell behandling (1).
ACCORD-studien värderar bl.a. om normal glukosnivå (HbA1c <5.1% MonoS) vid typ 2-diabetes minskar risken för hjärt-kärlkomplikationer jämfört med HbA1c 6.1-7%. Det ledde därför till stor uppmärksamhet i februari i år då den intensiva behandlingsarmen avbröts på grund av ett ökat antal avlidna jämfört med i den mera koncentionellt behandlade gruppen. Vid ett symposium vid ADA:s årliga möte i San Fransisco i början av juni 2008 kommer studien att diskuteras. Vid samma tillfälle kommer också preliminära resultat från en annan likartad studie, ADVANCE, att presenteras. Eftersom man i denna inte kunnat bekräfta fynden i ACCORD kan man dock tycka att det rimligt att anta att den ökade mortaliteten är orsakad av de interventioner som gjorts enligt ACCORD-protokollet och inte direkt till glukosnivån. Du kommer kunna hålla Dig uppdaterad avseende nyheter kring dessa studier på Diabetes Update (www.dagensdiabetes.se). Se också nyligen publicerad artikeln i Läkartidningen 2008-02-29  som finns på sidan  109 i detta nummer av DiabetologNytt.
I diskussionen om lämpliga metoder och behandlingar vid diabetes är det också glädjande att Socialstyrelsens projekt för nya behandlingsriktlinjer för diabetesvården fortgår planenligt. Under vintern har evidensgradering av gjorts, och dessa är nu föremål för hälsoekonomisk värdering varefter en prioriteringsdiskussion vidtar. Enligt uppgifter från projektledningen planeras resultat av riktlinjearbetet att publiceras fortlöpande på Socialstyrelsens hemsida, men det färdiga dokumentet kommer att presenteras under hösten 2009.
Det kardiovaskulära vårmötet hölls i Malmö under några soliga dagar i slutet av april. SFD deltar i planeringen av dessa möten, och i programmet detta år arrangerades bl.a. ett symposium under rubriken ”Vad gör sockret med fettet egentligen?”, syftande på det faktum att blodlipiderna vid diabetes ter sig mera aterogena än vad de absoluta koncentrationerna borde innebära. Paolo Parini från Stockholm föreläste. Nästa år hålls det kardiovaskulära vårmötet i Uppsala och vi hoppas där i samverkan med organisationskommittén kunna utveckla diskussionen om omhändertagandet av diabetes med kranskärlssjukdom, under och efter hjärtinfarkt. Kom gärna med idéer och uppslag på detta eller andra temata kring diabetes och hjärt-kärlsjukdom!

SFD:s vårmöte
hölls i Härnösand den 15-16 maj. Föreningen tackar Märta Sjölander, Göran Umefjord och Anders Kempe för ett utomordentligt väl genomfört möte, deltagarna för värdefulla diskussioner, samt sponsorer och utställare för stöd. Temat för mötet var screening och prevention, och sessionerna handlade också om kvalitetsarbete och olika metoder i diabetesvården. Uppskattade föreläsare var bland andra Kjell Asplund och Jaana Lindström, där den senare berättade om genomförandet av och det fortsatta arbetet efter den finska DPS, Diabetes Prevention Study, som visade det avgörande värdet av livsstilsförändringar för att förebygga diabetes hos högrisk-grupper. De två vinnarna av priserna för 2007 års bästa kliniska respektive experimentella avhandlingar, Eero Lindholm respektive Stephan Glund, uppvaktades och årets diabetesteam 2007, diabetesmottagningen vid regionsjukhuset i Örebro, annonserades. Det sistnämnda kommer att få sitt pris i samband med SFD:s höstmöte som ju i år hålls just i Örebro.

Ny styrelse
Vid föreningens årsmöte utsågs en ny styrelse med följande sammansättning:

 • Michael Alvarsson, vetenskaplig sekreterare
 • Stig Attvall, redaktör
 • Annelie Carlsson, ledamot, (representant från Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes)
 • Thomas Fritz, vice ordförande
 • Soffia Gudbjörnsdottir, registerhållare NDR
 • Stefan Jansson, ledamot
 • Johan Jendle, sekreterare
 • Anders Kempe, ledamot
 • Åke Tenerz, kassör

SFD tackar Maria Thunander och Gun Forsander för deras insatser i styrelsen och ser fram mot fortsatt gott samarbete, exempelvis vad gäller ST-utbildningen och SPUR-inspektioner som håller på att aktualiseras igen efter några år i träda (Maria), och DiS-projektet (Gun, se nedan). Årsmötet beslöt kalla nya hedersledamöter, Kerstin Brismar, Madeleine Svensson och Jan-Olof Jeppsson. Vi avser att återkomma med artiklar i DiabetologNytt om dessa föredömliga företrädare för svensk diabetologi, men redan i detta nummer på sidan 125 kan Du läsa om professor Jeppsson under rubriken ”En pionjär ser tillbaka – och framåt”.

Sommar och höst
I skrivande stund är NDR:s årsrapport för 2007 på väg att lämna tryckpressarna. Den kommer inom kort att distribueras och göras tillgänglig för alla vårdgivare på ww.ndr.nu. Antalet registrerade patienter fortsätter att öka med drygt 20 000 per år, och når nu således mer än 180 000 registrerade under 2007. Man skulle kunna sammanfatta resultaten som att de i genomsnitt förbättras något de flesta variabler och parametrar, men fortfarande når kanske bara runt hälften av de rapporterade patienterna de olika behandlingsmålen. Var dock god separat artikel i detta nummer av DiabetologNytt från Karin Westlund och Soffia Gudbjörnsdottir samt årsrapporten.

Diabetologisk fördjupning
Höstterminen erbjuder nya möjligheter till diabetologisk fördjupning. EASD går i år i Rom mellan 7-11 september. Kort därefter är Du välkommen till SFD:s höstmöte som hålls i Örebro 16-17 oktober med Erik Schvarcz, Stefan Jansson och Stefan Särnblad som organisatörer. I programmet ses bland annat:

 • Mikrovaskulära komplikationer, en uppdatering.
 • Obesitaskirurgi som första behandling av typ 2 diabetes?
 • Hur kan vi nå målen för metabol kontroll.
 • Nationella riktlinjearbetet – så här går det
  Två gästföreläsare kommer också att medverka, Edwin Gale och Carel LeRoux, borgande både får hög vetenskaplig kompetens och god underhållning.

Rikstämman
Planera gärna också för Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg 26-28 november, och glöm inte att skicka in abstrakt senast 29 augusti. Diabetologin kommer i år ha programpunkter under både onsdagen och torsdagen, och som förra året kommer SFD stå för vissa programpunkter, medan andra inslag planeras i samverkan inom det tvärvetenskapliga området Endokrina och metabola sjukdomar. De av riksstämmodelegationen godkända symposieförslagen inom detta sjukdomsområde är:

 • Kost vid övervikt och diabetes: vi reder ut frågetecknen!
 • Metabol kirurgi vid typ 2-diabetes
 • Fett och folkhälsa – hur ser evidensläget ut?
 • Störd dygnsrytm vilseleder metabolismen
 • Kan man mäta kortisol som stressmarkör så att det är meningsfullt?

Världsdiabetesdagen
infaller som alltid den 14 november. I samverkan med Nationella Diabetesteamet (NDT, Diabetes Sweden; SFD tillsammans med SFSD, Barnläkarförenings sektion för endokrinologi och diabetes, Dietisternas Riksförbunds nätverk för diabetes och Svenska Diabetesförbundet) kommer i år resultaten av DiS-undersökningen att presenteras. DiS står för Diabetes i Skolan och är en enkätstudie som genomförs inom kort med målet att undersöka skolbarns och -ungdomars, och deras föräldrars upplevelser av stöd och resurser i skolans värld. En grupp under ledning av Stefan Särnblad genomför projektet som är en uppföljning av vårt tema för 2007 års Värdsdiabetesdag.
Andra händelser och samarbeten under hösten 2008:

 • HbA1c: uppföljningsmöte och diskussion avseende framtida metodik för analys och presentation av glykemisk kontroll
 • SPUR-inspektioner återupptas (se http://www.slf.se/templates/AssociationPage.aspx?id=22303)
 • Samverkan med Endokrinologföreningen avseende specialistutbildningen och gemensamt vårmöte 10-12 mars 2010 i Göteborg

Det händer alltså mycket inom diabetologin, den svenska inte minst, och jag hoppas Du kan medverka vid ovannämnda möten och diskussioner. Fram till dess hoppas jag att Du får en underbart skön och vilsam sommar!

Referens
1. Gaede P, Lund-Andersen H, Parving HH, Pedersen O. Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358:580-91.

Bästa hälsningar
Björn Eliasson
Ordförande

DiabetesCentrum
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
Fax 031-823820
E-postadress bjorn.eliasson@gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com